På denna sida hittar du ett urval av finansieringsmöjligheter och aktiviteter relaterade till hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå.

Finansieringsmöjligheter och aktiviteter

Vill du veta mer kring utlysningar? Prenumerera på Forskningsservice nyhetsbrev och tematiska utskick.

Anmäl dig till Forskningsservice nyhetsbrev på medarbetarwebben.lu.se 

Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

"Effekter, anpassning och sårbarhet" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 4 december 2020 till den 29 januari 2021 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning.

Registrering för experter kommer att vara möjlig fram till den 22 januari.

Informationstext och registrering på smhi.se

Öppet samråd om *utkastet* Strategisk forsknings- och innovationsagenda för Horizon Europe-kandidatpartnerskapet för biologisk mångfald

Öppet till 22 januari 2021.
Samrådet syftar till att inhämta feedback från ett bredare spektrum av akademiska och icke-akademiska intressentorganisationer inom området och därmed ge möjlighet att bidra till samutvecklingen av partnerskapet. Observera att detta samråd inte riktar sig till individer utan till institutioner. Kontakta Cerina Wittbom om du planerar att ge feedback.

cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se 
Ge feedback via samrådsformuläret online på biodiversa.org

Utlysning av medel för Tematiska samverkansinitiativ 2021-2021

Deadline: 28 januari 2021
Samverkansrådet utlyser, å Lunds universitets vägnar, medel för fyra samverkansinitiativ med start i mars 2021. 

Utlysningstext på medarbetarwebben.lu.se

Utlysning av stimulansmedel för inter-nationalisering för samarbete inom U21

Deadline: 31 januari 2021
Lunds universitet erbjuder stimulansmedel för projekt som utförs tillsammans med U21-partners och som har en utbildningsinriktning med särskilt intresse för hållbarhet och inter-nationalisering. Utlysningen vänder sig till lärare, postdocs och forskare med anställning vid Lunds universitet. Upp till fyra projekt beviljas stimulansmedel med upp till 50 000kr per projekt. Projekten måste fokusera på minst en av följande aspekter: utveckling av virtuellt utbyte, vara kopplat till Agenda 2030 och undervisning för hållbarhet och/eller främja internationalisering av läroplanen.

Utlysningstexten på medarbetarwebben.lu.se

Save-the-date: 12/2 Webbinarium om internationalisering vid LU

Universitetet arrangerar ett webbinarium om internationalisering den 12 februari kl 9.30 - 11.30. Webbinariet kommer att ta upp dels internationalisering och hållbarhet, dels universitetets handlingsplan för internationalisering 2019-2021. Rektor Erik Renström kommer att delta.

Mer information och anmälningslänk publiceras inom kort.

Frågor? Kontakta Pär Svensson vid Externa relationer (par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se).

KSLA:s internationella gästprofessurer – Wallenbergprofessurerna

Deadline (intern, LU): Torsdag 25 februari, kl.9.00
Deadline (extern, KSLA): 1 mars 2021
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) utlyser fyra, ettåriga internationella gästprofessurer inom den gröna sektorn. Dessa professurer kommer att finansieras av stiftelsen Marianne och Marcus Wallenberg under perioden 2021-2024.

Utlysningstext och bedömningskriterier på ksla.se

LU intern hantering: Universiteten föreslår gästprofessorer genom att skicka in tvåsidiga förslag (för innehåll, se utlysningstext), undertecknat av prefekt. Det finns inga begränsningar för hur många förslag ett universitet kan lämna in. De undertecknade förslagen ska skickas till Forskningsservice (ansokan [at] fs [dot] lu [dot] se) senast den 25 februari, kl 9. Genom att skicka dessa intygar berörd prefekt att fakultetsdekan har informerats om och stöder förslaget. Forskningsservice kommer att skicka in alla förslag från Lunds universitet.

Juni 2021, fullständigt ansökan: Sökande som väljs ut av KSLA för att skicka in en fullständig ansökan kommer att göra det senast den 1 juni 2021 i KSLA:s onlineansökningssystem. Observera att instruktioner om detta ännu inte är tillgängliga och därför vet Forskningsservice ännu inte om ett stödbrev från rektor kommer att krävas i detta senare skede.

