Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På denna sida hittar du ett urval av finansieringsmöjligheter och aktiviteter relaterade till hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå.

Finansieringsmöjligheter och aktiviteter

Vill du veta mer kring utlysningar? Prenumerera på Forskningsservice nyhetsbrev och tematiska utskick.

Anmäl dig till Forskningsservice nyhetsbrev på medarbetarwebben.lu.se 

Sök forskningsfinansiering på egen hand - medarbetarwebben.lu.se

Gå till:

Lunds universitets interna utlysningar och aktiviteter

Lund University Agenda 2030 Award

Deadline: 1 februari 2022
Lund University Agenda 2030 Award syftar till att främja innovativ, tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling av forskare tidigt i karriären vid Lunds universitet. Doktorander, postdoktorer och forskare med en doktorsexamen som inte är äldre än fem år kan nomineras. Priset är ett samarbete mellan Agenda 2030 Forskarskolan vid Lunds universitet och Elis Textil Service AB.

Nominera och läs mer om priset på sustainability.lu.se (på engelska)

Lunds universitets gemensamma medel till lokal forskningsinfrastruktur

Deadline: 1 mars
Lunds universitet utlyser medel för forskningsinfrastruktur. Mer information om utlysningen kommer att publiceras på centrala forskningsnämndens webbsida.

Information om utlysningen finns på medarbetarwebben.lu.se

Lunds universitets medel för lika villkor

Finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön

Deadline: 31 januari 2022
Jämställdhetssatsningen med finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön, som vetenskaplig och pedagogisk förebild inom sitt område, kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. 

Utlysningstext om gästprofessor på medarbetarwebben.lu.se

Medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet

Deadline: 31 januari 2022
Universitetet avsätter medel för att stimulera arbetet för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering på Lunds universitet. Medlen ska stimulera ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete för lika villkor och jämställdhet inom ramen för det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering (SFAD), i enlighet med diskrimineringslagen.

Utlysningstext om medel för insatser på medarbetarwebben.lu.se

Nationella utlysningar och aktiviteter

Crafoordska stiftelsen

Deadline: 3 februari
Crafoordska stiftelsen bjuder in ansökningar om bidrag för vetenskaplig forskning och utbildning. Stiftelsen välkomnar yngre forskare, men öppen för alla forskare.

Utlysningstext på crafoord.se

Formas

Planerade utlysningar för 2022

En översiktlig plan för årets planerade utlysningar finns nu tillgänglig. Observera att planen kan ändras och att datum och inriktning bestäms av Formas forskarråd vid deras olika möten. 

Översikt - Formas planerade utlysningar 2022 på formas.se

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Deadline: 8 februari 2022
Sök finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Du kan söka mellan 500 000 kronor och 4 miljoner kronor. 

Utlysningstext om Smart Built Environment på formas.se

Forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande

Öppnar: 24 februari, Deadline: 19 maj 2022
För att bidra till kunskapsutveckling och kompetenshöjning inom fältet hållbart samhällsbyggande och för att stödja nödvändiga omställningsprocesser öppnar en utlysning för praktiknära och tvärvetenskapliga forskarskolor. Utlysningen är en del av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Utlysningstext på formas.se

Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

Öppnar: 27 januari, Deadline: 24 mars
För att öka kunskapen om hur inlagringen av organiskt kol och näringsämnen kan öka i svensk jordbruksmark, förbereder vi nu en utlysning för forskning inom området. Utlysningen är del av det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Utlysningstext om kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark på formas.se

Sociala och kulturella perspektiv på klimatförändringar och biologisk mångfald

Öppnar: 1 mars, Deadline: 28 april
För att öka kunskapen om de sociala och kulturella dimensionerna av klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald, förbereder vi nu en utlysning för forskning på detta område. Utlysningen är del av det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Utlysningstext på formas.se

Vatten för alla: Förvaltning av vattenresurser för ökad motståndskraft, anpassning och begränsning till hydroklimatiska extrema händelser

Öppnar: januari, Deadline förhandsansökan: mars
Denna gemensamma transnationella utlysning kommer att lanseras inom ramen för det framtida europeiska partnerskapet Water4All och kommer att stödja forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att leverera kunskap, modeller, tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att bättre förstå hydrologiska processer i en annan skala, för att kunna svara mer effektivt till nya vattenfrågor relaterade till extrema händelser.

