Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På denna sida hittar du ett urval av finansieringsmöjligheter och aktiviteter relaterade till hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå.

Finansieringsmöjligheter och aktiviteter

Vill du veta mer kring utlysningar? Prenumerera på Forskningsservice nyhetsbrev och tematiska utskick.

Anmäl dig till Forskningsservice nyhetsbrev på medarbetarwebben.lu.se 

Sök forskningsfinansiering på egen hand - medarbetarwebben.lu.se

Gå till:

Lunds universitets interna utlysningar och aktiviteter

Sustainable Idea Exploration

Deadline: 20 november
Genom att stötta idéer på ett tidigt stadium kan forskning bidra till en positiv samhällsomställning. Nu öppnar det första av tre olika finansiella stöd inom universitetets nyinrättade Hållbarhetsfond för ansökningar.

Med Hållbarhetsfondens Sustainable Idea Exploration du möjlighet att i ett tidigt stadie utforska den innovativa potentialen i ditt hållbarhetsrelaterade forskningsprojekt. Sök upp till 150 000 kronor per projekt.

Ansök genom LU Innovations webbplats

Utlysning av universitetsgemensamma medel – Tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling

Deadline: 25 November 2022
Lunds universitet har avsatt upp till 100 mnkr till en universitetsgemensam satsning på excellens vid Lunds universitet med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Nu genomförs en andra utlysning av projekt med postdoktors- och biträdande lektorstjänster. Projekten som utvecklas ska utgöra plattformar för
postdoktorernas och biträdande lektorernas karriärutveckling, utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Särskilda medel avsätts inom forskningsprogrammet för högskolepedagogisk kompetensutveckling för postdoktorerna och de biträdande lektorerna. Satsningen uppskattas att i den andra utlysningen kunna finansiera cirka 3-4 projekt, med sammanlagd finansiering av cirka 9-11 postdoktorer och biträdande lektorer.

Utlysningstext på Forskningsnämndens hemsida - medarbetarwebben.lu.se


Nationella utlysningar och aktiviteter

Formas

Planerade utlysningar för 2022

En översiktlig plan för årets planerade utlysningar finns nu tillgänglig. Observera att planen kan ändras och att datum och inriktning bestäms av Formas forskarråd vid deras olika möten. 

Översikt - Formas planerade utlysningar 2022 på formas.se

Sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald

Öppnar: 5 januari 2023, Deadline: 30 mars 2023
Vi planerar att öppna en utlysning som fokuserar på sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur ett helhetsperspektiv. Utlysningen kommer att vara öppen för forskare från samtliga discipliner. Vi avser att finansiera större forskningsprojekt på detta tema i två etapper på fyra år, varav denna utlysning avser etapp 1. Vi reserverar totalt 120 miljoner kronor för den första etappen.

Utlysningstext på formas.se

Förberedelseprojekt Impact Innovation

Deadline: 30 november
Energimyndigheten, Formas och Vinnovas genomför under 2022 en utlysning om förberedelseprojekt inom Impact Innovation. Med det här erbjudandet vill vi stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål, så kallade missions. Det ska lägga grunden för ett framtida innovationsprogram. De som ansöker i förberedelseutlysningen förväntas ha ambitionen att i nästa steg bilda eller bidra till den funktion (motsvarande nuvarande programkontor) som ska driva och samordna ett framtida program.

Utlysningstext på formas.se

Kommunikationsutlysning 2022

Deadline: 26 oktober
Formas har avsatt totalt 20 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning rörande hållbar utveckling för att resultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället. Projekten ska knyta an till något av Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar eller samhällsbyggande och samtidigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kan söka medel för upp till 36 månader långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.

Utlysningstext på formas.se

Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

Öppnar: 3 november, Deadline: 7 februari 2023
Sök för forskning- och innovationsprojekt som bidrar till lösningar för att främja en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Syftet med utlysningen är att möjliggöra samarbeten mellan olika intressenter inom bostadssektorn med målet att utforska och utveckla lösningar som tydligt bidrar till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Endast flerpartsansökningar, med minst en akademisk part och minst en icke-akademisk part kan få finansiering. Finansiering kan sökas för projekt på 2 eller 3 år (24 eller 36 månader) med ett maximalt belopp på 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod, det vill säga totalt max 6 miljoner kronor. Formas har avsatt 50 miljoner kronor för utlysningen för åren 2023 till 2025.

