Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På denna sida hittar du ett urval av finansieringsmöjligheter och aktiviteter relaterade till hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå.

Finansieringsmöjligheter och aktiviteter

Vill du veta mer kring utlysningar? Prenumerera på Forskningsservice nyhetsbrev och tematiska utskick.

Anmäl dig till Forskningsservice nyhetsbrev på medarbetarwebben.lu.se 

Sök forskningsfinansiering på egen hand - medarbetarwebben.lu.se

Gå till:

Lunds universitets interna utlysningar och aktiviteter

Utlysning av universitetsgemensamma medel – Tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling

Deadline: 25 November 2022
Lunds universitet har avsatt upp till 100 mnkr till en universitetsgemensam satsning på excellens vid Lunds universitet med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Nu genomförs en andra utlysning av projekt med postdoktors- och biträdande lektorstjänster. Projekten som utvecklas ska utgöra plattformar för
postdoktorernas och biträdande lektorernas karriärutveckling, utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Särskilda medel avsätts inom forskningsprogrammet för högskolepedagogisk kompetensutveckling för postdoktorerna och de biträdande lektorerna. Satsningen uppskattas att i den andra utlysningen kunna finansiera cirka 3-4 projekt, med sammanlagd finansiering av cirka 9-11 postdoktorer och biträdande lektorer.

Utlysningstext på Forskningsnämndens hemsida - medarbetarwebben.lu.se

LU Innovation: Framtidens innovationer

Deadline: 10 augusti
Tillsammans med Sparbanken Skåne delar Lunds universitet ut 500 000 kronor till studenter och anställda med idéer som kan göra skillnad. Idéer som är så bra att de kan bli framtida innovationer. Har du en idé som kan göra skillnad? En idé som svarar på ett verkligt behov, som är hållbar, tänker långsiktigt och ger samhällsnytta?

Utlysningstext på innovation.lu.se

Utlysningar inriktade på de strategiska forskningsområdena (SFO:er)

Startfinansiering för nya forskningsämnen

Deadline: 15 september 2022
Lunds universitet har beslutat att stödja utvecklingen av nya forskningsmöjligheter för universitetets strategiska forskningsområden (SFO) genom att anslå 6 msek till en utlysning av startfinansiering av projekt för framväxande forskningsämnen (STYR 2022/596). Målgrupp för denna utlysning är så kallade principal investigators (PI) från SFO:erna vid Lunds universitet. Syftet med startfinansieringen är att stärka och påskynda samverkande interna SFO-projekt som kan leda till nya tvärvetenskapliga och strategiska inriktningar. Projekten bör ta upp frågor av strategisk betydelse och möjliggöras av nya samarbeten mellan SFO:er, till exempel genom att utnyttja kapacitet som utvecklats i ett SFO för att hantera problem som identifierats av ett annat.

Utlysningstext på compile.lu.se (på engelska)

LU:s tematiska samverkansinitiativ

Deadline: 23 september

Lunds universitet utlyser ny finansiering för tematiska samverkansinitiativ, TSI, för perioden 2023-2025. Upp till fyra satsningar får medel på 1 miljon kronor per år under tre år. Ansökan ska vara fakultetsövergripande och omfatta minst tre fakulteter och minst en, gärna flera, externa samarbetspartners. Nytt för denna utlysning är att den även kommer att vara öppen för ansökningar som kombinerar forskning och samarbete med utbildning i mer kompletta miljöer.

Läs utlysningstexten på medarbetarwebben.lu.se

Läs mer om tematiska samverkansinitiativ


Nationella utlysningar och aktiviteter


Energimyndigheten


Innovationer för att hantera hållbar stadstillgänglighet

Deadline: 15 september

Urbana transporter av gods och människor står för en betydande del av växthusgasutsläppen och kräver därför en betydande minskning, särskilt i en mycket urbaniserad kontinent som Europa. Innovativa lösningar för att påskynda övergången till klimatneutralitet och ökad attraktivitet efterfrågas av städer av alla typer och storlekar, som vill omfördela det stadens begränsade utrymme till förmån för hållbara transportsätt och kvalitativt offentligt utrymme. Att hantera olika slags tillgänglighet i staden är en viktig del i en sådan process, och i fokus för denna utlysning.