Information inför utlysningen på waterjpi.eu

Forte

Kommande utlysningar

På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. - forte.se

Vill du ingå i Fortes beredningsgrupper?

Som ledamot i Fortes beredningsgrupper har du i uppdrag att granska, prioritera och bedöma ansökningar om forskningsfinansiering till Forte. Beredningsgrupperna består av forskare och allmänrepresentanter inom våra huvudområden hälsa, arbetsliv om välfärd. Nu söker vi dig som vill medverka i beredningsarbetet 2022 och framåt.

Läs mer om krav och hur du ansöker till Fortes beredningsgrupper på forte.se

Projektbidrag 2022

Deadline: 3 februari 2022
Syftet med den årliga utlysningen av projektbidrag är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Ansökan i ett steg. 

Utlysningstext på forte.se

Postdoktorbidrag 2022

Deadline: 24 februari 2022
Den årliga utlysningen om tvååriga postdokbidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer och syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling samt främja forskarmobilitet.

Utlysningstext på forte.se

Konferensbidrag 2021

Deadline: 30 september 2022 (Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande.)
Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr. Detta är en organisationsutlysning. 

Utlysningstext för Konferensbidrag på forte.se

Kommande utlysning om hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien

Öppnar: 25 januari 2022, Deadline: 7 april
Den 25 januari 2022 öppnar Forte och Indian Council for Medical Research (ICMR) den gemensamma utlysningen: Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022. Utlysningen syftar till att främja gemensam forskning mellan Indien och Sverige och öka kunskapen om åldrande i båda länderna.

Utlysningstext på forte.se 

Nordforsk

Tre nya utlysningar: 

 • Samhällssäkerhet och pandemier (planerad annonsering december 2021)
 • Framtidens arbetsliv (planerad annonsering 2022)
 • Hållbart jordbruk och klimatförändringar (planerad annonsering våren 2022)

Läs nyheten om utlysningarna på nordforsk.org

Ragnar Sellbergs Stiftelse

Deadline: Stiftelsen tar löpande emot ansökningar
Stiftelsen stöder forskningsprojekt som bedrivs vid Svenska universitet och högskolor eller Svenska institut och som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning. Stiftelsen tar löpande emot ansökningar som omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Stiftelsen prioriterar ansökningar där handledning är säkerställd. Stiftelsen ger ej medel till företag och privatpersoner om ansökan saknar tydlig koppling till ett lärosäte, insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse eller rena reseersättningar. 

Utlysningstext om Ragnar Sellbergs stiftelse på ragnsells.se

Region Skåne

Planeringsbidrag för skånska ansökningar till Horisont Europa

Öppnar: 15 augusti 2021, och är en öppen utlysning med undantag för sommar- och juluppehåll, 2021-2022
Region Skåne lanserar ett planeringsbidrag (ett "EU-kort) för att stödja fler skånska aktörers deltagande i EU:s forskning- och innovationsprogram Horisont Europa. Planeringsstödet riktas mot projekt som leder till ökad samverkansforskning inom Horisont Europa och den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”. Målgruppen för planeringsbidraget är små- och medelstora företag och icke-vinstdrivande aktörer (inklusive lärosäten) som verkar inom regionens gränser. Maximalt sökbelopp: 100 000 SEK (medfinansiering med 25 % från lärosäten). Ansökningsprocessen sker i två steg: (1) intresseanmälan till funktionsbrevlåda, (2) full ansökan till Tillväxtverket. 

Mer information om planeringsbidraget finns inom kort tillgänglig på utveckling.skane.se

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 

RJ Program, Projekt och Infrastruktur 2022 

Deadline: 1 februari
Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år programstöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Utlysningstext på rj.se

RJ Sabbatical 2022

Öppnar: 11 april 
Med RJ Sabbatical kan forskare få medel för att avsluta långt kommen forskning.

Utlysningstext kommer finnas på rj.se

Forskningsinitiering 2022

Deadline: Beslut om anslag fattas av RJ:s arbetsutskott 6–8 gånger om året - det finns därför inga på förhand fastställda beslutsdatum att förhålla sig till.
RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ Forskningsinitiering avser därför stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att via vetenskapliga möten skapa nya forskarnätverk. Minsta sökta belopp är 50 000 kronor.

