Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysningar

Med ett ökande samhällsbehov att hantera hållbarhetsutmaningar, fortsätter finansiärer att annonsera nya utlysningar med inriktning på hållbar utveckling. Som forskare kan det vara svårt att hålla koll på alla de senaste utlysningarna. Därför har vi samlat de mest relevanta finansieringsmöjligheterna och resurserna för att stödja din nästa ansökan.

Lunds universitets interna utlysningar

På Lunds universitet finns det återkommande och strategiska utlysningar tillgängliga för anställda som vill forska inom hållbarhetsfrågor. Dessa finns inom ett brett spektrum, såsom medel för att stödja anslagsansökningar, utveckla ett tvärvetenskapligt samarbete eller etablera ett universitetsöverskridande projekt för att stödja Agenda 2030.

Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet har två regelbundna utlysningar för finansiering för att etablera tvärvetenskapliga forskningssamarbeten, som var och en ger olika nivåer av stöd och åtaganden bland forskare.

Advanced Study Group

Deadline: 10 maj & 10 september 2023

En Advanced Study Group består av forskare från olika discipliner som arbetar tillsammans på en forskningsfråga i ett tidigt utvecklingsskede. Målet är att stödja gruppen att utveckla förkunskaper som kan leda till framtida forskning.

Tema

Deadline: September 2023

Ett Tema består av 5–8 forskare från olika discipliner som tillsammans arbetar med ett mer avancerat forskningsproblem, vilket kräver samarbete över disciplinerna. Forskare förväntas arbeta 20 % vid Pufendorf-institutet under åtta månader i följd, och erhåller motsvarande lön från institutet.

Läs mer om Pufendorfinstitutets utlysningar - pi.lu.se

Lund University Agenda 2030 Award syftar till att främja innovativ, tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling bland forskare tidigt i karriären vid Lunds universitet. Doktorander, post docs och forskare med en doktorsexamen som inte är äldre än fem år kan nomineras. Artiklar, doktorsavhandlingar, uppsatser och andra typer av publikationer relaterade till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, som kan vara av allmänt intresse och publicerade inom de senaste fem åren kan nomineras till priset, såväl som andra typer av projekt. Vinnaren tilldelas 25 000 SEK och prisceremonin kommer att äga rum på den årliga Hållbarhetsveckan i Lund.

Deadline för nominering: 1 februari 2023

Läs mer om Agenda 2030 Awards - sustainability.lu.se (Engelska)

2022 implementerade Lunds universitet LU:s hållbarhetsfond för att främja innovation för hållbar utveckling och minska universitetets klimatpåverkan. Totalt har 12 miljoner kronor öronmärkts för 2022-2024. Studenter och personal vid universitetet kommer att ha möjlighet att söka medel för utveckling av idéer inom alla aspekter av hållbarhet, inklusive ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. De specifika utlysningarna riktar sig till forskare, studenter och anställda med varierande deadlines.

 • Utveckling av idé inom hållbarhetsforskning - Forskare - Utlysningen öppnar 2023
 • Stipendium för projekt i tidigt stadie - Studenter - Deadline 12 februari 2023
 • Testbädd - Alla anställda - Utlysningen öppnar 2023

Läs mer om Hållbarhetsfonden - innovation.lu.se (Engelska)

Svenska och nordiska utlysningar

Forskningsservice vid Lunds universitet har sammanställt en lista på över 50 finansiärer i Sverige och Norden. Alla erbjuder dock inte finansiering för forskning om hållbar utveckling, därför har vi lyft fram de mest relevanta finansiärerna och utlysningarna för forskning inom hållbar utveckling.

Utforska en komplett lista över de svenska och nordiska finansiärerna - lu.se

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling med fokus på miljö, lantbruksvetenskap och fysisk planering. De finansierar projekt som främjar forskning och innovation, samt andra initiativ som kommunicerar forskningsresultat till samhället och relevanta intressenter.

Relevanta återkommande utlysningar:

 • Årlig öppen utlysning
 • Årlig öppen utlysning för forskare tidigt i karriären
 • Mobilitetsanslag för forskare tidigt i karriären
 • Kommunikationsutlysning

Hitta aktuella och kommande utlysningar - formas.se

Forte är en svensk statlig myndighet under Socialdepartementet. Deras utlysningar styrs av statliga direktiv, vanligtvis inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Varje år delar Forte ut ca. 700 miljoner kronor till forskningsprojekt.