Utlysningstext på Energymyndighetens hemsida

Formas

Planerade utlysningar för 2022

En översiktlig plan för årets planerade utlysningar finns nu tillgänglig. Observera att planen kan ändras och att datum och inriktning bestäms av Formas forskarråd vid deras olika möten. 

Översikt - Formas planerade utlysningar 2022 på formas.se

Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

Öppnar: 3 november, Deadline: 7 februari 2023
Sök för forskning- och innovationsprojekt som bidrar till lösningar för att främja en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Syftet med utlysningen är att möjliggöra samarbeten mellan olika intressenter inom bostadssektorn med målet att utforska och utveckla lösningar som tydligt bidrar till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Endast flerpartsansökningar, med minst en akademisk part och minst en icke-akademisk part kan få finansiering. Finansiering kan sökas för projekt på 2 eller 3 år (24 eller 36 månader) med ett maximalt belopp på 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod, det vill säga totalt max 6 miljoner kronor. Formas har avsatt 50 miljoner kronor för utlysningen för åren 2023 till 2025.

Utlysningstext på formas.se

Global utlysning för genomförandet av Agenda 2030

Deadline: 25 augusti (concept note), 20 januari (fullständig ansökan)
Formas deltar i en global pilotutlysning tillsammans med forskningsfinansiärer från fyra kontinenter. Utlysningen syftar till att påskynda genomförandet av de globala hållbarhetsmålen genom att stödja implementering av pågående eller nyligen avslutade forsknings- och innovationsprojekt. Svenska projektdeltagare kan söka för projekt från 2 till 4 år med en budget om max 3 miljoner kronor.

Utlysningstext på formas.se

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Deadline: 25 augusti
Det är mindre än tio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet mellan forskare måste öka. Genom samarbete med låg- och medelinkomstländer kan svensk forskning i ökad utsträckning bidra till att möta de globala samhällsutmaningarna i länder som har störst utmaningar att genomföra Agenda 2030.

Utlysningstext på formas.se

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

Deadline: 1 september
Vi står inför stora samhällsutmaningar som berör såväl klimatförändringar, global uppvärmning och koldioxidutsläpp som boendesegregation, utanförskap och ojämlik folkhälsa. Det är mindre än tio år kvar innan Agenda 2030-målen ska vara uppnådda. Nu är det tid att agera, att omsätta kunskap till handling och se till att forskning kommer till nytta för att ställa om till ett hållbart samhällsbyggande som inte överskrider de planetära gränserna.

Utlysningstext på formas.se

Indo-Svensk gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi

Deadline: 22 juni
Omställningen till en cirkulär ekonomi är en av flera viktiga byggstenarna i ett hållbart samhälle eftersom återanvändning, återtillverkning och återvinning bidrar till en långsiktig användning av material och andra resurser och därigenom begränsar utvinningen av jungfruliga resurser. Det gäller både biobaserade och icke-biobaserade resurser. Utlysningen är öppen för organisationer i Sverige och Indien som vill samarbeta. Projektteamen måste bestå av minst tre partners; minst en från varje land.

Utlysningstext på formas.se

Mobilitetsbidrag för forskare tidigt i karriären

Öppnar: 15 september, deadline: 20 oktober 2022
Utlysningen välkomnar ansökningar från forskningsprojekt där forskare formulerar sina egna forskningsfrågor. Den täcker alla Formas områden – miljö, jordbruksvetenskap och fysisk planering – inklusive tvärvetenskapliga projekt. Den forskning vi finansierar ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet och kan vara grundforskning eller behovsdriven forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Utlysningen omfattar både nationell och internationell forskarmobilitet.

Utlysningstext på formas.se
 

Forte

Kommande utlysningar

På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. - forte.se

Nyttiggörande 2022

Deadline: 1 september
Forte inrättar en ny bidragsform, ett stöd för nyttiggörande av forskning. Utlysningen är öppen för ansökningar inom alla Fortes huvudområden; hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet är att bidra till att resultaten från forskning finansierad av Forte ska komma till användning. Projekten ska adressera samhällsutmaningar inom Fortes huvudområden samt bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030.

Utlysningstext på forte.se

Vill du ingå i Fortes beredningsgrupper?

