Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framflyttning av multidisciplinära samarbeten för hållbarhet vid Lunds universitet

Våra hållbarhetsutmaningar kräver brådskande och djupgående åtgärder, med stöd av kunskap och samarbeten som utvecklats av akademin. Ändå stödjs inte gränsöverskridande samarbeten tillräckligt av nuvarande organisations- och kunskapsstrukturer. I den här workshopen diskuterade deltagarna de utmaningar med samarbete som finns vid Lunds universitet och gav lösningar och förslag för att skapa meningsfulla multidisciplinära interaktioner.

Talare och deltagare i SRA-workshopen den 7 april 2022 diskuterade behovet av samarbete för att möta våra hållbarhetsutmaningar, framför allt genom att kombinera perspektiv för att tänka kritiskt och systemiskt. Med så många möjligheter vid Lunds universitet – evenemang, nätverk, forskningsinfrastrukturer, utlysningar av forskningsmedel och fantastiska kollegor – var det tydliga budskapet att ta vara på möjligheterna att delta i evenemang och nätverka utanför våra institutioner för att få fart på samarbeten.

Det krävs dock individuella initiativ för att navigera i några av utmaningarna och möjligheterna till samarbete vid Lunds universitet. Deltagarna samlade flera tips till kollegor för att de ska kunna få ut det mesta av dessa möjligheter, i ett försök att övervinna de utmaningar som vi står inför inom akademin.

Hybridworkshopen är en av en serie workshops arrangerade av de strategiska forskningsområdena (SFO:er) och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet, som syftar till att skapa en plats för att dela erfarenheter, diskutera samarbete och främja djupare reflektion kring hållbarhet.

Läs mer om de strategiska forskningsområdena vid Lunds universitet - lu.se

Samarbetets utmaningar

I breakout-sessioner diskuterade deltagarna sina största hinder för samarbete vid Lunds universitet, vilka sannolikt är liknande bland andra universitet. Tid nämndes återkommande som ett stort hinder för att utveckla och främja meningsfullt samarbete, med bristen på tid som ett symptom på många andra utmaningar: för många leveranser, för lite administrativt stöd, för mycket fokus på mätetal. Därför uppger kollegor att det är svårt att prioritera sitt arbete. Tvärvetenskapliga samarbeten kan också kräva mer tid. Deltagarna tog till exempel upp utmaningar så som att samordna med ett större antal intressenter, att kommunicera över disciplingränser och att arbeta mot en gemensam vision.

Andra deltagare berättade att de har svårt att hålla sig uppdaterade med de senaste nyheterna, evenemangen och utlysningar av forskningsmedel. Även om tid är en viktig faktor, är bristen på centrala kommunikationsstrukturer en annan utmaning som togs upp, med ett tvetydigt ansvar mellan universitet, fakulteter, institutioner, forskargrupper och enskilda forskare.

För att övervinna många av dessa utmaningar kan universitetet bidra med ytterligare resurser för att förbättra kommunikationen och ge kompetensutvecklande utbildningar för att främja samarbete. Ledarskap, och att som ledare föregå med gott exempel, är viktigt för att kollegor ska prioritera samarbeten. Som handledare, senior forskare, labbledare och ledning, måste vi alla göra vår del för att säkerställa att akademin tar itu med några av de mer systemiska utmaningarna som förhindrar samarbete. Till exempel tenderar kriterier för befordran att prioritera mängden publikationer och citat; samarbete och delning av resurser hindras av konkurrens mellan forskare och institutioner om finansiering; och tvärvetenskapliga projekt kan hämmas av konventionella utlysningar.

Tips för samarbete

På workshopen presenterade talarna olika resurser och visade upp bästa praxis vid Lunds universitet. Med så många bra förslag var det tydligt att det är möjligt att säkra finansiering och utveckla meningsfulla samarbeten för att främja hållbarhet, även om processen kan ta flera år. Bland tipsen som delades föreslog deltagarna att man skulle prioritera människor och projekt, öva på samarbetsförmåga och leta efter utlysningar som främjar samarbete.

