På denna sida hittar du ett urval av finansieringsmöjligheter och aktiviteter relaterade till hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå.

Finansieringsmöjligheter och aktiviteter

Vill du veta mer kring utlysningar? Prenumerera på Forskningsservice nyhetsbrev och tematiska utskick.

Anmäl dig till Forskningsservice nyhetsbrev på medarbetarwebben.lu.se 

Informationsmöte: forskningsprogram för excellens

Datum: 10 mars, kl.15-16. 
Universitetet avsätter upp till 100 miljoner kronor till en utlysning av universitetsgemensamma medel till forskningsprogram för excellens vid Lunds universitet, med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Nu bjuder vicerektor Per Mickwitz in medarbetare vid LU till ett informationsmöte för att berätta mer om utlysningen och programmet, och svara på frågor.

Av denna summa används en del för en ny satsning på ytterligare doktorandtjänster inom forskarskolan Agenda 2030 och den andra delen på denna universitetsgemensamma utlysning av post-doktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Syftet med programmet är att universitetet ska uppnå internationell excellens inom forskningsområdet. 

Mötet kommer att hållas på engelska (men det går bra att ställa frågor också på svenska) över Zoom. Sista dagen för anmälan är 8 mars. 

Läs mer i Medarbetarwebbens kalendarium

Lunds universitet: Utlysning för tvärvetenskapliga projekt - Postdoktortjänst

Öppnar: 16 mars, Deadline: 7 maj 2021
Utlysningen omfattar postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten som utvecklas ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida excellenscentra.

Möjliga fakultetsgemensamma projekt föreslås av forskare vid Lunds universitet. Projekten ska involvera minst tre fakulteter. En rangordning genomförs av en extern panel.

Översiktlig tidplan

 • 10 mars Informationsmöte
 • 16 mars Utlysning publiceras och distribueras
 • 7 maj Deadline för ansökan
 • 24 juni Rektorsbeslut om tilldelning av medel
 • 30 augusti Utlysning av samtliga doktorand- och postdoktor-tjänster, sammanlagt ca 20 tjänster.

Mer information kommer inom kort. 

Lunds universitet: Utlysning av medel för utveckling av uppdragsutbildningar

Deadline: 15 april 2021
Universitetet genomför en strategisk satsning för att stärka och utveckla uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Tanken är att stimulera ökad samverkan med företag, myndigheter och organisationer kring deras behov av kompetensutveckling. För att stödja verksamheter inom LU i uppbyggnaden av nya uppdragsutbildningar utlyser universitetet medel om maximalt 150 000 kr under 6 månader per koncept. Ny ansökningsomgång kommer öppna under hösten 2021. 

Utlysningstext på medarbetarwebben.lu.se

Lunds universitets forskningskonferens: Knowledge for Sustainable Development

Datum: 4 maj 2021
Lunds universitet bjuder in till sin första officiella forskningskonferens om hållbar utveckling. Denna konferens riktar sig till alla forskare vid Lunds universitet som vill öka sin kunskap om de utmaningar som ligger framför oss, lära sig hur deras forskning kan bidra till förändring och stärka sina kontakter med forskare från andra discipliner.

Call for abstract, deadline 21 March - sustainability.lu.se (på engelska)

Läs om konferensen - sustainability.lu.se (på engelska)

SMHI: Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Att begränsa klimatförändringarna

Deadline: 7 mars
"Att begränsa klimatförändringarna" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 18 januari till den 14 mars 2021 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Experter behöver anmäla sitt intresse, vilket kommer att vara möjligt fram till den 7 mars. Det är inte nödvändigt att ge synpunkter på hela materialet. Som expert är du välkommen att fokusera på de delar som du har djupast kunskap inom.

All information som behövs för att delta i granskningen finns på smhi.se

Viable Cities: ENUTC - Urban omställningskapacitet för hållbar stadsutveckling

Deadline projektskiss: 15 april 2021
Deadline fullständig ansökan: 23 sept 2021
Nu kan du söka stöd inom ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) för att bygga europeiska konsortier som utforskar hur forskning och innovation inom urbana omställningsprocesser kan bidra till hållbar stadsutveckling. Minst 3 parter från 3 olika länder. I denna utlysning välkomnas forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och andra relevanta intressenter att söka medel för projekt inom följande områden: 

 • Urban cirkulär ekonomi
 • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
 • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

Utlysningstext på viablecities.se


Matchmaking-plattformen i ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities är nu öppen

Denna öppna inbjudan till projektförslag om kapacitet för stadsomvandling erbjuder möjligheter att hitta och få kontakt med konsortiepartners från olika länder och sektorer. I matchningsplattformen B2Match kan du skapa en profil och använda sökfunktionen för att leta efter lämpliga konsortiepartners för en gemensam ansökan. Plattformen erbjuder en schemaläggningsfunktion för möten så att du kan skicka mötesförfrågningar och ha 1: 1-möten direkt på plattformen mellan 26 februari och 15 april.

