Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hitta möjligheter för att lösa verkliga världsproblem

Det finns synergier mellan forskningsdiscipliner för att ta itu med hållbarhet, till exempel god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, ansvarsfull produktion och konsumtion, samt klimatåtgärder. Ändå är hållbarhet ofta något som läggs till i efterhand och ett effektivt samarbete kräver investeringar av tid och resurser. Så hur främjar forskare vid Lunds universitet samarbete och formulerar forskningsprojekt för att lösa verkliga världsproblem?

 "Vi behöver samarbeta för att möta målen för hållbar utveckling. Jag ser SDG:erna som ett ramverk för att inspirera och stärka framtida forskning vid Lunds universitet, snarare än att se målen som restriktiva eller abstrakta. Dessa mål belyser behovet av nödvändiga förändringar i samhället, vilka kan driva innovation och samarbete”, säger Claire McKay, forskningskoordinator vid Lunds Stamcellscentrum. Hon koordinerade en  universitetsgemensam workshop den 26 oktober 2021, tillsammans med MultiPark och MECW.

Syftet med workshopen som hölls i hybridformat var att samla anställda vid Lunds universitets för att diskutera möjligheter och utmaningar i att samverka för hållbarhet. Arrangerad av de strategiska forskningsområdena (SFO:erna) och Lunds universitets Hållbarhetsforum, är workshopen en i en serie som syftar till att integrera hållbarhet över olika forskningsfält, samt ge en plats för samskapande, samarbete och idéer, med fler workshops planerade. McKay säger att SFO workshopserien är en utmärkt plats för att träffa forskare, identifiera gemensamma intressen och utforska finansieringsmöjligheter. Workshopen lockade cirka 50 deltagare från olika SFO:er och fakulteter.

Läs mer om de strategiska forskningsområdena vid Lunds universitet - lu.se

Finansiärernas perspektiv

Samarbete är en förutsättning för hållbar innovation, säger Max Parknäs, hållbarhetskoordinator och programchef vid Sveriges Innovationsmyndighet, Vinnova. Parknäs höll huvudanförandet till workshopdeltagarna och lyfte fram coronavirus-pandemin, klimatförändringar, resursutarmning och vår växande befolkning som utmaningar – såväl som möjligheter – för innovation.

Dessa möjligheter till innovation kan ge en utgångspunkt för att integrera hållbarhet i forskningsprojekt. Parknäs säger att Vinnova utgår från FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:erna) inom alla strategiska områden och råder sökande att överväga den potentiella hållbarhetspåverkan av sin forskning när de ansöker till någon av Vinnovas öppna utlysningar. Specifikt ser Parknäs jämställdhet (mål 5) som en möjliggörare för att nå andra mål och föreslår även att Vinnova utökar sin katalog över finansierade projekt som rör klimatåtgärder (mål 13), liv under vatten (mål 14) och liv på land (mål). 15). Deltagarna lyfte fram behovet av ökade anslag till forskning som behandlar hållbarhet, samt problem som kan skapas av ökad konkurrens. Meningsfulla samarbeten som kombinerar tekniska lösningar, sociala innovationer och beteendeförändring – så kallad systeminnovation – kan vara ett sätt att göra framtida finansieringsförslag mer attraktiva.

Medan Vinnova har gjort stora framsteg i att utveckla sin portfölj för hållbarhet, säger Parknäs att det finns ett behov av att fortsätta stödja internationalisering av projekt och stärka effekterna av satsningar utanför Sveriges gränser, för att möta behov i resurssvagare länder.

Läs mer om Vinnova och deras öppna utlysningar - vinnova.se

Mästare vid Lunds universitet

Diskussionerna under evenemanget pekade på flera barriärer för universitetsanställda att integrera hållbarhet från början av projekt, samt hitta och vårda meningsfulla samarbeten. Tid och kunskap om resurser nämndes specifikt. Trots sådana hinder finns möjligheter att integrera hållbarhet i den forskning som bedrivs över hela universitetet. De unga forskarna Iran Augusto Silva, Lina Rosengren och Pinar Dinç berättade om sina egna tillvägagångssätt för att integrera hållbarhetsmålen i sina forskningsprojekt och praxis. För att minska miljöbelastning av forskningsaktivitet kan till exempel isopropanol ersätta farligt xylen i laboratoriemiljöer och resurseffektivitet kan driva på förändringar i upphandling, lagring och återvinning (t.ex. tjocklek på handskar, el-timer). Mer allmänt kan hållbarhetsmålen uppmuntra forskare att se den potentiellt bredare effekten av deras forskningsresultat.