Som ledamot i Fortes beredningsgrupper har du i uppdrag att granska, prioritera och bedöma ansökningar om forskningsfinansiering till Forte. Beredningsgrupperna består av forskare och allmänrepresentanter inom våra huvudområden hälsa, arbetsliv om välfärd. Nu söker vi dig som vill medverka i beredningsarbetet 2022 och framåt.

Läs mer om krav och hur du ansöker till Fortes beredningsgrupper på forte.se

Konferensbidrag 2021

Deadline: 30 september 2022 (Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande.)
Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr. Detta är en organisationsutlysning. 

Utlysningstext för Konferensbidrag på forte.se

Holbergpriset och Nils Klim-priset 2023

Holbergpriset

Deadline: 15 juni
Holbergpriset delas årligen ut till en forskare som gjort framstående insatser för forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik eller teologi. Mottagaren ska ha haft ett avgörande inflytande på internationell forskning. Priset är värt 6 000 000 NOK (cirka 600 000 EUR / 685 000 USD).

Nominera på holberg.no (på engelska)

Nils Klim-priset

Deadline: 15 juni
Nils Klim-priset delas årligen ut inom ovanstående områden, till en ung forskare. Kandidaten ska vara medborgare i ett nordiskt land eller vara formellt knuten till en nordisk forskningsinstitution. Dessutom måste kandidaten vara under 35 år vid nomineringstidens utgång. Priset är värt 500 000 NOK (ca 50 000 EUR).

Nominera på holberg.no (på engelska)

KTH:s stora pris

KTH:s stora pris instiftades 1944 efter en donation. Priset har därefter, med några få undantag, utdelats årligen. Enligt donatorn, som önskat och förblivit anonym, ska belöningen utdelas till: ”Person som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets områden främjar Sveriges fortsatta materiella framåtskridande, eller person som genom vetenskaplig forskning funnit särskilt värdefulla principer eller metoder vilka är användbara för tillämpningar, som främjar ovan nämnda syfte, eller person som genom konstnärliga insatser ”utövar ett mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv.” Mottagaren ska vara svensk medborgare och pristagaren måste närvara vid installationsceremoni för att få ta emot priset. Förslag kan lämnas löpande. 

Läs mer om priset och nominera på kth.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Planeringsmedel för ansökan inom Horisont Europa 2022

Deadline: 19 augusti
MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inriktningen för det planerade projektet ska tydligt falla inom området samhällsskydd och beredskap.

Utlysningstext på msb.se

Naturvårdsverket

Utlysning av forskningsmedel om dagvatten (synteser)

Deadline: 7 september 2022
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för syntesanalyser på maximum 1,5 miljoner kronor per syntes och maximum 1,5 år. Målsättningen är att bevilja upp till två synteser.

Utlysningstext på naturvardsverket.se

Utlysning av forskningsmedel om minskat matsvinn

Deadline: 7 september
Naturvårdsverket bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på max tre (3) miljoner kronor fördelat på tre år (2023–2026). Målsättningen är att bevilja flera projekt inom utlysningen. Total budget för utlysningen är cirka 12 miljoner kronor.

Utlysningstext på naturvardsverket.se

Utlysning av medel till forskningsprogram: Hållbar klimatomställning och klimatanpassning

Deadline: 17 oktober
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka tillämpad och policyrelevant forskning i ett femårigt program som kopplar samman frågor om minskad klimatpåverkan, effektiv klimatanpassning och återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens i linje med nationella miljökvalitetsmål och globala målen för hållbar utveckling.

Total budget är 44 miljoner kronor med avsikt att bevilja medel till upp till två forskningsprogram löpande över 5 år. Maximal budget för varje program är 22 miljoner kronor.  

Utlysningen görs i två steg. I ett första steg ombeds forskare komma in med en skiss för en programbeskrivning där ett förslag till konsortium och program med delområden presenteras. Sista ansökningsdag för steg 1 är 17 oktober 2022. Steg 2 öppnar i december 2022 för fullskaliga ansökningar för ett begränsat antal konsortier och stänger 1 mars 2023. 

Utlysningstext på naturvardsverket.se

Utlysning av forskningsmedel om vattenkraftens miljöpåverkan

Deadline: 7 september
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och tvärvetenskapliga samarbeten att söka medel för forskningsprojekt och synteser som inriktar sig på något eller några av de inriktningar som beskrivs i stycket Prioriteringar (inriktning A–E). Inom inriktning A och B kan man söka medel för forskningsprojekt i storleksordningen på totalt 3–5 miljoner kronor fördelat på 3 år (2023–2026). Inom inriktning C, D och E kan man söka medel för synteser i storleksordningen maximalt 2 miljoner kronor fördelat på 2 år (2023–2025).

