Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhetsstrategi - Målbilder för hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en grundläggande förutsättning som berör universitetets utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling. Utbildningen rustar studenter och doktorander att möta utmaningar och främjar ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling. 

Den nyfikenhetsdrivna forskningen spelar en avgörande roll genom att bidra till förståelsen av vår värld och därmed kunskapsberedskapen för redan kända och idag okända framtida utmaningar. Universitetets bredd utnyttjas för att skapa gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning inriktad på identifierade kunskapsbehov och hållbara lösningar. 

Hållbar utveckling främjas i samhället genom synliggörande av forskningen och deltagande i processer där vetenskapliga kunskaper informerar beslut och underbygger nya lösningar. Universitetet tillvaratar möjligheterna att stärka alla delar av organisationen och verksamheten genom att leva som man lär och proaktivt arbeta för att utvecklas i relation till de globala hållbarhetsmålen. 

Strategin används och tillämpas i all verksamhet på universitetet, men hur det sker varierar mellan utbildningar, forskningsområden och andra verksamhetsområden beroende på dessas innehåll och form. 

Övergripande målbilder

 •  Lunds universitet integrerar hållbar utveckling i sin utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling, och universitetets medarbetare är väl insatta i sina roller i detta arbete.
 • Lunds universitet engagerar sig på lokala, regionala, nationella och globala samhälleliga arenor så att vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet såväl på kort som på lång sikt.
 • Lunds universitet är en framträdande röst på hållbarhetsområdet inom forskning och undervisning samt i samhällsdebatten och kulturlivet.
 • Lunds universitet kommunicerar sitt hållbarhetsarbete inom den egna organisationen samt med omvärlden på sätt som gör det lätt att både nå ut och hitta in i verksamheten.

Utbildning och studentmedverkan

En grundläggande förståelse och kunskap kring hållbarhet ingår i utbildningar på alla nivåer och inom alla ämnen. Detta bidrar till en kontinuerlig reflektion om relationen mellan den egna utbildningen och hållbar utveckling så att hållbarhetsaspekter integreras i studenternas framtida yrkesroller. Som en del av ett fungerande studentinflytande medverkar studenter också i arbetet med att integrera hållbar utveckling i Lunds universitets verksamhet.

Målbilder för utbildningen och studentmedverkan:

 • Alla studenter förvärvar kunskap och förståelse kring hållbar utveckling och hur den egna utbildningen relaterar till denna, och bidrar därigenom med kompetens i sina framtida roller i samhället. 
 • Det finns kompetensutveckling inom hållbar utveckling för alla medarbetare vid Lunds universitet.
 • Universitetet stödjer studentinitiativ inom hållbar utveckling och det finns möjlighet för studenter att medverka i arbetet för att uppnå målen i strategin.

Forskning

Lunds universitets forskning utvecklar relevant vetenskaplig kunskap som ökar förståelsen av problem relaterade till hållbar utveckling, möjliga lösningar som finns och vilka potentiellt oönskade effekter av lösningarna som kan uppstå. Eftersom hållbarhetsrelaterade problem är komplexa och lösningen på ett problem ibland kan orsaka ett annat, utvecklar Lunds universitet även forskning som ökar förståelsen för sådana samband. En viktig komponent i universitetets forskning är att med utgångspunkt i vetenskapliga fakta och ett brett synsätt kritiskt granska samhällets problemidentifiering och beslut på hållbarhetsområdet. Universitetets forskning är både kritisk och lösningsorienterad och genererar kunskap som bidrar till nya perspektiv på hållbar utveckling. Både nyfikenhetsbaserad och behovsmotiverad forskning utgör grund och inspiration för tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskning som är lyhörd för samhällets kunskapsbehov om hållbar utveckling.

Målbilder för forskningen

 • Forskning av högsta kvalitet skapar den grundläggande kunskapen om och innovativa lösningar av hållbarhetsrelaterade problem.
 • Universitetets forskare är väl insatta i den egna forskningens relevans för hållbar utveckling och hur den egna forskningen relaterar till andra forskningsområden gällande hållbar utveckling.
 • Former för tvärvetenskap och gränsöverskridande forskning om hållbar utveckling är väl utvecklade, vilket bland annat innefattar dedikerade satsningar som sammanför forskning vid olika fakulteter.
 • Strategisk samverkan med ett brett spektrum av avnämare bidrar till att identifiera forskningsbehov för hållbar utveckling och till att ta fram kunskap som möter dessa behov.

Samverkan

Lunds universitet har en stark samverkan kring frågor om hållbar utveckling i syfte att identifiera områden i behov av forskning och utbildning. Denna samverkan bidrar till att forskningen används för att underbygga beslut och för kritisk analys av frågor som berör hållbar utveckling. Detta görs genom att medarbetarna deltar på relevanta lokala, regionala, nationella och globala arenor och där för dialog med ett brett spektrum av samhälleliga aktörer tillgängliggör ny kunskap som kan underbygga beslut, samverkar kring framtagandet av lösningar som skapar hållbar utveckling, och identifierar nya forsknings- och utbildningsbehov. 

Målbilder för samverkan

 • Lunds universitet tar fram kunskap som är relevant för hållbar utveckling i samverkan med samhällets aktörer, men bidrar också med att kritiskt granska samhällets arbete med hållbar utveckling. 
 • Forskare vid Lunds universitet har framträdande medverkan på hållbarhetsrelaterade lokala, regionala, nationella och globala arenor med kunskapssammanställningar, framtagande av forskningsagendor och som experter.
 • Dynamiska och integrerande arenor för samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle används för att gemensamt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
 • Lunds universitet ger bidrag till akademisk kapacitetsutveckling i utvecklingsländer genom partnerskap och student- och lärarutbyten.

En hållbar verksamhet

Lunds universitets verksamhet strävar efter att ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete och visar konkret att hållbar utveckling fungerar i praktiken. Arbets- och studiemiljön är inkluderande, utvecklande, stimulerande, säker och trygg. Den internationella miljö som präglar Lunds universitet bidrar till att främja, sprida och fördjupa positiv förståelse av olika kulturer, livsåskådningar och referensramar för mänskligt agerande. 

Målbilder för den egna verksamheten

 • Lunds universitet upprätthåller en god, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö i alla avseenden.
 •  Lunds universitet är en resurseffektiv verksamhet, med minimerad klimat- och miljöpåverkan.
 • Verksamheten vid Lunds universitet bygger på jämställdhet, likabehandling och mångfald och använder sig av styrkan som detta innebär.
 • Lunds universitet verkar för integration av nyanlända i Sverige och deras väg in i arbetslivet, inklusive akademiker.

Genomförande och uppföljning

 

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se (maria[dot]nilsson[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Anna Ekberg
Hållbarhetsforum
+46 70 399 70 78
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)