Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På denna sida hittar du ett urval av finansieringsmöjligheter och aktiviteter relaterade till hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå.

Finansieringsmöjligheter och aktiviteter

Vill du veta mer kring utlysningar? Prenumerera på Forskningsservice nyhetsbrev och tematiska utskick.

Anmäl dig till Forskningsservice nyhetsbrev på medarbetarwebben.lu.se 

Gå till:

Lunds universitets interna utlysningar och aktiviteter

Lunds universitets medel för lika villkor

Finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön

Deadline: 31 januari 2022
Jämställdhetssatsningen med finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön, som vetenskaplig och pedagogisk förebild inom sitt område, kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. 

Utlysningstext om gästprofessor på medarbetarwebben.lu.se

Medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet

Deadline: 31 januari 2022
Universitetet avsätter medel för att stimulera arbetet för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering på Lunds universitet. Medlen ska stimulera ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete för lika villkor och jämställdhet inom ramen för det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering (SFAD), i enlighet med diskrimineringslagen.

Utlysningstext om medel för insatser på medarbetarwebben.lu.se

Centrum för europaforskning

Forskningsstöd

Deadline: 12 november
För att stödja nya forskningsprojekt delar Centrum för europaforskning regelbundet ut så kallade "seed money" som bidrag för att skriva forskningsansökningar. Projekten måste ha en tydlig koppling till Europa och kan inte enbart handla om förhållanden inom någon enskild stat i Europa. Samarbetsprojekt över disciplin- och fakultetsgränser prioriteras. Medlen kan användas för några veckors arbete för den/de sökande eller för att anlita en assistent. Endast anställda vid Lunds universitet kan ansöka om medlen. 

Utlysningstext på cfe.lu.se

Stöd för seminarier och liknande

Deadline: 12 november
Centrum för Europaforskning utlyser regelbundet medel för seminarier, symposier och föreläsningar på Europatema vid universitetet. Temat ska ha en tydlig Europarelevans och bör grundas på ett perspektiv (historiskt eller aktuellt) som anknyter till nutida förhållanden i Europa. Det bör vidare röra frågor av bredare europeiskt intresse och inte frågor som enbart har betydelse för ett enskilt europeiskt land. Endast anställda vid Lunds universitet kan ansöka om medlen. 

Utlysningstext på cfe.lu.se

Pufendorfinstitutet

Öppen utlysning: Advanced Study Groups

Deadline: 10 november 2021, beviljade grupper startar sitt arbete i januari 2022
Anställda vid universitetet inbjuds att föreslå vetenskapliga problemområden, som lämpar sig för arbete i en Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet. Utlysningen är öppen och antagning sker vid två tillfällen per år. En ASG samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsområde för att arbeta med en komplex idé i ett tidigt utvecklingsstadium. Målet är att gruppens kunskap ska utvecklas så att det kan leda vidare till framtida forskning. Även ett sakkunnigt förkastande av en ursprunglig idé kan räknas som ett lyckat resultat.

Utlysningstext om ASG på pi.lu.se

Utlysning Tema 2022

Deadline: 12 januari 2022
Anställda vid Lunds universitet inbjuds härmed att ansöka om möjligheten att få etablera ett Tema vid Pufendorfinstitutet med start september 2022. Pufendorfinstitutets målsättning är att ge forskare vid Lunds universitet möjlighet att utveckla frågeställningar där forskare från olika discipliner tillsammans arbetar med ett vetenskapligt problemområde. Ett Tema ska därför formeras kring vetenskapliga problem, som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan.

Utlysningstext om Tema 2022 på pi.lu.se

Informationsmöten om hur man ansöker till Tema eller ASG vid Pufendorfinstitutet. 

Uppdragsutbildning

Utlysning av medel för utveckling av uppdragsutbildningar

Deadline: 15 oktober
Universitetet genomför en strategisk satsning för att stärka och utveckla uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Tanken är att stimulera ökad samverkan med företag, myndigheter och organisationer kring deras behov av kompetensutveckling. För att stödja verksamheter inom LU i uppbyggnaden av nya uppdragsutbildningar utlyser universitetet medel om maximalt 150 000 kr under 6 månader per koncept. Sök medel för utveckling av personalutbildningar till företag, myndigheter och organisationer samt utbildningar som behövs av arbetsmarknads- och biståndspolitiska skäl (enligt uppdragsutbildningsförordningen) och alla former av uppdragsutbildningar (jmf öppna utbildningar, skräddarsydda).

Utlysningstext för utveckling av uppdragsutbildningar på medarbetarwebben.lu.se

Nationella utlysningar och aktiviteter

Climate Change AI

Climate Change AI Innovation Grant

Deadline: 15 oktober
Detta program kommer att tilldela bidrag på upp till 150 000 USD för att genomföra forskningsprojekt med ett års varaktighet. Forskningsprojekt ska utnyttja AI eller maskininlärning för att ta itu med problem i klimatförändringsreducering, anpassning eller klimatvetenskap, eller ska överväga problem relaterade till konsekvensbedömning och styrning i skärningspunkten mellan klimatförändringar och maskininlärning.

Utlysningstext om Climate Change AI Innovation Grant på climatechange.ai (in Swedish)

Formas

Planerade utlysningar för 2021

Formas forskarråd har beslutat om två nya utlysningar som kommer att öppna för ansökningar senare i höst. Båda är kopplade till det nationella programmet för livsmedel. Den tematiska inriktningen för den ena är kolinlagring kopplad till livsmedelsproduktion, med särskilt fokus på behov som identifierades i den systematiska kunskapssammanställning om kolinlagring som Formas publicerade i våras. Den andra utlysningen syftar till att främja innovation, tillämpning och nyttiggörande på området smak och sensorik.

Mer information inom kort på formas.se. 

Översikt - Formas planerade utlysningar 2021 på formas.se

Akututlysning 2021

Deadline: 28 oktober
Du kan ansöka om penger vid ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data eller annat forskningsmaterial vid en oförutsedd händelse.

Utlysningstext för Akututlysningen på formas.se

Kommunikationsutlysning

Deadline: 10 november
Formas har avsatt totalt 20 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande och samtidigt bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. Du kan söka medel för upp till 36 månader långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.

Utlysningstext för Kommunikationsutlysningen på formas.se

Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

Öppnar: 3 november, Deadline: 5 januari 2022
Bostadsfrågor har under en längre tid uppmärksammats och under sommaren 2021 har frågan legat i centrum av den politiska utvecklingen. Det finns ett behov av mer kunskap om frågor som rör socialt hållbar bostadsförsörjning. Under hösten öppnar vi en utlysning för kunskapsöversikter som kan bidra till att utveckla Sveriges sociala bostadspolitik.

Utlysningstext för Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning på formas.se

Tandem Forest Values 3 – Sustainable value chains from forest raw material

Deadline: 1 december 2021
Tillsammans med Finlands Akademi, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet i Finland samt Walter Ahlströmstiftelsen utlyser Formas medel i en ny riktad satsning för forskning inom det bilaterala programmet Tandem Forest Values. Syftet är att stödja forskning om nya möjligheter att använda skoglig råvara för framtida mer hållbara värdekedjor. Forskningen ska fokusera på olika sätt att öka mervärdet i biobaserade produkter och träprodukter, och att stimulera nya potentiella värdekedjor som kan stärka jobbskapande och landsbygdsutveckling samt etablera Sverige och Finland som ledande globala förebilder för produktion och export av verkligt hållbara produkter från skoglig råvara.

Utlysningstext om Tandem Forest Values 3 på formas.se

ERA-Net ICRAD: One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation

Deadline: 15 december
Detta är den andra transnationella forskningsutlysningen från ERA-Net International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD). Det övergripande målet för ICRAD är att stödja övergripande forskning och innovation för att bättre förstå zoonoser med fokus på gränssnittet mellan djur och människa och att utveckla nya plattformar för vaccin och diagnostik för att förbättra djurs hälsa och följaktligen djurens välbefinnande. Syftet med denna andra utlysning är att öka beredskapen och förbättra förmågan att reagera på nya och återkommande zoonotiska sjukdomshot och bidra till förbättrad djur- och folkhälsa.

Utlysningstext om One Health Approach på formas.se

Forte

Kommande utlysningar

På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. - forte.se

Konferensbidrag 2021

Deadline: 30 september 2022 (Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande.)
Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr. Detta är en organisationsutlysning. 

Utlysningstext för Konferensbidrag på forte.se

Kommande utlysning för praktiknära forskning om socialtjänsten

Öppnar: 27 oktober, Deadline: 14 december 2021
I oktober öppnar Forte en utlysning inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Satsningen syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden samt stärka samverkan mellan forskning och praktik.

Utlysningstext för praktiknära forskning om socialtjänsten på forte.se

Multinationella arbetsgrupper inom JPND

Öppnar: november, Deadline: december 2021
EU: s gemensamma program för forskning om neurodegenerativa sjukdomar (JPND) kommer att öppna en utlysning för arbetsgrupper i november. Utlysningen fokuserar på effekterna av covid-19 för forskningen om neurodegenerativa sjukdomar. 

Läs nyheten om multinationella arbetsgrupper på forte.se

Mistra 

Biologisk mångfald och det finansiella systemet

Deadline: 20 december 2021, kl.16.00
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, bjuder in forskargrupper att tillsammans med finansindustrin, övrigt näringsliv, aktörer från civilsamhället, offentlig sektor och övriga intressenter, inkomma med förslag till ett nytt forskningsprogram. Syftet med utlysningen är att undersöka hur det finansiella systemet, genom forskning och innovation, kan utvecklas på ett sätt som minimerar skadan på – och maximerar nyttan för – den biologiska mångfalden. I linje med Mistras stadgar ska forskningsprogrammet adressera miljöstrategiska frågor.

Det föreslagna forskningsprogrammet förväntas bidra till utlysningens övergripande mål genom att omfatta ett urval av nedanstående fokusområden. Programmet kan omfatta alla fokusområden, men det är inget krav.

 • Marknader för biologisk mångfald
 • Integrering av biologisk mångfald i finanssektorn
 • Att inkludera biologisk mångfald i tillgångsprofiler
 • Att kvantifiera biologisk mångfald
 • Styrning av marknadsbaserade metoder

Motfinansiering krävs med minst 10 % från till exempel företag, organisationer och myndigheter. Nya regler för indirekta kostnader från 2021-09-15.

Ultysningstext för forskningsprogram om biologisk mångfald och det finansiella systemet på mistra.org

En hållbar blå ekonomi

Öppnar: oktober 2021
Under oktober planerar Mistra att öppna utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade miljöförhållanden och ökad resiliens i svenska marina områden. Mistra kommer att finansiera programmet med 50 MSEK under en fyraårsperiod.

Läs nyheten på mistra.org

Naturvårdsverket

Utlysning av medel till forskningsprogram – Multifunktionalitet i landskapet – vägar till omställning

Deadline: 15 oktober (Steg 1), Steg 2 - öppnar i december 2021 och stänger 15 februari 2022
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja ett forskningsprogram som studerar hur samverkan enligt ekosystemansatsen kan förverkligas på bred front i olika landskap.

Utlysningstext för forskningsprogram på naturvardsverket.se

Ragnar Sellbergs Stiftelse

Deadline: Stiftelsen tar löpande emot ansökningar
Stiftelsen stöder forskningsprojekt som bedrivs vid Svenska universitet och högskolor eller Svenska institut och som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning. Stiftelsen tar löpande emot ansökningar som omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Stiftelsen prioriterar ansökningar där handledning är säkerställd. Stiftelsen ger ej medel till företag och privatpersoner om ansökan saknar tydlig koppling till ett lärosäte, insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse eller rena reseersättningar. 

Utlysningstext om Ragnar Sellbergs stiftelse på ragnsells.se

Region Skåne

Planeringsbidrag för skånska ansökningar till Horisont Europa

Öppnar: 15 augusti 2021, och är en öppen utlysning med undantag för sommar- och juluppehåll, 2021-2022
Region Skåne lanserar ett planeringsbidrag (ett "EU-kort) för att stödja fler skånska aktörers deltagande i EU:s forskning- och innovationsprogram Horisont Europa. Planeringsstödet riktas mot projekt som leder till ökad samverkansforskning inom Horisont Europa och den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”. Målgruppen för planeringsbidraget är små- och medelstora företag och icke-vinstdrivande aktörer (inklusive lärosäten) som verkar inom regionens gränser. Maximalt sökbelopp: 100 000 SEK (medfinansiering med 25 % från lärosäten). Ansökningsprocessen sker i två steg: (1) intresseanmälan till funktionsbrevlåda, (2) full ansökan till Tillväxtverket. 