Utlysningstext på naturvardsverket.se


Nordic Center

Seed Funding for Sino-Nordic Research Collaboration

Deadline: 1 oktober

Ansökan är nu öppen för Nordic Centre Planning Grant, tre planeringsbidrag på 10 000 euro vardera för projekt inom Nordic Centres fyra tvärvetenskapliga tematiska fokusområden:

 • Sino-nordiska perspektiv
 • Hållbar utveckling
 • Digitalisering och teknik
 • Hälsa och välgång

Syftet är att stödja utvecklingen av starka och strategiska forsknings- och innovationspartnerskap mellan nordiska och kinesiska universitet, samt att ge forskare från Nordiska Centrums medlemsinstitutioner bättre möjligheter att förbereda sig för större gemensamma forskningsprojekt och skriva förslag på större externa forskningsanslag.

Utlysningstext på nordiccentre.net (på Engelska)

Nordforsk

Framtidens arbetsliv 

Deadline: 21 juni

Det övergripande syftet med utlysningen är att generera kunskap och lösningar för ett hållbart och inkluderande framtida arbetsliv i en nordisk och/eller nordisk-litauisk kontext. Tillgänglig budget är cirka 46 miljoner NOK. Sökande uppmanas att ansöka om finansiering för att etablera ett forskningsprojekt med en budget på högst 9 miljoner NOK och en varaktighet på 3-4 år, med avsikt att finansiera 5 forskningsprojekt.

Prioriterade områden:

 • Hållbart arbetskraftsdeltagande
 • Arbetsmiljö och välmående
 • Grön omställning av arbetslivet

Utlysningstext på nordforsk.org (på Engelska)

Ragnar Sellbergs Stiftelse

Deadline: Stiftelsen tar löpande emot ansökningar
Stiftelsen stöder forskningsprojekt som bedrivs vid Svenska universitet och högskolor eller Svenska institut och som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning. Stiftelsen tar löpande emot ansökningar som omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Stiftelsen prioriterar ansökningar där handledning är säkerställd. Stiftelsen ger ej medel till företag och privatpersoner om ansökan saknar tydlig koppling till ett lärosäte, insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse eller rena reseersättningar. 

Utlysningstext om Ragnar Sellbergs stiftelse på ragnsells.se

Region Skåne

Utlysning cirkulära livsmedelssystem

Deadline: 20 oktober
Regeringens strategi för livsmedelssektorn har målet är att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Syftet med den riktade utlysningen är att projekten ska bidra till ett klimatsmart cirkulärt livsmedelssystem i Skåne. Projekten ska också, genom att hitta synergier och skapa mervärden, bidra till Klimat och energistrategi för Skåne samt Livsmedelsagendan. Utlysningen är indelad i 4 olika delmål som tillsammans innefattar hela livsmedelssystemet. Projektfinansiering ska helst ligga inom ramen 5 prisbasbelopp till 1 miljon. Projektet ska vara väl avgränsat i tiden, rekommenderad maximal projekttid är två år. Möjlig medfinansieringsgrad från Region Skåne är 60%.

Utlysningstext på utveckling.skane.se

Planeringsbidrag för skånska ansökningar till Horisont Europa

Öppnar: 15 augusti 2021, och är en öppen utlysning med undantag för sommar- och juluppehåll, 2021-2022
Region Skåne lanserar ett planeringsbidrag (ett "EU-kort) för att stödja fler skånska aktörers deltagande i EU:s forskning- och innovationsprogram Horisont Europa. Planeringsstödet riktas mot projekt som leder till ökad samverkansforskning inom Horisont Europa och den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”. Målgruppen för planeringsbidraget är små- och medelstora företag och icke-vinstdrivande aktörer (inklusive lärosäten) som verkar inom regionens gränser. Maximalt sökbelopp: 100 000 SEK (medfinansiering med 25 % från lärosäten). Ansökningsprocessen sker i två steg: (1) intresseanmälan till funktionsbrevlåda, (2) full ansökan till Tillväxtverket. 

