Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På denna sida hittar du ett urval av finansieringsmöjligheter och aktiviteter relaterade till hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå.

Finansieringsmöjligheter och aktiviteter

Vill du veta mer kring utlysningar? Prenumerera på Forskningsservice nyhetsbrev och tematiska utskick.

Anmäl dig till Forskningsservice nyhetsbrev på medarbetarwebben.lu.se 

Mistra: Planerar utlysningar inom biologisk mångfald och hav

För närvarande är det två områden som Mistra undersöker djupare – biologisk mångfald kopplat till vårt ekonomiska system samt det marina ekosystemet och verksamheter till havs. Målsättningen är två utlysningar före årsskiftet.

Läs nyheten på mistra.se

CEC: Projektfinansiering för forskare att ansöka om finansiering för doktorander inom miljövetenskap inom forskarskolan Agenda 2030

Deadline: 31 maj
Center för miljö- och klimatvetenskap (CEC) utlyser medel för en doktorand, där doktoranden antas till doktorandprogrammet i miljövetenskap vid Naturvetenskapliga fakulteten och är inskriven i forskarskolan Agenda 2030. Doktoranden kommer att vara anställd och ha sin huvudsakliga arbetsplats vid huvudhandledarens avdelning. Forskarskolan Agenda 2030 kommer tillgängliggöra medel med en summa motsvarande en doktorandposition i fyra år. (Obs: Det är forskaren som ansöker om denna finansiering, inte doktoranden.)

Utlysningstexten för doktorandfinansiering på cec.lu.se (på engelska)

Strategiska forskningsområdena (SFO:erna): Fröfinansiering för nya forskningsämnen

Deadline: 1 september
Lunds universitet har beslutat att stödja utvecklingen av nya forskningsmöjligheter för universitetets strategiska forskningsområden (SFO) genom att avsätta 6,8 MSEK till en ansökningsomgång för fröfinansiering av projekt för nya forskningsämnen (STYR 2020/2313). 
Syftet med fröfinansieringen är att stimulera och påskynda samarbetsprojekt mellan SFO:er som kan leda till nya tvärvetenskapliga och strategiska riktningar. Projekten bör ta upp frågor av strategisk betydelse och möjliggöras genom nya samarbeten mellan SFO:er, till exempel genom att utnyttja kapaciteter som utvecklats i en SFO för att ta itu med genombrottsproblem som identifierats av en annan. Ett önskat resultat är skapandet av nya samarbeten med potential att leda till större gemensamma projekt, till exempel genom att utveckla preliminära resultat för större forskningsprojekt.

Utlysningstex på compile.lu.se (på engelska)

Pufendorfinstitutets utlysning: Tema 2022

Deadline: 14 september
Anställda vid Lunds universitet inbjuds härmed att ansöka om möjligheten att få etablera ett Tema vid Pufendorfinstitutet med start våren 2022. Aktuell utlysning gäller alltså för Teman med start våren 2022.

Informationsmöte i Zoom för ansökan till Tema och ASG den 11 juni. 

Utlysningstext för Tema 2022 på pi.lu.se 

LINXS, Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science, utlyser ett nytt tematiskt område 

Deadline: 18 juni 2021, 17:00 (ansökan ska vara på engelska)
LINXS bjuder in forskargrupper vid partnerorganisationer (nuvarande partner är Lunds universitet) att ansöka om möjligheten att få forma ett tema vid institutet 2022. Ett tema är kopplat till ett eller flera av LINXS fokusområden och involverar forskning som syftar till att utveckla och använda neutron- och röntgentekniker; från experiment genom datainsamling till dataanalys, inklusive simulering och teori. Aktiviteter inom ett tema koordineras av en så kallad kärngrupp (Core Group) och organiseras i arbetsgrupper som fokuserar på olika forskningsfrågor och aktiviteter.

Ansök och läs mer på LINXS.se (på engelska)

Nominera till Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Deadline: kontakta din fakultet (förslag från fakultet skickas 21 maj till Forskningsservice)
Lunds universitet är inbjudet att nominera två kandidater till Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap (miljövetenskap ges här en vid tolkning och kan innebära forskning inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora). Observera att universitetet har en intern hanteringsordning för nomineringar. Gästprofessuren omfattar ett helt läsår (cirka 9 månader) och stiftelsen beviljar ett engångsanslag om högst 1,5 miljoner kronor. Nominerande institution står för de kostnader som inte täcks av stiftelsen. 