Mer information om planeringsbidraget finns inom kort tillgänglig på utveckling.skane.se

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 

Forskningsinitiering 2021

Deadline: Beslut om anslag fattas av RJ:s arbetsutskott 6–8 gånger om året - det finns därför inga på förhand fastställda beslutsdatum att förhålla sig till.
RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ Forskningsinitiering avser därför stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att via vetenskapliga möten skapa nya forskarnätverk. Minsta sökta belopp är 50 000 kronor.

Utlysningstext för forskningsinitiering 2021 på rj.se

Rymdstyrelsen

Stöd till framtida vetenskapliga rymdprojekt

Ansökningarna behandlas löpande.
Denna stående utlysning vänder sig till forskare i Sverige som står i begrepp att engagera sig på djupet i förberedelser för och förslag på hela eller delar av framtida internationella rymdforskningsprojekt. Ofta sker detta genom deltagande i ett internationellt konsortium av forskare (härefter kallat ”konsortiet”) som gemensamt tar fram ett förslag på ett rymdprojekt eller ett vetenskapligt instrument för rymdflygning. Delar av denna utlysning kan också passa forskare som förbereder deltagande i projekt inom Elips-programmet och på den Internationella rymdstationen.

Utlysningstext för framtida vetenskapliga rymdprojekt på rymdstyrelsen.se

Vetenskapsrådet

35 utlysningar på gång för 2021!

Många av utlysningarna är återkommande, tex internationell postdoc, men några förändringar har skett. Vissa utlysningar utfärdas för första gången, tex en utlysning för forskarskolor inom utvecklingsforskning och en utlysning för investering i befintlig forskningsinfrastruktur. 

Alla kommande utlysningar 2021 på vr.se

Vinnova 

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa - planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022

Öppnar i december 2021
Vinnova finansierar planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram.  Projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Aktörskonstellationer ska bestå av minst tre svenska projektparter, varav minst ett företag.

Utlysningstext för planeringsprojekt om Hållbar industri på vinnova.se

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods

Deadline: 2 november
Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Utlysningstext för Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods på vinnova.se

Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021

Deadline: 24 november
Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige. Innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer. Upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budget.

Informationsmöte den 23 september kl.8.30, anmälan via SWElife - swelife.se

Utlysningstext om samverkansprojekt för bättre hälsa på vinnova.se

Hållbar produktion - FFI

Öppnar: 19 oktober, Deadline: 7 december
Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera fordon, drivlinor och komponenter i en hållbar process. Målet med satsningen är att bidra till nya innovationer och forskningsresultat som möjliggör tillverkning av nya fordonslösningar med minimerad miljöpåverkan. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Utlysningstext om hållbar produktion på vinnova.se

Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Öppnar: 2 nov
Vi finansierar innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söks ska bidra till det och kan handla om allt från planering, konstruktion och anläggande till förvaltning.

Utlysningstext om hållbar transportinfrastruktur på vinnova.se

Bidrag till offentliga organisationer för att nyttja coworking och hybridarbete

Deadline: 15 april 2023 (Ansökningar behandlas löpande)
I det här erbjudandet kan offentliga organisationer söka bidrag för att täcka kostnader som uppstår från att nyttja och testa coworking som en del i hybridarbete. Myndigheter, regioner och kommuner och deras samarbetsorgan kan söka upp till 600 000 kronor i bidrag per organisation. Syftet med bidraget är att sänka trösklarna för offentliga organisationer att nyttja gemensamma coworking-utrymmen samt lära sig och utveckla gemensamma former för hybridarbete. Därigenom vill vi skapa bättre och fler samarbeten för att bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar. De coworking-utrymmen som nyttjas med hjälp av bidraget bör vara särskilt anpassade till offentlig sektors behov.

Utlysningstext om coworking och hybridarbete i offentliga organisationer på vinnova.se

Wallenbergs stiftelser

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) & Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW): Projektanslag och riktat anslag inom hållbart samhälle

Öppnar: 1 mars, Deadline: april 2022 (intern LU deadline: 5 januari 2022)
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond utlyser medel för projekt med hög vetenskaplig potential. Stiftelsernas utlysningar inkluderar vanliga projekt samt ansökningar inom stiftelsernas riktade anslag mot hållbart samhälle. Projekt inom den riktade utlysningen ska befinna sig i gränslandet mellan ekologi, ekonomi och andra samhällsvetenskaper med målsättningen att utöka förståelsen för samspelet mellan ekologi, klimat och social och ekonomisk utveckling i förhållande till ett långsiktigt hållbart samhälle. Sista ansökningsdag är 1 april 2022. Observera att universitetet har en intern hanteringsordning för ansökningar.

Internationella utlysningar och aktiviteter

Erasmus+

Webbinarier om centraliserade utomeorupeiska Erasmus+ program

UHR informerar om nyheter i programmen och lärosäten presenterar sina projekt och erfarenheter av att ansöka till och att delta i projekt:  

Delar av evenemangen kommer att hållas på engelska.

European Biodiversity Partnership: Stöd till bevarande av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav

Deadline: 30 november
Det europeiska partnerskapet för biodiversitet (European Biodiversity Partnership under Horizon Europe Länk till annan webbplats.) lanserar sin första gemensamma internationella utlysning under hösten 2021 för forskning om "Stöd till bevarande av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav. Denna utlysning kommer att omfatta följande tre icke-exklusiva temaområden:

 1. Kunskap för att identifiera prioriterade områden för skydd, för att etablera effektiva och resilienta ekologiska nätverk, för att främja bevarandet av arter, och för att bevara den genetiska mångfalden,
 2. Flerfaldiga fördelar och kostnader för bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem; synergier och avvägningar,
 3. Effektiv förvaltning och rättvis samhällsstyrning för att åstadkomma kraftfulla naturvårdslösningar.

Läs mer om utlysningen Stöd till bevarande om biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav på formas.se

Utlysningstext på biodiversa.org

Horisont Europa

Forskningsservice uppdaterar kontinuerligt sin blogg med information kring Horisont Europa programmet. - fs.blogg.lu.se

Europakommissionen: Publicering av Horisont Europas första arbetsprogram 

EC publicerade nylige Horisont Europa 2021-2022 arbetsprogram. 

Pelare II, kluster: 

 1. Health 
 2. Culture, creativity and inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Ytterligare arbetsprogram finns listade på Forskningsservice blogg - fs.blogg.lu.se (på engelska)

Utlysningar finns listade i EU:s portal (Funding and Tenders portal) - ec.europa.eu (på engelska)

European University Association (EUA) har samlat ytterligare information om tredjelandsdeltagande, uppdatering kring regler för deltagande, fler arbetsprogram under Horisont Europa och informationsdagar.  

Läs mer om Horisont Europas arbetsprogram 2021-2022 och möjligheter för universitet på eua.eu (på engelska)

Nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) har ansvar för att informera om utlysningar och evenemang och kan svara på frågor som rör deras respektive ansvarsområde inom Horisont Europa. 

En fullständig förteckning av alla Sveriges nationella kontaktpersoner hittar du på ec.europa.eu (på engelska)

ERC deadlines 

Synergy Grant 2022: 10/11/2021
Starting Grant 2022: 13/01/2022
Proof of Concept 2022:15/02/2022; 19/05/2022; 29/09/2022
Consolidator Grant 2022: 17/03/2022
Advanced Grant 2022: 28/04/2022

Läs mer om utlysningarna på erc.europa.eu (på engelska)

ERC instruktionsfilmer för dig som planerar att ansöka om bidrag på youtube.com (på engelska)

Kontakta Forskningsservice vid LU för stöd och tips i ansökningsprocessen - medarbetarwebben.lu.se

LU: Consolidator Grant workshop

Datum: 26 oktober
Forskningsservice bjuder in till en Consolidator Grants-workshop. Workshopen drivs av Yellow Research, ett konsultföretag med stor erfarenhet av att driva ERC-workshops och i en granskning av ERC Grants.

Möjligheter för individuella konsultationer med Yellow Research-konsulten erbjuds under dagarna efter workshopen.

Läs mer om workshopen och de individuella konsultationerna på fs.blogg.lu.se (på engelska)

MSCA - Utlysningar 2021 (preliminära deadlines)

Doctoral Networks (DN). Deadline 16 November 2021, utlysningen förväntas öppna 22 juni 2021.

Staff Exchanges (SE). Deadline 9 March 2022, utlysningen förväntas öppna 7 oktober 2021.

COFUND. Deadline: 10 February 2022, utlysningen förväntas öppna 12 oktober 2021.

Humbolt-stipendier för postdoktoral utbildning om hållbar utveckling i Tyskland (alla områden)

Ett Humboldt Research Fellowship för postdoktorala forskare gör att du kan utföra långsiktig forskning (6-24 månader) i Tyskland. Sökande väljer sitt eget forskningsämne. Forskare utanför Tyskland i början av sin akademiska karriär med en doktorsexamen under de senaste fyra åren kan ansöka.
Deadline: när som helst
Ytterligare information på humboldt-foundation.de (på engelska)

MIRAI 2.0

Gemensam fröfinansiering av samarbetsprojekt mellan Japan och Sverige

Deadline: 1 november
MIRAI 2.0 är ett samarbete mellan svenska och japanska universitet i syfte att främja akademiskt samarbete, men också kontakter med finansiärer, myndigheter, industri och mer. För att stärka samarbetet mellan Japan och Sverige inom forskning, utbildning och innovation, lanserar MIRAI2.0 en uppmaning till fröfinansiering för att stödja lovande samarbetsinitiativ. Målet är att uppmuntra vidareutveckling av befintliga och nya samarbeten mellan MIRAI2.0 medlemsuniversitet baserat på innovativa projekt och nya idéer. Forskare från MIRAI2.0 medlemsuniversitet kommer gemensamt att kunna föreslå ett projekt inom sitt område som har potential att leda till t.ex. externt finansierad forskning, gemensamt författade artiklar, större samarbeten, gemensamma program, kort kurs för doktorsexamen och Post-Docs etc.

Läs mer om MIRAI 2.0 på Medarbetarwebben

Utlysningstext om fröfinansiering av samarbetsprojekt mellan Japan och Sverige på mirai.nu (på engelska)

Novo Nordisk Fonden

Utmaningsprogram 2022 - Återvinning för ett hållbart samhälle

Deadline: 27 oktober
Syftet med NNF utmaningsprogram är att ge ett betydande bidrag till utvecklingen och förstärkningen av den danska forskningsmiljön, inom forskning som syftar till att lösa stora utmaningar inom global hälsa, teknik och hållbarhet. Utmaningsprogrammet stöder utmärkta forskare som kommer att etablera och samarbeta i en dynamisk centrumstruktur med en samlande vision och uppdrag. Programmet tillhandahåller långsiktig finansiering för att möjliggöra vetenskapligt djup och fokus och underlätta synergi mellan forskningspartnerna. Utmaningsprogrammet stöder utmärkta forskningsledare från 2-4 grupper (huvudsökande plus 1-3 medsökande). Programledaren bör vara minst 75% anställd vid ett dansk universitet, sjukhus eller annan ideell forskningsorganisation som kommer att betraktas som värdinstitution för projektet. Medsökande forskningsinstitutioner kan vara belägna i Danmark eller utomlands. Medsökande bör bidra avsevärt till projektets framsteg och bör få en del av finansieringen. Varje ansökan om utmaningsprogram kan begära finansiering för upp till cirka 10 miljoner DKK per år i upp till 6 år, för en total budget på 30-60 miljoner DKK.

Utlysningstext för Återvinning för ett hållbart samhälle på novonordiskfonden.dk (på engelska)

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Initiation Grants

Deadlines: 5 November
Syftet med STINTs verksamhet är att stärka svenska universitets och högskolors konkurrenskraft genom utveckling av internationella relationer. Internationalisering av högre utbildning och forskning bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera snabbt när tillfället ges. För detta ändamål erbjuder STINT Initiation Grants. Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.

Utlysningstext för Initiation grants på stint.se