Utlysningstext på formas.se

Global utlysning för genomförandet av Agenda 2030

Deadline: 25 augusti (concept note), 20 januari (fullständig ansökan)
Formas deltar i en global pilotutlysning tillsammans med forskningsfinansiärer från fyra kontinenter. Utlysningen syftar till att påskynda genomförandet av de globala hållbarhetsmålen genom att stödja implementering av pågående eller nyligen avslutade forsknings- och innovationsprojekt. Svenska projektdeltagare kan söka för projekt från 2 till 4 år med en budget om max 3 miljoner kronor.

Utlysningstext på formas.se

Mobilitetsbidrag för forskare tidigt i karriären

Deadline: 20 oktober 2022
Utlysningen välkomnar ansökningar från forskningsprojekt där forskare formulerar sina egna forskningsfrågor. Den täcker alla Formas områden – miljö, jordbruksvetenskap och fysisk planering – inklusive tvärvetenskapliga projekt. Den forskning vi finansierar ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet och kan vara grundforskning eller behovsdriven forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Utlysningen omfattar både nationell och internationell forskarmobilitet.

Utlysningstext på formas.se
 

Forte

Kommande utlysningar

På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. - forte.se

Vill du ingå i Fortes beredningsgrupper?

Som ledamot i Fortes beredningsgrupper har du i uppdrag att granska, prioritera och bedöma ansökningar om forskningsfinansiering till Forte. Beredningsgrupperna består av forskare och allmänrepresentanter inom våra huvudområden hälsa, arbetsliv om välfärd. Nu söker vi dig som vill medverka i beredningsarbetet 2022 och framåt.

Läs mer om krav och hur du ansöker till Fortes beredningsgrupper på forte.se

Konferensbidrag 2021

Deadline: 30 september 2022 (Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande.)
Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr. Detta är en organisationsutlysning. 

Utlysningstext för Konferensbidrag på forte.se

KTH:s stora pris

KTH:s stora pris instiftades 1944 efter en donation. Priset har därefter, med några få undantag, utdelats årligen. Enligt donatorn, som önskat och förblivit anonym, ska belöningen utdelas till: ”Person som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets områden främjar Sveriges fortsatta materiella framåtskridande, eller person som genom vetenskaplig forskning funnit särskilt värdefulla principer eller metoder vilka är användbara för tillämpningar, som främjar ovan nämnda syfte, eller person som genom konstnärliga insatser ”utövar ett mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv.” Mottagaren ska vara svensk medborgare och pristagaren måste närvara vid installationsceremoni för att få ta emot priset. Förslag kan lämnas löpande. 

Läs mer om priset och nominera på kth.se

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

Deadline: 27 september
L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademis syfte är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Priset delas ut nästa gång 2023. Priset är 150 000 kronor per person och delas ut till två lovande kvinnliga forskare. 

Utlysningstext på sverigesungaakademi.se

Mistra

Mistra lanserar ny strategi fram till 2030

Utforska, samarbeta och påverka – det är ledorden för Mistras verksamhet de kommande åren.

Läs om Mistras strategi 2030 på mistra.org

Naturvårdsverket

Utlysning av medel till forskningsprogram: Hållbar klimatomställning och klimatanpassning

Deadline: 17 oktober
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka tillämpad och policyrelevant forskning i ett femårigt program som kopplar samman frågor om minskad klimatpåverkan, effektiv klimatanpassning och återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens i linje med nationella miljökvalitetsmål och globala målen för hållbar utveckling.

Total budget är 44 miljoner kronor med avsikt att bevilja medel till upp till två forskningsprogram löpande över 5 år. Maximal budget för varje program är 22 miljoner kronor.  

Utlysningen görs i två steg. I ett första steg ombeds forskare komma in med en skiss för en programbeskrivning där ett förslag till konsortium och program med delområden presenteras. Sista ansökningsdag för steg 1 är 17 oktober 2022. Steg 2 öppnar i december 2022 för fullskaliga ansökningar för ett begränsat antal konsortier och stänger 1 mars 2023. 

Utlysningstext på naturvardsverket.se

Nordic Center

Seed Funding for Sino-Nordic Research Collaboration

Deadline: 1 oktober
Ansökan är nu öppen för Nordic Centre Planning Grant, tre planeringsbidrag på 10 000 euro vardera för projekt inom Nordic Centres fyra tvärvetenskapliga tematiska fokusområden:

 • Sino-nordiska perspektiv
 • Hållbar utveckling
 • Digitalisering och teknik
 • Hälsa och välgång

Syftet är att stödja utvecklingen av starka och strategiska forsknings- och innovationspartnerskap mellan nordiska och kinesiska universitet, samt att ge forskare från Nordiska Centrums medlemsinstitutioner bättre möjligheter att förbereda sig för större gemensamma forskningsprojekt och skriva förslag på större externa forskningsanslag.