Relevanta återkommande samtal inkluderar:

 • Projektbidrag
 • Etableringsbidrag
 • Konferensbidrag
 • Nätverksbidrag
 • Tidskriftsbidrag

Hitta aktuella och kommande utlysningar - forte.se

Mistra - Stiftelsen för strategisk miljöforskning - är en oberoende svensk stiftelse som stödjer forskning som främjar en god livsmiljö och hållbar utveckling. Mistras forskningsprogram bedrivs i nära samarbete med företag, myndigheter och andra relevanta intressenter för att säkerställa praktisk tillämpning av forskningsresultat. Varje år delar Mistra ut ca. 200 miljoner kronor till forskningsprojekt.

Läs mer om Mistras forskningsprogram och utlysningar - mistra.se

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor, vägledd av Sveriges miljömål på uppdrag av regeringen. I myndighetens uppdrag ingår att fördela statsbidrag till andra aktörer som arbetar med till exempel skydd och skötsel av värdefull natur, sanering av förorenade områden, samt ersättning för viltskador. Olika utlysningar finns tillgängliga, med deadlines under hela året.

Läs mer om Naturvårdsverkets bidrag - naturvardsverket.se

Nordic Centre är ett initiativ mellan 29 institutioner över hela Norden för att stödja samarbete mellan nordiska och kinesiska forskare. Finansiering är tillgänglig för att initiera forsknings- och utbildningsmöjligheter, inklusive projekt, besök, evenemang och långsiktiga samarbeten.

Läs mer om möjligheterna till finansiering - nordiccentre.net (Engelska)

Stiftelsen stöder forskningsprojekt som bedrivs vid svenska universitet och som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning. Stiftelsen tar emot ansökningar som omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Ansökningar tas emot löpande.

Läs mer om hur du ansöker - ragnsells.se

Region Skåne finansierar flera strategiska projekt för att stödja regional utveckling genom sin satsning Utveckling Skåne. Projekten fokuserar på olika utvecklingsområden som är relevanta för hållbarhet, inklusive klimat, miljö, stadsplanering, affärsutveckling, folkhälsa och social hållbarhet. Ansökningar tas emot löpande.

Läs mer om möjligheterna till finansiering - utveckling.skane.se

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse med syfte att främja och stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessutom lägger den stor vikt vid forskning som har kapacitet att nå internationell framträdande plats. Det finns olika utlysningar för finansiering:

 • Forskningsinitiering
 • Forskningsprojekt
 • Forskningsprogram
 • Forskningssabbatsår
 • Forskningssamarbeten med industrin

Hitta mer information om utlysningarna - rj.se

Stiftelsen för strategisk forskning delar ut anslag till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin på totalt 600 miljoner kronor årligen. Målet är att forskningen i slutändan ska vara till nytta för svenskt näringsliv och samhälle. Ett tiotal utlysningar utlyses varje år, formulerade olika beroende på vilken typ av forskning som finansieras. Anslagen har huvudsakligen formen av rambidrag och individuella bidrag, det senare i första hand till forskare tidigt i karriären.

Läs mer om anslagsmöjligheterna - strategiska.se

Stiftelsen KTH:s stora pris uppgår till totalt 1,2 miljoner kronor och delas ut till en svensk medborgare som gör en betydande insats för vetenskaplig forskning och samhälle. Tidigare pristagare är Johan Rockström, Kristina Edström, Sara Snogerup Linse och Hans Rosling.

Läs mer om priset - kth.se

Svenska Institutet (SI) är en offentlig myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige runt om i världen. De arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. SI ger bidrag och stipendier som återspeglar detta uppdrag, ibland relevanta för forskning och samarbetsinitiativ för hållbarhet.

Hitta mer information om SI:s bidrag och stipendier - si.se

Vetenskapsrådet (VR) är det största offentliga finansieringsorganet för forskning vid svenska universitet. VR är en statlig myndighet inom Utbildnings- och forskningsdepartementet, de finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapliga discipliner, totalt ca 8 miljarder kronor årligen.

Läs mer om VR:s finansiering av forskning - vr.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som med statligt stöd tillhandahåller finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Vinnova en statlig myndighet under Närings- och innovationsdepartementet, och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Läs mer om forskningsstöd från Vinnova - vinnova.se

Volvos miljöpris uppmärksammar forskare som har gjort ett betydande forskningsinflytande. Nomineringar görs av kollegor och institutioner. Spannet av discipliner och aktiviteter som kan nomineras är brett och omfattar alla discipliner med relevans för miljön. De nominerades forskning bör baseras på vetenskapliga grunder men måste tydligt visa effekter utanför den specifika disciplinen. Priset delas ut årligen och består av ett handgjort diplom, en glasskulptur och 1,5 miljoner kronor.