Iran Silvas i Lunds universitets forskningsportal
Lina Rosengren i Lunds universitets forskningsportal
Pinar Dinç i Lunds universitets forskningsportal

Stöd till samarbeten

Under breakout-sessioner fick deltagarna diskutera innovation och samarbete med diskussionsledare och rapportörer som dokumenterade resultatet av diskussionerna. Evenemanget avslutades med några övergripande förslag, med relevans  för kollegor vid Lunds universitet:

Använd befintliga resurser för att planera och kommunicera hållbarhetspåverkan

Deltagarna föreslår att man integrerar hållbarhet i utformningen av forskningsprojekt från allra första början för att uppnå en reell effekt, men även för att ha bättre chanser till anslag i kommande forskningsutlysningar. Det finns olika verktyg som kan fungera som stöd både till att planera forskningsprojekt och till att kommunicera den potentiella hållbarhetspåverkan projekten kan ha, exempelvis gratis kurser i egen takt som tillhandahålls av SDG Academy och SDG Synergies-verktyget från Stockholm Environment Institute. Det händer att hållbarhetspåverkan från ett forskningsprojekt eller projektets potential inte förverkligas förrän efter projektperiodens slut. Deltagarna föreslår ytterligare planering för att utöka nätverk och sprida resultat efter att ett forskningsprojekt har slutförts, till exempel genom att skriva in långsiktig påverkan i befintliga ansökningar eller ansöka om ytterligare finansiering.

Delta i egen takt  i kurser som ges av SDG Academy (på engelska) - sdgacademy.org
Ta del av SDG Synergies Tool från Stockholm Environment Institute (på engelska) - sdgsynergies.org

Se samarbete som en färdighet

Samarbete är en färdighet som måste läras och vårdas, så att resultat och effekter förbättras för alla inblandade. Samtidigt identifierades bristande tid, platser för nätverkande och tillgång till resurser som barriärer för meningsfullt samarbete. Då kan utbildningar om samverkan och facilitering bli aktuella, för att förbättra effektiviteten och meningsfullheten av samarbeten. Lunds universitet har många resurser, bland annat Kompetensportalen, LU Innovation, LU Samverkan, LU Hållbarhetsforum, men även på fakultetsnivå och på andra håll.

Få tillgång till samverkansresurser via LU Kompetensportalen (logga in med ditt LUCAT-id) - lu.se
Få stöd från LU Innovation - innovation.lu.se
Utforska resurser hos LU Samverkan - lu.se

Be om hjälp

Meningsfulla samarbeten börjar kring gemensamma intressen och delade behov, därför föreslår deltagarna att man ska be om hjälp och dela aktiva behov som ett sätt att hitta partnerskap överallt. Deltagarna uppfattade däremot konstgjorda, påtvingade eller oäkta samarbeten som icke-motiverande och energislukande. En bra utgångspunkt för samarbete är därför ömsesidighet. Här krävs individuell reflektion för att fastställa personliga och professionella mål, intressen, behov och förmåga att stödja andra.

Hållbarhetsforskningens synlighet och tillgänglighet 

McKay menar att göra hållbarhetsforskning synliga och tillgängliga för olika aktörer var viktiga aspekter av evenemanget. Genom att synliggöra initiativ och individer kan dessa fungera som ett exempel för andra. Hur hållbarhetsfrågor förmedlas kan ske på olika sätt, men McKay betonade att det är viktigt att resurser och ansvarsområden presenteras i en form så att forskare förstår hur man får tillgång till resurser såväl som till varandras samverkansnätverk och kompetens.Hållbarhetsmålen representerar den globala ansträngningen att ta itu med stora samhälleliga utmaningar, men dessa mål är också tänkta att översättas till mer lokala sammanhang, som en inspirationskälla för att hitta möjligheter att lösa verkliga världsproblem.

Denna workshop arrangerades av StemTherapy, MultiPark och MECW. Workshopserien omkring hållbarhet och de globala målen är ett initiativ av de strategiska forskningsområdena (SFO) och Lunds universitets Hållbarhetsforum.

StemTherapy - stemcellcenter.se
MultiPark - multipark.lu.se
MECW - cmes.lu.se