Kontakta Johanna Mellgren på Forskningsservice om du har frågor. 

johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se

Inbjudan från stiftelsen om att nominera kandidater (PDF, 175 kB)

Ladda ner universitetets interna hanteringsordning och instruktioner (Word, 18 kB)

Ladda ner mall för samfinansieringsintyg (Word, 81 kB)

Naturvårdsverket

Miljöforskningsanslag: Utlysningar öppnar i maj. 

Rymdstyrelsen: Deltagande i internationella projekt inom rymdvetenskap och jordobservation

Deadline: 29 juni
Öppen utlysning till forskare i Sverige att ansöka om finansiering och SNSA-åtaganden för deltagande i internationella projekt inom rymdvetenskap och jordobservation. Utlysningen omfattar både nya projekt och fortsättningsprojekt. 

Utlysningstext på rymdstyrelsen.se

Webbinarium: Ta chansen att lära dig mer om Life - EU:s fond för åtgärder inom klimat, miljö och natur!

Datum: 15 juni, kl.9.30-11.45
EU:s miljöfond, Life, medfinansierar projekt som bidrar till att bevara biologisk mångfald eller testar nya innovativa lösningar, tekniker eller metoder inom klimat- och miljöområde. 

Läs mer och anmälan på naturvårdsverket.se

Energimyndigheten: Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

Deadline: 31 maj 2021
Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen. Genom att bilda kompetenscentrum kan ni bidra till att öka samverkan, relevans i energiforskningen och en snabbare implementering av resultaten. Samtidigt som ni utbildar en ny generation forskare med djupa kunskaper om energiomställningens utmaningar och möjligheter.

Utlysningstext på energimyndigheten.se

Energimyndigheten: Vill du bidra med forskning och innovation för ett hållbart och biobaserat samhälle?

Deadline: 23 juni
Sverige har som mål att bli en fossilfri välfärdsnation till 2045. Denna utlysning ger stöd till projekt som med utgångspunkt från hållbara biobaserade råvaror har potential att bidra till att lösa de energi- och klimatutmaningar som finns för att Sverige ska nå målet. Det innebär att projekten måste ha relevans för det framtida energisystemet och samtidigt bidra till att lösa klimatutmaningarna.

Utlysningstext på energimyndigheten.se

Formas: Planerade utlysningar för 2021

Översikt - planerade utlysningar 2021 på formas.se

Formas: Agenda 2030-konferens

Datum: varje morgon den 17, 18 och 19 maj
Vi står inför globala utmaningar. Enda sättet att lösa dem är genom globalt samarbete, grundat i lokalt engagemang. Därför är just globalt samarbete temat för årets konferens om Agenda 2030. Vi har alla en roll och ett ansvar och trots allt hela nio år på oss! Följ och delta i diskussioner om nuläget för agendan i spåren av pandemin, vilken typ av satsningar och samarbeten som behövs för att uppnå målen och hur vi kan få fler aktörer att engagera sig i arbetet.

Information om konferensen på formas.se

Formas & Vinnova: Klimatanpassning av byggd miljö

Deadline: 19 maj 2021
Utlysningen är del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Formas och Vinnova. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka om medel för forskningsprojekt på högst 4 år från Formas och om medel för innovationsprojekt på högst 2 år från Vinnova.

Utlysningstext på formas.se
Utlysningstext på vinnova.se

Formas: Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

Deadline: 27 maj 2021
Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i samhället samverkar för att omsätta forskningsresultat, kunskap och beprövad erfarenhet till lösningar som kan implementeras och komma till nytta i samhället och verkligen bidrar till denna omställning.

Utlysningstext på formas.se

Formas: Klimatvinster med resurseffektivitet

Deadline: 27 maj
Utlysningen syftar till att åtgärder för ökad resurseffektivitet ska bidra till betydande klimatnytta. Vi efterfrågar forskning som antar breda perspektiv på exempelvis hela system, värdekedjor och sektorsövergripande lösningar, eller studerar hur samhällsförändringar kan komma till stånd genom exempelvis styrning och beteendeförändringar. Utlysningen syftar också till att öka den internationella relevansen av forskning inom utlysningens område.