Hitta mer information om priset - environment-prize.com (Engelska)

Denna stående utlysning vänder sig till forskare i Sverige som står i begrepp att engagera sig på djupet i förberedelser för och förslag på hela eller delar av framtida internationella rymdforskningsprojekt. Ofta sker detta genom deltagande i ett internationellt konsortium av forskare som gemensamt tar fram ett förslag på ett rymdprojekt eller ett vetenskapligt instrument för rymdflygning. Delar av denna utlysning kan också passa forskare som förbereder deltagande i projekt inom Elips-programmet och på den Internationella rymdstationen.

Leta bland aktuella utlysningar - rymdstyrelsen.se

Internationella utlysningar

Internationell finansiering till ett forskningsprojekt har många fördelar:

 • Forskningsresultat ger ofta betydande akademiska och samhälleliga bidrag
 • Projekt kan leda till meningsfulla samarbeten mellan många intressenter
 • Bidragen är generellt sett stora och meriterande

Även om det finns många skäl att söka internationell finansiering, är dessa utlysningar ofta konkurrenskraftiga och kräver större planering och ytterligare stöd. Lunds universitet har interna regler för deltagande i EU-ansökningar. Det handlar bland annat om vem som godkänner ditt deltagande, vem som skriver under avtalet och vilken dokumentation som behövs. Vid Lunds universitet hanteras dessa aspekter av Forskningsservice. Därför föreslår vi att du planerar i god tid och kontaktar Forskningsservice för stöd.

Läs mer om internt stöd för EU-ansökningar - medarbetarwebben.lu.se

Horizon Europe är EU:s viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation med en budget på 95,5 miljarder euro (2021–2027). Inom budgeten finns det många program och initiativ som är uppdelade i en av tre prioriteringar.

1. Vetenskaplig spetskompetens

 • Europeiska forskningsrådet
 • Marie Sklodwoska-Curie Actions
 • Forskningsinfrastrukturer

2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

 • Hälsa
 • Kultur, kreativitet och inkluderande samhälle
 • Civil säkerhet för samhället
 • Digital, industri och rymd
 • Klimat, energi och rörlighet
 • Mat, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

3. Innovativa Europa

 • Europeiska innovationsrådet
 • Europeiska innovationsekosystem
 • Europeiska instituten för innovation och teknik

Sök bland utlysningar - ec.europa.eu (Engelska)

European Research Council (ERC) är den främsta europeiska finansieringsorganisationen för excellens inom forskning. Det finansierar forskare oavsett nationalitet och ålder för att driva projekt som är baserade i Europa.

De erbjuder flera bidrag:

 • Starting Grants (1,5 miljoner euro, 2-7 års erfarenhet sedan doktorsexamen)
 • Consolidator Grants (2 miljoner euro, 7-12 års erfarenhet sedan doktorsexamen)
 • Advanced Grants (2,5 miljoner euro, 10+ år av betydande forskningsresultat)
 • Synergy Grants (10 miljoner euro, samarbetande teambaserade forskningsprogram)

Besök ERC:s hemsida för mer information - erc.europa.eu (Engelska)

Under European Institute of Innovation and Technology (EIT) genomför Knowledge and Innovation Communities (KICs) aktiviteter som täcker hela innovationskedjan: utbildning och utbildningsprogram, förstärkning av resan från forskning till marknad, innovationsprojekt, samt företagsinkubatorer och acceleratorer. Det finns olika projekt som arbetar med hållbarhet:

 • Klimat-KIC
 • Mat
 • Hälsa
 • InnoEnergy
 • Tillverkning
 • Råmaterial
 • Urban rörlighet

Läs mer om KICs och aktuella utlysningar - eit.europa.eu (Engelska)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är EUs finansieringsprogram för forskarutbildning och postdoktoral utbildning av forskare. Dess mål är att finansiera excellens-forskning och innovation som utrustar forskare i alla skeden av sin karriär med nya kunskaper och färdigheter, genom exponering av olika sektorer och discipliner. Programmet erbjuder följande utlysningar:

 • Doktorandnätverk
 • Postdoktorala stipendier
 • Personalutbyten
 • Forskningsutbildningsinitiativ (COFUND)

Leta bland utlysningar - marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu