Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhetsstrategi - Bakgrund

Lunds universitet ska förstå, förklara och bidra till att förbättra vår värld och människors villkor och därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet arbetar aktivt med att integrera ett övergripande synsätt på hållbar utveckling i hela sin verksamhet: utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling.

Bakgrund

I en hållbar värld tillgodoses människors behov utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Detta kräver att samhället hanterar en rad stora utmaningar så att ekonomisk utveckling ryms inom ramen för social och ekologisk hållbarhet samtidigt som jordens resurser inte utarmas. En sådan global vision om hållbar utveckling uttrycks i FN:s 17 hållbarhetsmål från 2015. FN:s Agenda 2030 anger hur dessa mål ska uppnås. Hållbarhetsmålen utgör en integrerad och odelbar helhet där de olika målen berör samtliga dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social och ekologisk. Eftersom målen till sin natur är sammankopplade finns behov av kunskap om lösningar som skapar synergier och leder utvecklingen framåt, samtidigt som det behövs kunskap för att kunna identifiera och hantera målkonflikter.

Frågor om hållbar utveckling är inte nya, men har fått ökad aktualitet genom att strävan efter social hållbarhet med grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, hälsa, arbete, utbildning och jämlikhet för nuvarande och kommande generationer försvåras av den pågående klimatförändringen, överutnyttjandet av jordens resurser, utarmningen av den biologiska mångfalden, annan miljöförstöring och konflikter. Det är i många fall ont om tid för att identifiera och genomföra lösningar på dessa utmaningar, eftersom fördröjningar i arbetet för en hållbar utveckling successivt leder till att eftersträvansvärda framtider blir allt svårare att uppnå. För att möta utmaningarna krävs kunskap om hur en hållbar utveckling kan åstadkommas och att kunskapen omsätts i handling. Detta underbyggs av kunskap från många olika områden som också integreras i ett helhetsperspektiv.

Strategin för hållbar utveckling för Lunds universitet kompletterar universitetets strategiska plan och förhåller sig till högskolelagen. Strategin berör universitetets hela verksamhet och alla medarbetare. Genomförandet av strategin ska ske i samklang med andra relevanta strategier, styrande dokument, STYR 2017/1345 , policy för hållbar utveckling, bestämmelser och ställningstaganden, samt anpassas till de berörda verksamheternas förutsättningar, möjligheter och behov. Strategins syfte är således att ge en riktning och fastställa ett antal målbilder, inte att förorda hur genomförandet ska ske. Målbilderna handlar delvis om förvaltning och vidareutveckling av redan pågående verksamhet, delvis om nya aspekter i verksamheten.

Med sin fulla ämnesbredd kan Lunds universitet svara mot den holistiska ansatsen i Agenda 2030 genom att skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund.

Målbilder för hållbar utveckling

Genomförande och uppföljning

 

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se (maria[dot]nilsson[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Anna Ekberg
Hållbarhetsforum
+46 70 399 70 78
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)