Utlysningstext på formas.se

Formas: Blå innovation – Förberedande projekt 2021

Deadline: 1 september
Syftet med denna utlysning är att genom ett förberedande projekt skapa grundförutsättningar för behovsägare att tillsammans med andra aktörer ta sig an en komplex utmaning med direkt eller indirekt inverkan på havs- och vattenmiljön. Det förberedande projektet ger möjlighet för behovsägare att identifiera och förstå de system, aktörer och nätverk som behövs för att i ett fortsatt projekt kunna ta sig an den utmaning som har identifierats.

Utlysningstext på formas.se

Vinnova: Främja svenskt deltagande i Horisont Europa - Hållbar industri

Deadline (flera ansökningsperioder): 17 maj, 15 okt, 30 nov 2021
Vinnova finansierar planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram.  Projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Aktörskonstellationer ska bestå av minst tre svenska projektparter, varav minst ett företag.

Utlysningstext på vinnova.se

Vinnova: AI i klimatets tjänst

Deadline: 9 juni 2021
Erbjudandet riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp.

Utlysningstext på vinnova.se

Vinnova: Social hållbarhet i den fysiska miljön

Deadline: 15 juni
Med denna utlysning ger vi aktörer möjlighet att undersöka, utveckla och testa lösningar som syftar till att lyfta upp och stärka sociala perspektiv och värden i utvecklingen av den fysiska miljön. Exempel på social värden är jämlikhet, tillit, trygghet och välbefinnande.

Utlysningstext på vinnova.se

Vinnova: Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Öppnar: 18 maj, Deadline: 2 november
Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Utlysningstext på vinnova.se

Vinnova: Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin

Öppnar: 2 juni, Deadline: 15 september
Vi söker innovationsprojekt som tar fram förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut men även ha ett systemperspektiv och adressera fler perspektiv kopplade till den fysiska miljön. Behovsägare ska involveras och projekten kopplas till konkreta fysiska platser. Vi efterfrågar projekt som kan ta fram modeller, skisser och prototyper kopplade till fysiska platser i städer och samhällen.

Utlysningstext på vinnova.se

Vetenskapsrådet: 35 utlysningar på gång för 2021!

Många av utlysningarna är återkommande, tex internationell postdoc, men några förändringar har skett. Vissa utlysningar utfärdas för första gången, tex en utlysning för forskarskolor inom utvecklingsforskning och en utlysning för investering i befintlig forskningsinfrastruktur. 

Alla kommande utlysningar på vr.se

Vetenskapsrådet söker lärosäte som värd för konferens om utvecklingsforskning 2022

Deadline: 10 maj 2021
Vartannat år arrangerar ett svenskt lärosäte en konferens om utvecklingsforskning i samarbete med Vetenskapsrådet och Sida. Nu söker VR ett lärosäte som vill vara värd för konferensen Development Research Conference (DevRes) 2022. Fokus för konferenserna (DevRes) är forskning kring fattigdomens orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar, samt om hållbar utveckling och samband mellan hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i låginkomstländer.

Kontakta Cerina Wittbom om du är intresserad av att arrangera konferensen.

//cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se">cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se

Läs mer om förfrågan och hur du anmäler intresse på vr.se

VR: Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet

Öppnar: 2 juni, Deadline: 17 augusti
Syftet med bidraget är att stärka svensk forskning med inriktning mot samhällelig beredskap och säkerhet, inklusive cyber- och informationssäkerhet. 
Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag. Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap. 

Utlysningstext på vr.se

Forte: Kommande utlysningar

På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. - forte.se

Forte: Sociokulturell dynamik i en digital tidsålder

Deadline för inlämning av projektskiss: 7 maj 2021
I mars öppnar en utlysning från CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) för internationella forskningsprojekt om samspelet mellan digitalisering och socio-kulturella processer. Fokus för utlysningen Transformations: social and cultural dynamics in the digital age är den pågående digitaliseringen av samhället. Den kan leda till ekonomiska framsteg och nya möjligheter, men även väcka oro och känslor av osäkerhet. Projektgruppen ska bestå av minst fyra partners, från fyra eller fler länder som deltar i utlysningen. Rekommenderat finansieringstak är 1 500 000 EUR per projekt. 