Mer information om planeringsbidraget finns inom kort tillgänglig på utveckling.skane.se

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 

RJ Flexit 2022

Öppnar: 22 augusti 2022
Genom RJ Flexit erbjuder RJ forskare och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka, utveckla och utbyta kunskap och erfarenhet.

Utlysningstext kommer finnas på rj.se

Forskningsinitiering 2022

Deadline: Beslut om anslag fattas av RJ:s arbetsutskott 6–8 gånger om året - det finns därför inga på förhand fastställda beslutsdatum att förhålla sig till.
RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ Forskningsinitiering avser därför stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att via vetenskapliga möten skapa nya forskarnätverk. Minsta sökta belopp är 50 000 kronor.

Utlysningstext för forskningsinitiering 2022 på rj.se

Rymdstyrelsen

Var med och stärk svensk rymdverksamhet

Deadline: 22 juni
Vill du bidra till att stärka Sverige med hjälp av rymdverksamhet? Då vill vi ha dina idéer! Sverige är, i förhållande till sin storlek, en viktig europeisk rymdnation. Framsynta rymdsatsningar positionerade tidigt svensk forskning, innovationsförmåga och industriell utveckling. För att hålla takt med omvärlden krävs nya idéer och fortsatta satsningar. Rymdstyrelsen har under det gångna året tagit ett initiativ med målsättningen att tillsammans med akademi, industri och försvar stärka Sverige och svensk rymdverksamhet. Inom initiativet har två visioner utarbetats: Hållbarhet i rymden och Hållbarhet på jorden.

Läs mer om hur du skickar in dina idéer på rymdstyrelsen.se

Stöd till framtida vetenskapliga rymdprojekt

Ansökningarna behandlas löpande.
Denna stående utlysning vänder sig till forskare i Sverige som står i begrepp att engagera sig på djupet i förberedelser för och förslag på hela eller delar av framtida internationella rymdforskningsprojekt. Ofta sker detta genom deltagande i ett internationellt konsortium av forskare (härefter kallat ”konsortiet”) som gemensamt tar fram ett förslag på ett rymdprojekt eller ett vetenskapligt instrument för rymdflygning. Delar av denna utlysning kan också passa forskare som förbereder deltagande i projekt inom Elips-programmet och på den Internationella rymdstationen.

Utlysningstext för framtida vetenskapliga rymdprojekt på rymdstyrelsen.se

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF)

SSF bidrag till ukrainska forskare 2022

Deadline: 31 december
Ukrainska forskare som kommer till Sverige under 2022 kan nu söka bidrag för att bedriva sin forskning här. 30 miljoner kronor avsätts i utlysningen ”SSF bidrag till ukrainska forskare 2022” som vänder sig till ukrainska medborgare med en doktorsexamen. Forskaren måste anställas av ett svenskt universitet eller forskningsinstitut under projekttiden.

Utlysningstext på strategiska.se

SSF Semiconductor System Design (SeSyDe)

Deadline: 1 november
I utlysningen ”SSF Semiconductor System Design” (SeSyDe) avsätter Stiftelsen för strategisk forskning 60 miljoner kronor för att etablera ett centrum för forskning inom halvledardesign. Syftet är att stimulera multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, näringsliv och samhälle.

Utlysningstext på strategiska.se

Utlysning för strategisk mobilitet 2022

Deadline: 6 september
Strategisk mobilitet är utlysningen för dig som vill vidga dina vyer. Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar lönekostnaden för dig som under en period vill flytta mellan industri/näring/stat/sjukhus till akademi/forskningsinstitut eller tvärtom.

Utlysningstext på strategiska.se

Vetenskapsrådet

Utlysningar på gång för 2022!

Många av utlysningarna är återkommande, tex internationell postdoc, gästprofessurer, etc.  

Alla kommande utlysningar på vr.se

Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar (Belmont forum)

Deadline: 29 July
Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Belmont Forum. Utlysningen 2022 handlar om att stödja forskning om miljöförändringar och migration. Sverige är via Vetenskapsrådet och Formas, ett av de länder som deltar i utlysningen. 

Utlysningstext på vr.se

Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

Öppnar: 17 augusti, Deadline: 20 september
Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin. 

Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Open: 17 August, Deadline: 13 September
Syftet med bidraget är att stödja långsiktiga samarbeten inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism mellan svenska forskargrupper. Bidraget ska skapa möjligheter för etablering eller vidareutveckling av ett nätverk kring detta forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de ingående forskningsmiljöerna deltar.

Utlysningstext på vr.se

Forskarskolor inom humaniora: stöd till doktorandanställningar

Öppnar: 17 augusti, Deadline: 20 september
Forskarskolorna inom humaniora syftar till att bygga upp ett nytt område, stärka kompetensen inom ett specifikt område eller öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildning. Genom forskarskolor tryggas och stärks framtida kompetensförsörjning inom området.

Utlysningstext på vr.se

Vinnova 

Ett nytt recept för matsystemet - Mobilisering

Deadline: 17 augusti
Aktörer kan söka för att delta i en kombinerad mobiliserings- och lärinsats vars syfte är att skapa förutsättningar för aktörer med gemensamma intressen att jobba tillsammans mot ambitiösa mål för ett hållbart matsystem. I denna insats ges möjlighet att kostnadsfritt delta i mobilisering- och lärinsatsen. För de organisationer som har behov går det att söka bidrag för nedlagd tid i insatsen. För koordinatorn går det även att söka bidrag för samordningsuppdraget.

Utlysningstext på vinnova.se

Kompetenscentra inom Hållbar industri och Digital transformation 2022

Deadline: 1 mars 2023
I den här utlysningen finansierar Vinnova kompetenscenter där olika parter inom områdena hållbar industri och digital transformation samarbetar för att utveckla ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringslivet eller samhället för att tillhandahålla nya produkter, processer eller modeller. Akademiker, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi eller forskningsinstitut ska vara samordnande part. Vinnova planerar att bevilja maximalt 8 kompetenscentra. Finansieringen av ett centrum planeras till 4 miljoner kronor för år 1 och 8 miljoner kronor för år 2-5.

Utlysningstext på vinnova.se

Volvo miljöpris 2023

Deadline: 10 januari 2023

Spannet av discipliner och aktiviteter som kan nomineras är brett och omfattar alla discipliner som har relevans för miljön. De nominerades forskning bör baseras på vetenskapliga grunder men måste tydligt visa effekter utanför den specifika disciplinen.

Nomineringsguide på environment-prize.com (på engelska)

Zayeds hållbarhetspris

Deadline: 6 juli 2022
Zayed Sustainability Prize, en vidareutveckling av Zayed Future Energy Prize, är Förenade Arabemiratens banbrytande globala pris inom hållbarhet och en hyllning till arvet från den avlidne grundaren av Förenade Arabemiraten, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Detta årliga pris instiftades 2008 och uppmärksammar och belönar prestationerna för dem som driver effektfulla, innovativa och inspirerande hållbarhetslösningar inom fem olika kategorier: Hälsa, Mat, Energi, Vatten och Globala gymnasieskolor. Priset riktar sig i år särskilt till svenska organisationer. Var och en av kategorierna belönar vinnaren med ett pris på 600 000 USD per region. Världsregionerna är: Amerika, Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Nordafrika, Europa och Centralasien, Sydasien och Östasien och Stillahavsområdet.

Utlysningstext på zayedsustainabilityprize.com

Internationella utlysningar och aktiviteter

Europaparlamentets utblick för 2022

European Parliament Forskningsservice har släppt en kort publikation där deras utredare listar tio heta EU-ämnen som man tror kommer att få stort genomslag under 2022. 

 1. Radical decoupling: Achieving zero greenhouse gas emissions while maintaining economic growth
 2. Securing Europe's supply of semiconductors
 3. Sustainable agriculture: Mission possible?
 4. A new push for nuclear non-proliferation?
 5. Shaping the economic recovery
 6. ECB monetary policy: Caught between a rock and a hard place
 7. Internet of things: Securing the uptake of connected devices in the EU
 8. Uncharted waters: What to expect after the Conference on the Future of Europe
 9. LGBTIQ equality: Somewhere over the rainbow
 10. Forward with EU defence

Tio saker att titta på 2022 - europarl.europa.eu (på engelska)

European Innovation Council (EIC) Pathfinder

Horizont Europa-initiativet, European Innovation Council (EIC) syftar till att identifiera och stödja banbrytande teknologier och spelförändrande innovationer för att skapa nya marknader och skala upp internationellt. Pathfinder-anslagsprogrammet stöder forskarlag att forska eller utveckla en ny banbrytande teknologi.