Utlysningstext på nordiccentre.net (på Engelska)

Ragnar Sellbergs Stiftelse

Deadline: Stiftelsen tar löpande emot ansökningar
Stiftelsen stöder forskningsprojekt som bedrivs vid Svenska universitet och högskolor eller Svenska institut och som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning. Stiftelsen tar löpande emot ansökningar som omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Stiftelsen prioriterar ansökningar där handledning är säkerställd. Stiftelsen ger ej medel till företag och privatpersoner om ansökan saknar tydlig koppling till ett lärosäte, insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse eller rena reseersättningar. 

Utlysningstext om Ragnar Sellbergs stiftelse på ragnsells.se

Region Skåne

Utlysning cirkulära livsmedelssystem

Deadline: 20 oktober
Regeringens strategi för livsmedelssektorn har målet är att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Syftet med den riktade utlysningen är att projekten ska bidra till ett klimatsmart cirkulärt livsmedelssystem i Skåne. Projekten ska också, genom att hitta synergier och skapa mervärden, bidra till Klimat och energistrategi för Skåne samt Livsmedelsagendan. Utlysningen är indelad i 4 olika delmål som tillsammans innefattar hela livsmedelssystemet. Projektfinansiering ska helst ligga inom ramen 5 prisbasbelopp till 1 miljon. Projektet ska vara väl avgränsat i tiden, rekommenderad maximal projekttid är två år. Möjlig medfinansieringsgrad från Region Skåne är 60%.

Utlysningstext på utveckling.skane.se

Planeringsbidrag för skånska ansökningar till Horisont Europa

Öppnar: 15 augusti 2021, och är en öppen utlysning med undantag för sommar- och juluppehåll, 2021-2022
Region Skåne lanserar ett planeringsbidrag (ett "EU-kort) för att stödja fler skånska aktörers deltagande i EU:s forskning- och innovationsprogram Horisont Europa. Planeringsstödet riktas mot projekt som leder till ökad samverkansforskning inom Horisont Europa och den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”. Målgruppen för planeringsbidraget är små- och medelstora företag och icke-vinstdrivande aktörer (inklusive lärosäten) som verkar inom regionens gränser. Maximalt sökbelopp: 100 000 SEK (medfinansiering med 25 % från lärosäten). Ansökningsprocessen sker i två steg: (1) intresseanmälan till funktionsbrevlåda, (2) full ansökan till Tillväxtverket. 

Mer information om planeringsbidraget finns inom kort tillgänglig på utveckling.skane.se

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 

Forskningsinitiering 2022

Deadline: Beslut om anslag fattas av RJ:s arbetsutskott 6–8 gånger om året - det finns därför inga på förhand fastställda beslutsdatum att förhålla sig till.
RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ Forskningsinitiering avser därför stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att via vetenskapliga möten skapa nya forskarnätverk. Minsta sökta belopp är 50 000 kronor.

Utlysningstext för forskningsinitiering 2022 på rj.se

Rymdstyrelsen

Stöd till framtida vetenskapliga rymdprojekt

Ansökningarna behandlas löpande.
Denna stående utlysning vänder sig till forskare i Sverige som står i begrepp att engagera sig på djupet i förberedelser för och förslag på hela eller delar av framtida internationella rymdforskningsprojekt. Ofta sker detta genom deltagande i ett internationellt konsortium av forskare (härefter kallat ”konsortiet”) som gemensamt tar fram ett förslag på ett rymdprojekt eller ett vetenskapligt instrument för rymdflygning. Delar av denna utlysning kan också passa forskare som förbereder deltagande i projekt inom Elips-programmet och på den Internationella rymdstationen.

Utlysningstext för framtida vetenskapliga rymdprojekt på rymdstyrelsen.se

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF)

SSF bidrag till ukrainska forskare 2022

Deadline: 31 december
Ukrainska forskare som kommer till Sverige under 2022 kan nu söka bidrag för att bedriva sin forskning här. 30 miljoner kronor avsätts i utlysningen ”SSF bidrag till ukrainska forskare 2022” som vänder sig till ukrainska medborgare med en doktorsexamen. Forskaren måste anställas av ett svenskt universitet eller forskningsinstitut under projekttiden.

Utlysningstext på strategiska.se

SSF Semiconductor System Design (SeSyDe)

Deadline: 1 november
I utlysningen ”SSF Semiconductor System Design” (SeSyDe) avsätter Stiftelsen för strategisk forskning 60 miljoner kronor för att etablera ett centrum för forskning inom halvledardesign. Syftet är att stimulera multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, näringsliv och samhälle.

Utlysningstext på strategiska.se

Vetenskapsrådet

Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!

Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter inom sina respektive områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför ger vi möjlighet att lämna kommentarer på översikterna.

Tidplan

 • Humaniora och samhällsvetenskap, öppen för kommentar: 25 augusti - 7 september
 • Konstnärlig forskning, öppen för kommentar: 19 september - 7 oktober
 • Medicin och hälsa, öppen för kommentar: 29 september - 12 oktober
 • Klinisk behandlingsforskning, öppen för kommentar: 29 september - 12 oktober
 • Naturvetenskaplig och teknikvetenskap, öppen för kommentar: 29 september - 12 oktober
 • Utbildningsvetenskap, öppen för kommentar: 29 september - 12 oktober
 • Utvecklingsforsking, öppen för kommentar: 29 september - 12 oktober

Mer om arbetet med forskningsöversikter på vr.se

Utlysningar på gång för 2022!

Många av utlysningarna är återkommande, tex internationell postdoc, gästprofessurer, etc.  

Alla kommande utlysningar på vr.se

Bidrag till excellenscenter

Deadline: 8 november
Syftet med bidraget är att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema samt bidrar till högre utbildning. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

Utlysningstext på vr.se

Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

Deadline: 20 september
Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin. 

Vinnova 

Kompetenscentra inom Hållbar industri och Digital transformation 2022

Deadline: 1 mars 2023
I den här utlysningen finansierar Vinnova kompetenscenter där olika parter inom områdena hållbar industri och digital transformation samarbetar för att utveckla ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringslivet eller samhället för att tillhandahålla nya produkter, processer eller modeller. Akademiker, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi eller forskningsinstitut ska vara samordnande part. Vinnova planerar att bevilja maximalt 8 kompetenscentra. Finansieringen av ett centrum planeras till 4 miljoner kronor för år 1 och 8 miljoner kronor för år 2-5.

Utlysningstext på vinnova.se

Volvo miljöpris 2023

Deadline: 10 januari 2023

Spannet av discipliner och aktiviteter som kan nomineras är brett och omfattar alla discipliner som har relevans för miljön. De nominerades forskning bör baseras på vetenskapliga grunder men måste tydligt visa effekter utanför den specifika disciplinen.

Nomineringsguide på environment-prize.com (på engelska)

Zayeds hållbarhetspris

Deadline: 6 juli 2022
Zayed Sustainability Prize, en vidareutveckling av Zayed Future Energy Prize, är Förenade Arabemiratens banbrytande globala pris inom hållbarhet och en hyllning till arvet från den avlidne grundaren av Förenade Arabemiraten, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Detta årliga pris instiftades 2008 och uppmärksammar och belönar prestationerna för dem som driver effektfulla, innovativa och inspirerande hållbarhetslösningar inom fem olika kategorier: Hälsa, Mat, Energi, Vatten och Globala gymnasieskolor. Priset riktar sig i år särskilt till svenska organisationer. Var och en av kategorierna belönar vinnaren med ett pris på 600 000 USD per region. Världsregionerna är: Amerika, Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Nordafrika, Europa och Centralasien, Sydasien och Östasien och Stillahavsområdet.

Utlysningstext på zayedsustainabilityprize.com

Internationella utlysningar och aktiviteter

Europaparlamentets utblick för 2022

European Parliament Forskningsservice har släppt en kort publikation där deras utredare listar tio heta EU-ämnen som man tror kommer att få stort genomslag under 2022. 

 1. Radical decoupling: Achieving zero greenhouse gas emissions while maintaining economic growth
 2. Securing Europe's supply of semiconductors
 3. Sustainable agriculture: Mission possible?
 4. A new push for nuclear non-proliferation?
 5. Shaping the economic recovery
 6. ECB monetary policy: Caught between a rock and a hard place
 7. Internet of things: Securing the uptake of connected devices in the EU
 8. Uncharted waters: What to expect after the Conference on the Future of Europe
 9. LGBTIQ equality: Somewhere over the rainbow
 10. Forward with EU defence

Tio saker att titta på 2022 - europarl.europa.eu (på engelska)

European Innovation Council (EIC) Pathfinder

Horizont Europa-initiativet, European Innovation Council (EIC) syftar till att identifiera och stödja banbrytande teknologier och spelförändrande innovationer för att skapa nya marknader och skala upp internationellt. Pathfinder-anslagsprogrammet stöder forskarlag att forska eller utveckla en ny banbrytande teknologi.