Prioritera människor och projekt

Samarbete kräver kommunikation, förtroende och en gemensam vision. Samarbete är alltså till sin natur människo- och projektcentrerat. Talarna menar att de mest framgångsrika initiativen kommer från relationer mellan människor som fungerar bra tillsammans. Bygg därför dina samarbetsprojekt från ditt befintliga nätverk och utöka ditt nätverk genom att delta i evenemang, samt identifiera personer som kan leda vidare till nya kontakter. De här relationerna kommer att utvecklas utifrån delade intressen och gemensamma mål, så var inte rädd för att vara autentisk genom att dela dina passioner och be om hjälp.

Öva samarbetsförmåga

Samarbete är en integrerad del av forskning och utbildning, men som kompetens tas samarbete ofta för givet. Talarna föreslog därför att experimentera och öva på relaterade kompetenser för kommunikation, samordning och projektledning. Dessa kompetenser hjälper till att sätta budgetar, diskutera författarskap och uppnå de övergripande målen för projektet. Interpersonella kompetenser stöder också samarbete, som självmedvetenhet, öppenhet och anpassningsförmåga. LU Samverkan kan hjälpa forskare att främja samverkan, till exempel genom att bygga konsortier, identifiera forskningsfinansiering, utvärdera samarbetsinitiativ och stödja tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Läs mer om det stöd som finns från LU Samverkan - lu.se

Leta efter utlysningar som främjar samarbete

Det finns både interna och externa utlysningar designade för att främja samarbete, vilket är avgörande för att möta våra hållbarhetsutmaningar. För det första är det viktigt att identifiera tillgängliga utlysningar i förväg för att ge tillräckligt med tid och vägledning för att utveckla ett framgångsrikt förslag. För att få en överblick över tillgängliga utlysningar kan du anmäla dig till nyhetsbrevet från LU Forskningsservice eller besöka databasen Pivot-RP med ditt universitetskonto.

Anmäl dig till LU Forskningsservice nyhetsbrev - medarbetarwebben.lu.se

Besök och upptäck en databas Pivot-RP med utlysningar - pivot.proquest.com

Flera specifika kommande utlysningar presenterades på workshopen:

  • Lunds universitet kommer att finansiera projekt som främjar samarbete mellan de strategiska forskningsområdena (deadline 15 september 2022)
  • Lunds universitet öppnar återigen utlysningen för tematiska samarbetsinitiativ mellan forskare och externa organisationer (deadline i mitten av september 2022)
  • Universitetsomfattande finansiering är tillgänglig via Agenda 2030-programmet (deadline 25 november 2022)
  • Pufendorfinstitutet för avancerade studier vid Lunds universitet har återkommande utlysningar till teman och avancerade studiegrupper, som ger finansiering för tid och tillgång till sin byggnad för multidisciplinära samarbeten (deadlines återkommande)

Läs mer om tillgängliga finansieringsinitiativ inom och utanför Lunds universitet  - hallbarhet.lu.se

När det kommer till att skriva ansökningar, var medveten om att det ibland finns bidrag att söka för finansiering, vilket ger tid och resurser att ta fram ett samarbetsprojektförslag. Ett förslag är också att skriva ansökningen tillsammans, och på så vis säkerställa en känsla av ägarskap bland alla inblandade. Utifrån det kan projekt mana till att mötas, arbeta mot delmål och säkerställa transparens mellan aktörer.

Lär dig mer om ansökningsskrivande - hallbarhet.lu.se

Den här workshopen var ett initiativ av de strategiska forskningsområdena (SFO:er) och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet, samarrangerat av MultiPark, eSSENCE, EpiHealth och StemTherapy.

MultiPark - multipark.lu.se
eSSENCE - essenceofescience.se (på engelska)
EpiHealth - epihealth.lu.se (på engelska)
StemTherapy - stemcellcenter.se