Horizon Europe - eu.europa.eu (på engelska)
EIC - eic.ec.europa.eu (på engelska)
The Pathfinder grant programme - eic.ec.europa.eu (på engelska)

Pathfinder Challenges

Deadline: 26 oktober 2022

Preliminär lista över föreslagna EIC Pathfinder-utmaningar för 2022

 • Kol- och kvävehantering och valorisering,
 • Medellång till lång sikt och systemintegrerad energilagring,
 • Kardiogenomik,
 • Mot sjukvårdens kontinuitet: teknologier för att stödja en radikal förändring från episodisk till kontinuerlig sjukvård,
 • Regenerativ medicin och vävnadsteknik,
 • DNA-baserad digital datalagring
 • Alternativa metoder för kvantinformationsbehandling och kommunikation


Du är alltid välkommen att kontakta Forskningsservice för ytterligare information om EIC utlysningssystem samt andra HEU-relaterade program.

Horisont Europa

Forskningsservice uppdaterar kontinuerligt sin blogg med information kring Horisont Europa programmet. - fs.blogg.lu.se

Europakommissionen: Publicering av Horisont Europas första arbetsprogram 

EC publicerade nylige Horisont Europa 2021-2022 arbetsprogram. 

Pelare II, kluster: 

 1. Health 
 2. Culture, creativity and inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Ytterligare arbetsprogram finns listade på Forskningsservice blogg - fs.blogg.lu.se (på engelska)

Utlysningar finns listade i EU:s portal (Funding and Tenders portal) - ec.europa.eu (på engelska)

European University Association (EUA) har samlat ytterligare information om tredjelandsdeltagande, uppdatering kring regler för deltagande, fler arbetsprogram under Horisont Europa och informationsdagar.  

Läs mer om Horisont Europas arbetsprogram 2021-2022 och möjligheter för universitet på eua.eu (på engelska)

Nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) har ansvar för att informera om utlysningar och evenemang och kan svara på frågor som rör deras respektive ansvarsområde inom Horisont Europa. 

En fullständig förteckning av alla Sveriges nationella kontaktpersoner hittar du på ec.europa.eu (på engelska)

ERC deadlines 

Proof of Concept 2022:19/05/2022; 29/09/2022

ERC utlysningar 2023 - preliminära datum på erc.europa.eu

Läs mer om utlysningarna på erc.europa.eu (på engelska)

ERC instruktionsfilmer för dig som planerar att ansöka om bidrag på youtube.com (på engelska)

Kontakta Forskningsservice vid LU för stöd och tips i ansökningsprocessen - medarbetarwebben.lu.se

ERC Synergy Grant informationswebinarium

Datum: 15 juni
Nästa utlysning, ERC-2023-SyG, kommer preliminärt att öppna i juli 2022, med en deadline i november 2022. Digitalt möte via Zoom. Möteslänken skickas efter anmälan samt strax före webbinariet. Systemet som skickar informationen kallas Invajo. Kontrollera din skräppostmapp för bekräftelse via e-post. Arrangörer: Vetenskapsrådet i samarbete med Forskningstjänster vid Lunds universitet.

Utlysningstext på vr.se

MSCA - Utlysningar 2021 (preliminära deadlines)

Postdoctoral Fellowships (PF): Deadline: 14 September 2022, call opens 13 April 2022.
Doctoral Networks (DN). Deadline 15 November 2022, call opens 3 May 2022.
Staff Exchanges (SE). Deadline 8 March 2023, call opens 6 October 2022.
COFUND. Deadline: 9 February 2023, call opens 11 October 2022.

Humbolt-stipendier för postdoktoral utbildning om hållbar utveckling i Tyskland (alla områden)

Ett Humboldt Research Fellowship för postdoktorala forskare gör att du kan utföra långsiktig forskning (6-24 månader) i Tyskland. Sökande väljer sitt eget forskningsämne. Forskare utanför Tyskland i början av sin akademiska karriär med en doktorsexamen under de senaste fyra åren kan ansöka.
Deadline: när som helst
Ytterligare information på humboldt-foundation.de (på engelska)