Horizon Europe - eu.europa.eu (på engelska)
EIC - eic.ec.europa.eu (på engelska)
The Pathfinder grant programme - eic.ec.europa.eu (på engelska)

Pathfinder Challenges

Deadline: 26 oktober 2022

Preliminär lista över föreslagna EIC Pathfinder-utmaningar för 2022

 • Kol- och kvävehantering och valorisering,
 • Medellång till lång sikt och systemintegrerad energilagring,
 • Kardiogenomik,
 • Mot sjukvårdens kontinuitet: teknologier för att stödja en radikal förändring från episodisk till kontinuerlig sjukvård,
 • Regenerativ medicin och vävnadsteknik,
 • DNA-baserad digital datalagring
 • Alternativa metoder för kvantinformationsbehandling och kommunikation


Du är alltid välkommen att kontakta Forskningsservice för ytterligare information om EIC utlysningssystem samt andra HEU-relaterade program.

Hamburg Institute for Advanced Study (HIAS)

HIAS Fellowship programme

Deadline: 31 oktober
HIAS utser framstående forskare och konstnärer från alla delar av världen för att driva sina egna forskningsprojekt under tre till tio månader på plats i Hamburg. Stipendiater ges utmärkta förutsättningar i ett inspirerande vetenskapligt och konstnärligt sammanhang, att koncentrera sig på sina projekt, helt obehindrat av sina vanliga yrkesuppgifter. Berättigade att söka är forskare inom alla discipliner och alla karriärstadier från postdoktoral nivå och framåt, samt framstående konstnärer och kulturprofessionella - från alla länder.

Mer information om HIAS Fellowship programme på hias-hamburg.de (på engelska)
Mer information om ansökningsprocessen på hias-hamburg.de (på engelska)

Horisont Europa

Forskningsservice uppdaterar kontinuerligt sin blogg med information kring Horisont Europa programmet. - fs.blogg.lu.se

Europakommissionen: Publicering av Horisont Europas första arbetsprogram 

EC publicerade nylige Horisont Europa 2021-2022 arbetsprogram. 

Pelare II, kluster: 

 1. Health 
 2. Culture, creativity and inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Ytterligare arbetsprogram finns listade på Forskningsservice blogg - fs.blogg.lu.se (på engelska)

Utlysningar finns listade i EU:s portal (Funding and Tenders portal) - ec.europa.eu (på engelska)

European University Association (EUA) har samlat ytterligare information om tredjelandsdeltagande, uppdatering kring regler för deltagande, fler arbetsprogram under Horisont Europa och informationsdagar.  

Läs mer om Horisont Europas arbetsprogram 2021-2022 och möjligheter för universitet på eua.eu (på engelska)

Nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) har ansvar för att informera om utlysningar och evenemang och kan svara på frågor som rör deras respektive ansvarsområde inom Horisont Europa. 

En fullständig förteckning av alla Sveriges nationella kontaktpersoner hittar du på ec.europa.eu (på engelska)

ERC deadlines 

Proof of Concept 2022: 29/09/2022

ERC utlysningar 2023 - preliminära datum på erc.europa.eu

Läs mer om utlysningarna på erc.europa.eu (på engelska)

ERC instruktionsfilmer för dig som planerar att ansöka om bidrag på youtube.com (på engelska)

Kontakta Forskningsservice vid LU för stöd och tips i ansökningsprocessen - medarbetarwebben.lu.se

MSCA - Utlysningar 2021 (preliminära deadlines)

Postdoctoral Fellowships (PF): Deadline: 14 September 2022, call opens 13 April 2022.
Doctoral Networks (DN). Deadline 15 November 2022, call opens 3 May 2022.
Staff Exchanges (SE). Deadline 8 March 2023, call opens 6 October 2022.
COFUND. Deadline: 9 February 2023, call opens 11 October 2022.

Humbolt-stipendier för postdoktoral utbildning om hållbar utveckling i Tyskland (alla områden)

Ett Humboldt Research Fellowship för postdoktorala forskare gör att du kan utföra långsiktig forskning (6-24 månader) i Tyskland. Sökande väljer sitt eget forskningsämne. Forskare utanför Tyskland i början av sin akademiska karriär med en doktorsexamen under de senaste fyra åren kan ansöka.
Deadline: när som helst
Ytterligare information på humboldt-foundation.de (på engelska)

MIRAI 2.0 – Frömedelsutlysning för svensk-japanska samarbetsprojekt och kurser

Deadline: 1 december 2022
MIRAI 2.0 har öppnat en utlysning om frömedel för både forsknings- och innovationsprojekt och kurser för doktorander och postdocs. Projekten ska genomföras under kalenderåret 2023.

Ansökningshandlingar och fullständig utlysningstext finns på projektets hemsida: www.mirai.nu/funding/

Läs mer om MIRAI 2.0 på medarbetarwebben.lu.se