Utlysningstext för forskningsinitiering 2022 på rj.se

Rymdstyrelsen

Stöd till framtida vetenskapliga rymdprojekt

Ansökningarna behandlas löpande.
Denna stående utlysning vänder sig till forskare i Sverige som står i begrepp att engagera sig på djupet i förberedelser för och förslag på hela eller delar av framtida internationella rymdforskningsprojekt. Ofta sker detta genom deltagande i ett internationellt konsortium av forskare (härefter kallat ”konsortiet”) som gemensamt tar fram ett förslag på ett rymdprojekt eller ett vetenskapligt instrument för rymdflygning. Delar av denna utlysning kan också passa forskare som förbereder deltagande i projekt inom Elips-programmet och på den Internationella rymdstationen.

Utlysningstext för framtida vetenskapliga rymdprojekt på rymdstyrelsen.se

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF)

Sök SFF Research Infrastructure Fellows, RIF-2!

Deadline: 15 februari 2022
För att nå framgång inom forskningen krävs ständigt bättre instrumentering och infrastruktur. Och framför allt behövs skickliga experter som skapar utrustningen. Utlysningen vänder sig till personer som har valt en annan karriärväg än den klassiska akademiska och som har avgörande betydelse för forskarsamhället. De kan exempelvis vara forskningsingenjörer, instrumentföreståndare, maskin- eller labbchef, det vill säga personer som alla aktivt utvecklar forskningsinfrastrukturen. Enligt SSF stadgar ska stiftelsen stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin och utlysningen riktar sig därför till infrastruktur inom dessa områden. Sju personer utses som vardera får 15 miljoner kronor under en femårsperiod.

Utlysningstext på strategiska.se

Sök Lise Meitner bidrag för israeliskt-svenskt forskningssamarbete

Deadline: 21 februari 2022
50 miljoner kronor (hälften var från finansiärerna) satsas på tillämpade forskningsprojekt som involverar grupper i Israel och Sverige av högsta internationella vetenskapliga standard. Syftet är att bygga vidare på de båda ländernas starka position inom forskning och innovation och att skapa nätverk, vilket i sin tur kan ge spridningseffekter till andra aktörer inom akademin och industrin. 

Totalt åtta projekt kommer att beviljas bidrag som ska användas för gemensam forskning, seminarier, konferenser, workshops och utbyte av individer mellan de ansökande grupperna under en femårsperiod. Utlysningen är öppen för tillämpad forskning inom följande områden:

 • Vetenskap och teknik inom marin- och rymdområdet
 • Produktion, lagring och omvandling av vatten och energi
 • Molekylärbiologi, bioteknik, läkemedel
 • Programvara, kommunikation och internet, autonoma fordon
 • Avancerade material för sensorer, elektronik och optoelektronik
 • Hållbara och miljövänliga material / Grön kemi

Utlysnignstext om Lisa Meitner bidrag på strategiska.se

Svenska Institutet

SI Public Sector Innovation Programme

Deadline: 15 februari
Vill ditt lärosäte bidra till att främja innovation och förnyelse inom offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer för att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Ansök om stöd för att genomföra ett utbildningsprogram inom SI Public Sector Innovation Programme. Det övergripande temat för SI Public Sector Innovation Programme är innovation och förnyelse inom offentlig sektor, i syfte att stärka offentlig sektor i de medverkande länderna i implementeringen av Agenda 2030. Sökande aktör ska formulera en inriktning för det program som föreslås, utifrån de tematiska områden:

 • Innovationsledning
 • Smartare välfärdstjänster
 • Inkluderande service- och tjänstedesign

Utlysningstext för SI Public Sector Innovation Programme på si.se

Arrangera Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP)

Deadline: 31 januari
Arbetar ditt lärosäte, myndighet eller organisation med frågor som berör modern, hållbar statsförvaltning? Ansök om stöd för att medverka i genomförandet av SAYP 2022 och få möjligheten att utöka era kunskaper och nätverk inom Östersjöregionen och länder inom EU:s Östliga partnerskap eller på västra Balkan. SAYP är Svenska institutets program för att bygga tvärsektoriella mötesplatser kring hållbar offentlig förvaltning, dels i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap, dels på västra Balkan. Programmet riktar sig till unga, yrkesverksamma nyckelpersoner inom politik, förvaltning och civilsamhälle. 