Kontakta Forskningsservice om du har några frågor.
Johanna Mellgren (johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se
Sara Naurin (sara [dot] naurin [at] fs [dot] lu [dot] se
Cecilia Widén (cecilia [dot] widen [at] fs [dot] lu [dot] se)  

Pufendorfinstitutets utlysning: Advanced Study Groups 2021-2022

Anställda vid universitetet inbjuds att föreslå vetenskapliga problemområden, som lämpar sig för arbete i en Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet. Denna utlysning gäller för ansökan till arbete HT 2021 - VT 2022. En ASG samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsområde för att arbeta med en komplex idé i ett tidigt utvecklingsstadium.
Deadline: 10 maj 2021

Utlysningstexten för ASG på pi.lu.se

MISTRA erbjuder forskargrupper att lämna förslag på ett nytt forskningsprogram: Samhällstransformation med fokus på klimat

Deadline: 29 januari 2021
Lunds universitets Hållbarhetsforum stöttar i ansökningsprocessen för den pågående utlysningen från MISTRA. Om du är intresserad av utlysningen, vänligen kontakta Cerina Wittbom för mer information. 
cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se

Utlysningstexten på mistra.org

FORMAS Kommunikationsutlysning: finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling

Deadline: 2 februari 2021
Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande och samtidigt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kan söka medel för upp till tre år långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.

Utlysningstexten på formas.se

Vetenskapsrådet: 35 utlysningar på gång för 2021!

Många av utlysningarna är återkommande, tex internationell postdoc, men några förändringar har skett. Vissa utlysningar utfärdas för första gången, tex en utlysning för forskarskolor inom utvecklingsforskning och en utlysning för investering i befintlig forskningsinfrastruktur. 

Alla kommande utlysningar på vr.se

Kommande utlysning från VR: Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Stödet är långsiktigt och ges i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund.

Öppnar: 10 februari, Deadline: 17 mars

Utlysningstext på vr.se

Nordisk utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap: Framtida utmaningar i Norden - människor, kultur och samhälle

I samarbete med finska stiftelser utlyser Riksbankens Jubileumsfond det nya forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden - människor, kultur och samhälle. Medel för forskningsprojekt kan sökas för högst fyra år och den maximala summan för ett projekt är 1 miljon euro.  Fem till tio projekt kommer finansieras.
Deadline: 15 februari 2021

Utlysningstext på rj.se

Stiftelsen för strategisk forskning utlyser medel för forskningsprojekt: Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter

SSF satsar 120 miljoner kronor i forskningsstöd för att öka svensk självförsörjning och export av livsmedel och samtidigt minska klimatpåverkan. Fyra tvärvetenskapliga projekt med tydliga växtförädlingsstrategier, inom områdena livsmedel, foder och skogsprodukter finansieras. Forskningen ska ligga i framkant och vara av strategisk betydelse för det svenska samhället och industrin.
Deadline: 16 mars 2021

Utlysningstexten på strategiska.se

De första ansökningsomgångarna som finansieras genom det europeiska Green Deal-programmet är nu öppna

Deadline: 26 januari 2021
Om du överväger att ansöka till någon av dessa utlysningar är du välkommen att ta en initial kontakt med Forskningsservice EU team för att få hjälp med att förbereda din ansökan. 

Vänligen se listan över utlysningarna här: Open European Green Deal calls

Alla 20 utlysningar med deadline den 26 januari 2021 är listade i arbetsprogrammet (från och med s.62) på ec.europa.eu

Introduktion av Horizon Europe, webbinarium

Forskningsservice bjuder in till en introduktion om Horizon Europe, ett webbinarium avsett för att ge dig en fullständing översikt över EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

Webbinariet äger rum den 3 februari 2021 kl.13.00-15.00, via Zoom. Kontakta John Phillips om du har några frågor (john [dot] phillips [at] fs [dot] lu [dot] se).

Anmäl dig till webbinariet via sunet.artologik.net.

Lansering av Horisont Europa

Vinnova webbsänder lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. Lanseringen kommer att fokusera på Horisont Europa som ett politiskt instrument och förslaget till Sveriges strategi för deltagande kommer diskuteras.

Lanseringen äger rum den 10 februari 2021 kl.9.30-16.00. 

Program och anmälan på vinnova.se

Humbolt-stipendier för postdoktoral utbildning om hållbar utveckling i Tyskland (alla områden)

Ett Humboldt Research Fellowship för postdoktorala forskare gör att du kan utföra långsiktig forskning (6-24 månader) i Tyskland. Sökande väljer sitt eget forskningsämne. Forskare utanför Tyskland i början av sin akademiska karriär med en doktorsexamen under de senaste fyra åren kan ansöka.
Deadline: när som helst
Ytterligare information på humboldt-foundation.de (på engelska)