Registrering på matchmaking plattformen på enutc.b2match.io (på engelska)

Matchmaking-evenemang och introduktion till den öppna matchmaking-plattformen den 9 mars

Datum: 9 mars
I matchmaking-evenemanget inbjuds deltagarna att lära sig mer om utlysningen och om goda råd för ansökningsprocessen från JPI Urban Europe-projekt. Evenemanget ger möjlighet till nätverkande och vägledning i B2Match-verktyget. Vi rekommenderar att deltagare till detta möte har skapat en profil i B2Match innan de ansluter sig till detta evenemang.

Registrering till matchmaking-eventet på jpi-urbaneurope.eu (på engelska)

Energimyndigheten: ForestValue Era-net cofund - ForestValue utlysning 2021

Deadline: 13 april 2021
Utlysningen syftar till att stödja internationellt samarbete kring hur skogen, nyttjandet av skogen och skogsråvaror på bästa sätt kan bidra till FNs globala hållbarhetsmål. Både grundläggande och tillämpad forskning välkomnas. Utlysningen är en del i det europeiska samarbetet ERA-NET ForestValue och genomförs i samarbete med Vinnova och Formas. Minst 3 parter från 3 olika länder. Projekt inom följande områden är välkomna:

 • Hållbar och multifunktionell användning samt förvaltning av skogar.
 • Byggande med trä ur olika perspektiv.
 • Analyser av fördelar, synergier och avvägningar vid användning av skogsbiomassa.

Utlysningstext på energimyndigheten.se

Energimyndigheten: Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

Deadline: 31 maj 2021
Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen. Genom att bilda kompetenscentrum kan ni bidra till att öka samverkan, relevans i energiforskningen och en snabbare implementering av resultaten. Samtidigt som ni utbildar en ny generation forskare med djupa kunskaper om energiomställningens utmaningar och möjligheter.

Utlysningstext på energimyndigheten.se

Formas: Planerade utlysningar för 2021

Översikt - planerade utlysningar 2021 på formas.se

Formas: Livsmedelsforskningsdagarna 2021

Datum: 15-16 april 2021
Under två halvdagar bjuder forskningsrådet Formas och det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel in till ett digitalt evenemang för aktörer i det svenska livsmedelssystemet. Det årliga evenemanget är en mötesplats, ett dialogforum och en plattform för att sprida ny kunskap och forskningsresultat. Tillsammans stärker vi förutsättningar för samarbeten och innovation på vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Läs mer på formas.se

Formas: Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

Öppnar: 9 mars, Deadline: 14 april 2021
När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer sprider de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder, hittar nya inriktningar för sin forskning och utvidgar sina nätverk. För forskare tidigt i karriären är sådana erfarenheter särskilt värdefulla. På en övergripande nivå bidrar forskarmobilitet till att skapa dynamiska forskarmiljöer som bedriver högkvalitativ verksamhet i forskningsfronten.

Utlysningstext på formas.se

Formas: Den svenska skogens roll i klimatomställningen

Deadline: 20 april 2021
Forskningsprojekt som bidrar med fördjupad kunskap om användande av svensk skog ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv. Ansökningar bör vara tvärvetenskapliga och ha kapacitet att ta sig an flera perspektiv. För ett projekt kan maximalt 16 miljoner kronor sökas och den totala budgeten för utlysningen är upp till 140 miljoner kronor.

Utlysningstext på formas.se

Formas: Landsbygder och regional utveckling

Öppnar: 17 mars, Deadline: 22 april
Det behövs mer kunskap om förutsättningarna för att människor ska kunna bo, leva, verka och arbeta på ett hållbart sätt i hela landet. En forskningsbaserad kunskapsutveckling kan stärka och tydliggöra regionernas och landsbygdernas förutsättningar att bidra till hållbar utveckling. I förlängningen leder sådan kunskapsutveckling till stärkta möjligheter för att främja näringslivsutveckling, och sysselsättning, men också till ökad kunskap om jämställdhet och andra sociala perspektiv kopplat till landsbygdsutveckling och regional utveckling. 

Utlysningstext på formas.se

Formas & Vinnova: Klimatanpassning av byggd miljö

Öppnar: 31 mars, Deadline: 19 maj 2021
Utlysningen är del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Formas och Vinnova. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka om medel för forskningsprojekt på högst 4 år från Formas och om medel för innovationsprojekt på högst 2 år från Vinnova.

Utlysningstext på formas.se
Utlysningstext på vinnova.se

Formas: Planerade utlysningar för 2021

Översiktlig plan för utlysningar 2021 på formas.se

Vinnova: Utforma coworking och hybridarbete för offentlig sektor

Deadline, skiss projektförslag: 15 mars, Deadline, projektansökan: 30 april
Utveckla, förverkliga och testa ett hållbart koncept för coworking i och för offentlig sektor, inklusive erbjuda lämpliga utrymmen, samt skapa lärande om hybridarbete i offentlig sektor.

Utlysningstext på vinnova.se

Vinnova: AI i klimatets tjänst

Öppnar i mars 2021
Erbjudandet riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp.