Utlysningstext för SAYP på si.se

Swedish Foundations' Starting Grant (SFSG)

Deadline: 25 januari 2022
Ragnar Söderbergs stiftelse samarbetar med fyra andra svenska forskningsfinansiärer —Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond — för att stödja unga forskare vid landets lärosäten som årligen, trots högsta betyg, avslås prestigefyllda stora anslag från det Europeiska Forskningsrådet pga budgetbegränsningar. För att dessa forskartalanger inte ska tappa momentum och driv i sitt arbete, erbjuder utlysningen SFSG dem en andra chans till finansiering motsvarande ERC:s Starting Grant från ”hemmaplan”. Garanterar forskningsfinansiering motsvarande ERC Starting Grant, ca. 2,8mkr / år i max 5 år.

Läs mer om SFSG på ragnar.soderbergs.org

Utlysningstext för SFSG på startinggrant.se (på engelska)

Vetenskapsrådet

Utlysningar på gång för 2022!

Många av utlysningarna är återkommande, tex internationell postdoc, gästprofessurer, etc.  

Alla kommande utlysningar på vr.se

Unescoprofessurer

Deadline: 22 februari
På uppdrag av Svenska Unescorådet utlyser Vetenskapsrådet fyra Unescoprofessurer. Syftet är att ge forskare och lärosäten, eller forskningsinstitut, i Sverige möjlighet att under en fyraårsperiod vara en del av det internationella nätverket av Unescoprofessurer. Inrättandet av en Unescoprofessur medför inte något ekonomiskt bidrag utan finansiering måste säkerställas av lärosätet för professurens fyraårsperiod. Forskarna som nomineras till 2022 års Unescoprofessur ska vara verksamma inom områden som ligger i linje med och som uppfyller Unescos globala strategi, svenska regeringens strategi för Sveriges samarbete med Unesco, samt Svenska Unescorådets strategi för arbetet i Sverige. Verksamheten som Unescoprofessuren omfattar ska inkludera minst ett av den svenska strategins tre tvärgående perspektiv; mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat.

Utlysningstext på vr.se

Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar (Belmont forum)

Öppnar: 6 april, Deadline: 4 augusti
Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Belmont Forum. Utlysningen 2022 handlar om att stödja forskning om miljöförändringar och migration. Sverige är via Vetenskapsrådet och Formas, ett av de länder som deltar i utlysningen. 

Utlysningstext på vr.se

Vinnova 

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa - planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022

Deadline: 30 mars 2022
Vinnova finansierar planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram.  Projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Aktörskonstellationer ska bestå av minst tre svenska projektparter, varav minst ett företag.

Utlysningstext för planeringsprojekt om Hållbar industri på vinnova.se

Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Deadline: 2 feb 2022
Vi finansierar innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söks ska bidra till det och kan handla om allt från planering, konstruktion och anläggande till förvaltning.

Utlysningstext om hållbar transportinfrastruktur på vinnova.se

Bidrag till offentliga organisationer för att nyttja coworking och hybridarbete

Deadline: 15 april 2023 (Ansökningar behandlas löpande)
I det här erbjudandet kan offentliga organisationer söka bidrag för att täcka kostnader som uppstår från att nyttja och testa coworking som en del i hybridarbete. Myndigheter, regioner och kommuner och deras samarbetsorgan kan söka upp till 600 000 kronor i bidrag per organisation. Syftet med bidraget är att sänka trösklarna för offentliga organisationer att nyttja gemensamma coworking-utrymmen samt lära sig och utveckla gemensamma former för hybridarbete. Därigenom vill vi skapa bättre och fler samarbeten för att bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar. De coworking-utrymmen som nyttjas med hjälp av bidraget bör vara särskilt anpassade till offentlig sektors behov.