Utlysningstext på forte.se

Forte: Arbetslivets utmaningar 2021

Deadline: 20 maj 2021
Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar under kommande år. Pandemin har gjort dessa extra tydliga. I utlysningen efterfrågas ansökningar inriktade på en av följande delutmaningar:

  • Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar
  • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet
  • Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet
  • Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela yrkeslivet

Utlysningstext på forte.se

Forte: Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS – Preventionens betydelse för folkhälsan (2021)

Deadline: 27 maj
Forte utlyser medel för forskning om bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS. Forskningen ska adressera prevention och samspelet mellan individer, grupprocesser och den institutionella och kommersiella miljön, samt i vilken mån de insatser som görs bidrar till bättre folkhälsa. Därutöver avgränsas inriktningen till forskning om bruk, riskbruk och missbruk inom området ”Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel”.

Utlysningstext på forte.se

SFF: Industridoktorand 2021!

Deadline: 25 maj
Samarbete mellan industri och akademi är viktigt för spridning av kunskap och teknik i samhället. Därför satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden för doktoranderna och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att bevilja 12 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning

Utlysningstext på strategiska.se

SFF: Sök Framtidens Forskningsledare 8!

Deadline: 16 augusti
För åttonde gången satsar SSF på flaggskeppsprogrammet Framtidens Forskningsledare (FFL-8). Sedan starten år 2000 har runt 140 framgångsrika forskare medverkat i programmet. Ytterligare 16 unga forskare ges nu möjligheten att delta. Deltagarna får under en femårsperiod ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera och får samtidigt en gedigen ledarskapsutbildning.

Utlysningstext på strategiska.se

SFF: Future Software Systems – FuSS

Deadline: 11 oktober
Digitaliseringen är lika samhällsomvälvande som industrialiseringen någonsin varit. När enorma mänger data ska processas till användbar information, på allt kortare tid och allt närmare användaren, krävs en kraftfull digital infrastruktur. Men för det behövs också ny och innovativ mjukvara.

Utlysningstext på strategiska.se

Europa-kommissionen: Utlysning för urval av medlemmar i kommisionens expertgrupp om artificiell intelligens och data för utbildning och träning

Deadline: 25 maj
Kommissionen föreslår att etiska riktlinjer för artificiell intelligens och data inom utbildning grundas på de etiska riktlinjerna för pålitlig artificiell intelligens, som presenterades av expertgruppen på hög nivå om AI 2019. För att få hjälp med denna uppgift har Kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, sport och kultur (GD EAC) tagit initiativet till att inrätta en ny särskild expertgrupp. Gruppen kommer att ledas tillsammans med kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (”GD CNECT”).

Utlysningstext på ec.europa.eu (på engelska)

Erasmus+: 2021-2027 - ny programperiod

Nu har möjligheten öppnats att söka Erasmus+ finansiering inför nästa programperiod. Erasmus+ mobilitet ska stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande, främja inkludering och mångfald, samt stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa. Under den nya programperioden läggs tonvikten på: Inkludering, Hållbarhet, Digitalisering och Demokratiskt tänkande.

Deadline: 11 May
KA1 Mobilitet för studenter, lärare och administratörer (ansökan hanteras av Externa relationer): 11 maj

Deadline: 20 May
KA2 Samarbeten för innovation och erfarenhetsutbyten: 20 maj

KA3 Stöd för policy- och systemförändring:

  • Erasmus Mundus: 26 maj
  • Alliances for Innovation: 7 september
  • Jean Monnet: 2 juni

Läs mer på utbyten.se

Horisont Europa

ERRIN: Matchmaking event om Horisont Europa

Datum: 19-20 maj och 26-27 maj
Om du är intresserad av att hitta partners utanför den akademiska världen för din EU-ansökan, vänligen ta tillfället i akt att delta i dessa matchmaking-evenemang! Denna specifika händelse är tillägnad områdena Kluster 5 och 6, med andra ord Klimat, Energi och rörlighet respektive livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö.

Mer information på errin.eu (på engelska)

SFF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning!