Utlysningstext på vinnova.se

LU: Utlysning av medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur

Deadline: 31 mars 2021, kl.9.00
Forskningsnämnden utlyser universitetsgemensam finansiering av infrastruktur. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med särskild strategisk betydelse för universitetet är i fokus för utlysningen. Har dessa även förankring i flera fakulteter anses detta vara positivt.

Ansökan skickas till ansokan [at] fs [dot] lu [dot] se

Frågor om utlysningen besvaras av Johanna Mellgren (johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se).

Utlysningstext på medarbetarwebben.lu.se

Pufendorfinstitutets utlysning: Advanced Study Groups 2021-2022

Anställda vid universitetet inbjuds att föreslå vetenskapliga problemområden, som lämpar sig för arbete i en Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet. Denna utlysning gäller för ansökan till arbete HT 2021 - VT 2022. En ASG samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsområde för att arbeta med en komplex idé i ett tidigt utvecklingsstadium. 
Deadline: 10 maj 2021

Utlysningstexten för ASG på pi.lu.se

Vetenskapsrådet: 35 utlysningar på gång för 2021!

Många av utlysningarna är återkommande, tex internationell postdoc, men några förändringar har skett. Vissa utlysningar utfärdas för första gången, tex en utlysning för forskarskolor inom utvecklingsforskning och en utlysning för investering i befintlig forskningsinfrastruktur. 

Alla kommande utlysningar på vr.se

VR: Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Stödet är långsiktigt och ges i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund.

Deadline: 17 mars

Utlysningstext på vr.se

VR: Nätverksbidrag - Swedish Research Links

Öppnar: 10 mars, Deadline: 13 april
Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Utlysningstext på vr.se

Forte: Sociokulturell dynamik i en digital tidsålder

Öppnar: mars 2021
I mars öppnar en utlysning från CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) för internationella forskningsprojekt om samspelet mellan digitalisering och socio-kulturella processer. Fokus för utlysningen Transformations: social and cultural dynamics in the digital age är den pågående digitaliseringen av samhället. Den kan leda till ekonomiska framsteg och nya möjligheter, men även väcka oro och känslor av osäkerhet. Projektgruppen ska bestå av minst fyra partners, från fyra eller fler länder som deltar i utlysningen. Rekommenderat finansieringstak är 1 500 000 EUR per projekt. 

Information om utlysningen på forte.se

Forte: Arbetslivets utmaningar 2021

Öppnar: 4 mars
Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar under kommande år. Pandemin har gjort dessa extra tydliga. I utlysningen efterfrågas ansökningar inriktade på en av följande delutmaningar:

 • Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar
 • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet
 • Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet
 • Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela yrkeslivet

Information om utlysningen på forte.se

Stiftelsen för strategisk forskning utlyser medel för forskningsprojekt: Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter

Deadline: 16 mars 2021
SSF satsar 120 miljoner kronor i forskningsstöd för att öka svensk självförsörjning och export av livsmedel och samtidigt minska klimatpåverkan. Fyra tvärvetenskapliga projekt med tydliga växtförädlingsstrategier, inom områdena livsmedel, foder och skogsprodukter finansieras. Forskningen ska ligga i framkant och vara av strategisk betydelse för det svenska samhället och industrin.

Utlysningstexten på strategiska.se

Mistra Innovation: Utlysning 2

Deadline: 12 april 2021
Mistra Innovation 23 (MI23) inbjuder nu små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Utlysningstext på mistrainnovation.se

ERC: Call dates

Starting Grant (25 feb-8 april)

Starting grant riktar sig till dig som är i början av din karriär och har avlagt doktorsexamen för 2-7 år sedan. Du kan söka bidrag på upp till 1,5 miljoner euro för en period på max 5 år.

Consolidator Grant (11 mars-20 april)

Consolidator grant riktar sig till dig som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka din roll som forskningsledare (7-12 år efter avlagd doktorsexamen). Du kan söka bidrag på upp till 2 miljoner euro för en period på max 5 år.

Advanced Grant (20 maj-21 aug)

Advanced grant riktar sig till dig som är etablerad forskare. Du kan söka bidrag på upp till 2,5 miljoner euro för en period på max 5 år.

Läs mer om utlysningarna på erc.europa.eu (på engelska)

ERC instruktionsfilmer för dig som planerar att ansöka om bidrag på youtube.com (på engelska)

Kontakta Forskningsservice vid LU för stöd och tips i ansökningsprocessen - medarbetarwebben.lu.se

Humbolt-stipendier för postdoktoral utbildning om hållbar utveckling i Tyskland (alla områden)

Ett Humboldt Research Fellowship för postdoktorala forskare gör att du kan utföra långsiktig forskning (6-24 månader) i Tyskland. Sökande väljer sitt eget forskningsämne. Forskare utanför Tyskland i början av sin akademiska karriär med en doktorsexamen under de senaste fyra åren kan ansöka.
Deadline: när som helst
Ytterligare information på humboldt-foundation.de (på engelska)