Utlysningstext om coworking och hybridarbete i offentliga organisationer på vinnova.se

Forskning om finansmarknader 2022-2024

Deadline: 16 februari och 11 maj 2022
Erbjudandet syftar till att stimulera och finansiera forskningsprojekt inom programmet för finansmarknadsforskning. Forskningsprojekten ska medfinansieras av privata aktörer som har intresse för forskning inom finansmarknader. Erbjudandet har två stängningsdatum under 2022 – en första stängning i februari samt en andra stängning i maj. Beviljade projekt ska avslutas senast november 2025. Den totala finansieringen från Vinnova beräknas uppgå till totalt 75 miljoner kronor över en knapp fyraårig period, med maximalt 5 miljoner kronor per projekt. Bidraget kräver samfinansiering med minst motsvarande Vinnovas bidrag.

Utlysningstext om forskning för finansmarknader på vinnova.se

Hållbar metallindustri - Materialförsörjning

Deadline: 15 mars
Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stödjer utvecklingen mot en hållbar materialförsörjning i metallindustrin. Projekten förväntas bidra till resultatmål inom programmets Steg 1, Steg 4, Steg 5 och Steg 6 (se utlysningstexten). Konsortier bestående av minst tre parter varav minst två är svenska företag samt, därutöver, universitet, högskolor, forskningsinstitut, utländska företag och andra relevanta aktörer (endast juridiska personer). Utlysningens preliminära budget är 26 miljoner kronor. Detta förväntas täcka finansieringen av 6–12 projekt med högst 50 procent av respektive projektets totala stödberättigande kostnad.

Utlysningstext om Hållbar metallindustri på vinnova.se

Civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Öppnar: 9 feb, Deadline: 6 april
Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och för att lyckas med detta krävs kollektiva åtgärder utan motstycke. Vinnova vill med detta erbjudande ge stöd till initiativ ledda av civilsamhället och som sker i samverkan över sektorer. Projekten ska visa på potential att accelerera takten i klimatomställningen. Sök medel för att, i tvärsektoriell samverkan, vidareutveckla och testa civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar för klimatomställning. Civilsamhällesorganisation (inklusive sociala företag) är koordinator och samverkar med minst ytterligare en projektpart från den offentliga eller näringslivssektorn. Endast juridiska personer kan vara projektparter.

Utlysningstext på vinnova.se

Wallenbergs stiftelser

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) & Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW): Projektanslag och riktat anslag inom hållbart samhälle

Öppnar: 1 mars, Deadline: april 2022 (intern LU deadline: 5 januari 2022)
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond utlyser medel för projekt med hög vetenskaplig potential. Stiftelsernas utlysningar inkluderar vanliga projekt samt ansökningar inom stiftelsernas riktade anslag mot hållbart samhälle. Projekt inom den riktade utlysningen ska befinna sig i gränslandet mellan ekologi, ekonomi och andra samhällsvetenskaper med målsättningen att utöka förståelsen för samspelet mellan ekologi, klimat och social och ekonomisk utveckling i förhållande till ett långsiktigt hållbart samhälle. Sista ansökningsdag är 1 april 2022. Observera att universitetet har en intern hanteringsordning för ansökningar.

Wallenbergprofessurerna 2022

LU deadline: 24 februari
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har utlyst fyra, ett år långa internationella gästprofessurer inom grön sektor. Dessa professurer kommer att finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse under perioden 2022-2024. Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk. Konsumtion relaterad till den gröna sektorn ingår, däremot inte de därpå baserade industrierna.

Utlysningstext på ksla.se

Lunds universitets internhantering
Universiteten ska föreslå gästprofessorer genom att lämna in tvåsidiga förhandsförslag (för innehåll, se utlysningstext), och dessa förhandsförslag ska undertecknas av prefekt. Det finns inga begränsningar för hur några förslag ett universitet kan lämna in. 

De undertecknade förhandsförslagen ska skickas till Forskningsservice (ansokan [at] fs [dot] lu [dot] se) senast torsdagen den 24 februari kl. 9.00. Genom att skicka dessa intygar berörd prefekt att fakultetsdekanus har informerats om och ställer sig bakom förslaget. 

Extern KSLA-deadline är 1 mars 2022. Forskningsservice kommer att lämna in alla förhandsförslag från Lunds universitet. KSLA informerar de sökande om beslutet från beredningsgruppen under mars.

Sökande som väljs ut av KSLA för att skicka en fullständig ansökan kommer att göra det senast den 1 juni 2022 i SLA-ansökningssystemet online. Observera att instruktioner om detta ännu inte finns tillgängliga, och därför vet Forskningsservice ännu inte om ett stödbrev från rektor kommer att krävas i detta senare skede.