Deadline: 17 maj
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation.  Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning”, avsätter stiftelsen 10 miljoner kronor för sökande som redan har pågående SSF-projekt eller har avslutat sådana projekt efter januari 2018.

Utlysningstext på strategiska.se

Rymdstyrelsen: Planeringsbidrag för kostnader i samband med ansökningar till Horisont 2020

Ansökningarna behandlas löpande. Sista tillfället att skicka in en ansökan om planeringsbidrag är åtta veckor innan den aktuella Horisont 2020-utlysningen stänger.
Rymdstyrelsen vill uppmuntra svenska aktörers deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 och erbjuder därför ett planeringsbidrag för kostnader i samband med ansökningar till någon av utlysningarna i ramprogrammet. Sökanden kan vara antingen partner eller koordinator i det projekt ansökan gäller och projektet skall ha adekvat koppling till rymdverksamhet. Stödet uppgår till maximalt 150 000 SEK. 

Utlysningstext på rymdstyrelsen.se

ERC: Call dates

Consolidator Grant (11 mars-20 april)

Consolidator grant riktar sig till dig som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka din roll som forskningsledare (7-12 år efter avlagd doktorsexamen). Du kan söka bidrag på upp till 2 miljoner euro för en period på max 5 år.

Advanced Grant (20 maj-21 aug)

Advanced grant riktar sig till dig som är etablerad forskare. Du kan söka bidrag på upp till 2,5 miljoner euro för en period på max 5 år.

Läs mer om utlysningarna på erc.europa.eu (på engelska)

ERC instruktionsfilmer för dig som planerar att ansöka om bidrag på youtube.com (på engelska)

Kontakta Forskningsservice vid LU för stöd och tips i ansökningsprocessen - medarbetarwebben.lu.se

Preliminära ERC deadlines 2022

Synergy Grant 2022: 10/11/2021
Starting Grant 2022: 13/01/2022
Consolidator Grant 2022: 17/03/2022
Advanced Grant 2022: 28/04/2022 

MSCA

Utlysningar 2021 (preliminära deadlines)

Postdoctoral Fellowships (PF): Deadline: 15 September 2021, Utlysningen förväntas öppna 18 Maj 2021.

Doctoral Networks (DN). Deadline 16 November 2021, Utlysningen förvänts öppna 18 Maj 2021.

Staff Exchanges (SE). Deadline 9 Mars 2022, Utlysningen förvänts öppna 7 Oktober 2021.

COFUND. Deadline: 10 Februari 2022, Utlysningen förvänts öppna 11 Oktober 2021.

MSCA Postdoctoral Fellowships workshop 18 and 20 Maf (två delar)

Datum och tid: 18 Maj (kl.10-12) och 20 Maj (kl.10-13.30)
Workshopen består av två webbinarier och är avsedd för stipendiater som planerar att ansöka med Lunds universitet som värd och redan har en projektidé och kontakt med en handledare på LU. Handledare är också välkomna att delta. Workshopen kommer att hållas på engelska via Zoom och är gratis.

Registrera dig innan 4 Maj 2021 - sunet.artologik.net

Läs mer på fs.blogg.lu.se

MSCA Doctoral Networks (tidigare ITN) workshop 

Datum och tid: 14 Juni (kl.13.00-15.30) och 16 Juni (kl.13.00-15.30), samt ett uppföljande webbinarium i september 
Workshopen från Yellow Research består av tre webbinarier och är främst avsedd för LU-forskare som planerar att samordna ett förslag under utlysningen 2021. LU-forskare som kommer att delta som partner kan också registrera sig. Workshopen kommer att hållas på engelska via Zoom och är gratis.

Registrera dig innan 25 Maj 2021 - sunet.artologik.net

Läs mer på fs.blogg.lu.se

Humbolt-stipendier för postdoktoral utbildning om hållbar utveckling i Tyskland (alla områden)

Ett Humboldt Research Fellowship för postdoktorala forskare gör att du kan utföra långsiktig forskning (6-24 månader) i Tyskland. Sökande väljer sitt eget forskningsämne. Forskare utanför Tyskland i början av sin akademiska karriär med en doktorsexamen under de senaste fyra åren kan ansöka.
Deadline: när som helst
Ytterligare information på humboldt-foundation.de (på engelska)