Kontakta Forskningsservice om du har några frågor - fs.blogg.lu.se

Internationella utlysningar och aktiviteter

Europaparlamentets utblick för 2022

European Parliament Forskningsservice har släppt en kort publikation där deras utredare listar tio heta EU-ämnen som man tror kommer att få stort genomslag under 2022. 

 1. Radical decoupling: Achieving zero greenhouse gas emissions while maintaining economic growth
 2. Securing Europe's supply of semiconductors
 3. Sustainable agriculture: Mission possible?
 4. A new push for nuclear non-proliferation?
 5. Shaping the economic recovery
 6. ECB monetary policy: Caught between a rock and a hard place
 7. Internet of things: Securing the uptake of connected devices in the EU
 8. Uncharted waters: What to expect after the Conference on the Future of Europe
 9. LGBTIQ equality: Somewhere over the rainbow
 10. Forward with EU defence

Tio saker att titta på 2022 - europarl.europa.eu (på engelska)

European Innovation Council (EIC) Pathfinder

Horizont Europa-initiativet, European Innovation Council (EIC) syftar till att identifiera och stödja banbrytande teknologier och spelförändrande innovationer för att skapa nya marknader och skala upp internationellt. Pathfinder-anslagsprogrammet stöder forskarlag att forska eller utveckla en ny banbrytande teknologi.

Horizon Europe - eu.europa.eu (på engelska)
EIC - eic.ec.europa.eu (på engelska)
The Pathfinder grant programme - eic.ec.europa.eu (på engelska)

Pathfinder Open

Deadline: 2 mars

Eftersom utlysningarna för 2022 ännu inte öppnat är här en länk till förra årets Pathfinder Open call. -ec.europa.eu

Pathfinder Challenges

Deadline: 26 oktober

Preliminär lista över föreslagna EIC Pathfinder-utmaningar för 2022

 • Kol- och kvävehantering och valorisering,
 • Medellång till lång sikt och systemintegrerad energilagring,
 • Kardiogenomik,
 • Mot sjukvårdens kontinuitet: teknologier för att stödja en radikal förändring från episodisk till kontinuerlig sjukvård,
 • Regenerativ medicin och vävnadsteknik,
 • DNA-baserad digital datalagring
 • Alternativa metoder för kvantinformationsbehandling och kommunikation


Du är alltid välkommen att kontakta Forskningsservice för ytterligare information om EIC utlysningssystem samt andra HEU-relaterade program.

EIC Pathfinder workshop

Datum: 28 januari kl.9.30-12.00

Workshop om hur man skriver en framgångsrikt Pathfinder-ansökan, exklusivt arrangerad för forskare vid LU. Denna utbildning kommer att ge praktiska råd om hur du skriver varje avsnitt av en EIC Pathfinder-ansökan, inklusive hur man presenterar högrisk/hög vinst och tvärvetenskapliga samarbeten på ett övertygande sätt. Workshopen kommer att ledas av Ceratium BV, ett konsultföretag med bred erfarenhet av att skriva framgångsrika förslag till Horizon Europe Framework Programme. Workshopen kommer att hållas på engelska och du deltar via Zoom. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmäl före den 26 januari på sunet.artologik.net

Erasmus+

Utlysning – Stipendier för lärar- och personalmobilitet

Deadline: 30 januari 2022
Lärare, forskare och doktorander är välkomna att ansöka om finansiering för Erasmus+ lärar- (föreläsningar, seminarier, handledning och examination) och personalmobilitet (jobbskuggning, mm.) till Stellenbosch University, University of Pretoria eller American University of Beirut. Vistelsen måste omfatta minst 5 arbetsdagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar (enbart för lärare). För längre perioder gäller minst 8 undervis-ningstimmar per vecka. Stipendiet omfattar 180 euro per dag och ett resebidrag på 1 500 euro för Sydafrika och 360 euro för Libanon. Medlen betalas ut till den sökandes avdelning/institution efter inkomna slutdokument. Den sökande ska (1) vara anställd vid LU (minst 50 %) eller har en stipendiefinansierad heltidstjänst och (2) ha etablerade kontakter vid värduniversitetet. Mobiliteten kan äga rum mellan mars och juli 2022. Sista mobilitetsdag är 31 juli 2022. 

Fyll i ansökan på sunet.artologik.net (på engelska)

Horisont Europa

Forskningsservice uppdaterar kontinuerligt sin blogg med information kring Horisont Europa programmet. - fs.blogg.lu.se

Europakommissionen: Publicering av Horisont Europas första arbetsprogram 

EC publicerade nylige Horisont Europa 2021-2022 arbetsprogram. 

Pelare II, kluster: 

 1. Health 
 2. Culture, creativity and inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Ytterligare arbetsprogram finns listade på Forskningsservice blogg - fs.blogg.lu.se (på engelska)

Utlysningar finns listade i EU:s portal (Funding and Tenders portal) - ec.europa.eu (på engelska)

European University Association (EUA) har samlat ytterligare information om tredjelandsdeltagande, uppdatering kring regler för deltagande, fler arbetsprogram under Horisont Europa och informationsdagar.  

Läs mer om Horisont Europas arbetsprogram 2021-2022 och möjligheter för universitet på eua.eu (på engelska)

Nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) har ansvar för att informera om utlysningar och evenemang och kan svara på frågor som rör deras respektive ansvarsområde inom Horisont Europa. 

En fullständig förteckning av alla Sveriges nationella kontaktpersoner hittar du på ec.europa.eu (på engelska)

EU Mission info Days

Datum: 18-19 januari
EU Missions är en nyhet i forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe för 2021-2027 som syftar till att ta itu med några av de största utmaningarna som vårt samhälle står inför. Med detta arbetsprogram lanserar kommissionen de första fullfjädrade forsknings- och innovationsåtgärderna som kommer att inleda uppdrag i genomförandestadiet. Åtgärderna inkluderar direkt stöd till centrala övergripande EU-prioriteringar, såsom den europeiska gröna given, ett Europa anpassat för den digitala tidsåldern, handlingsplanen Bekämpa Cancer och en ekonomi som fungerar för människor.

Program och sessioner finns på eu.europa.se

Kluster 5 - Klimat, Energi & Mobilitet

Datum: 3 februari
Det primära målet med Kluster 5 info dagars andra upplaga är att presentera 74 öppna ämnen (inklusive batterier, förnybar energi, vägtransporter med nollutsläpp, flyg och många fler) av Horizont Europa Kluster 5 2022-utlysningarna genom ett möte och tre parallella sessioner med tonvikt på:

 • Främja specifika ansökningsomgångar för kluster 5-ämnen och sprida information om Horizont Europa Kluster 5-arbetsprogram 2022 till intressenter;
 • Ge råd om hur man utarbetar en bra ansökan och dela med sig av de viktigaste lärdomarna från de första Horizont Europa-utvärderingarna;
 • Erbjuder nätverks- och matchmakingmöjligheter till potentiella sökande för att stödja byggandet av projektkonsortier under en särskild separat mäklardag.

Program och sessioner finns på eu.europa.eu

ERC deadlines 

Starting Grant 2022: 13/01/2022
Proof of Concept 2022:15/02/2022; 19/05/2022; 29/09/2022
Consolidator Grant 2022: 17/03/2022
Advanced Grant 2022: 28/04/2022

Läs mer om utlysningarna på erc.europa.eu (på engelska)

ERC instruktionsfilmer för dig som planerar att ansöka om bidrag på youtube.com (på engelska)

Kontakta Forskningsservice vid LU för stöd och tips i ansökningsprocessen - medarbetarwebben.lu.se

MSCA - Utlysningar 2021 (preliminära deadlines)

Staff Exchanges (SE). Deadline 9 March 2022, utlysningen förväntas öppna 7 oktober 2021.

COFUND. Deadline: 10 February 2022, utlysningen förväntas öppna 12 oktober 2021.

Humbolt-stipendier för postdoktoral utbildning om hållbar utveckling i Tyskland (alla områden)

Ett Humboldt Research Fellowship för postdoktorala forskare gör att du kan utföra långsiktig forskning (6-24 månader) i Tyskland. Sökande väljer sitt eget forskningsämne. Forskare utanför Tyskland i början av sin akademiska karriär med en doktorsexamen under de senaste fyra åren kan ansöka.
Deadline: när som helst
Ytterligare information på humboldt-foundation.de (på engelska)