Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om workshopserien

De strategiska forskningsområdena, i samarbete med Hållbarhetsforum, fortsätter att arrangera workshopserien med fokus på globala målen under 2022. Målet är att utöka kapaciteten för hållbarhetsrelaterad forskning och samverkan, utbyta erfarenheter och stärka samarbetet mellan olika forskningsområden. Alla forskare, doktorander och forskningskoordinatorer vid universitetet är välkomna att delta.

De strategiska forskningsområdena (SFO) lanserades av regeringen i 2008 års forskningsproposition. Satsningen syftade till att ge möjlighet att långsiktigt utveckla forskning med hög internationell standard. Lunds universitet är involverat i 12 av dessa strategiska forskningsområden, som finansieras med nationella forskningsmedel erhållna i konkurrens.  Satsningen har gett universitetet möjlighet att långsiktigt utveckla forskning med hög internationell standard. Miljöerna erbjuder goda förutsättningar för excellent forskning och tvärvetenskapliga samarbeten med stor ämnesbredd.

I takt med att klimat- och andra planetära kriser eskalerar, finns det ett behov av att utveckla SFO:erna vid Lunds universitet för att bättre kunna möta samhällsutmaningar och hitta lösningar för att uppnå miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling världen över. Inspirerade av förra årets SFO-konferens om FN:s globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG), vill SFO-kollegiet följa upp arbetet med SFO-gemensamma workshops med fokus på hållbarhet och samhällsrelevans.

Målet med årets workshopserie är att utveckla arbetsprocesser av gemensamt intresse, utbyta erfarenheter och stärka samarbetet mellan SFO:na kring hållbarhet, samt att stimulera en bredare reflektion över hållbarhetsfrågor vid Lunds universitet och det omgivande samhället. Hållbarhetsmålen kan fungera som ett gemensamt språk som förbinder den akademiska världen med politiska mål. Då det finns ett behov av att involvera yngre forskare och att stärka kompetensen hos doktorander, erbjuds även två doktorandkurser i anslutning till workshopserien.

Årets teman kommer att erbjuda möjligheter för diskussion inom och mellan de olika strategiska forskningsområdena, angående bland annat underliggande konflikter mellan hållbarhetsmålen och olika sätt att förstå och arbeta mot hållbarhet.

Workshopserien arrangeras i samarbete med Hållbarhetsforum som ger stöd till organisering, koordinering, implementering och kommunikation.

Målgrupp

Workshopserien riktar sig i första hand till forskare, doktorander och forskningskoordinatorer/ administratörer inom de strategiska forskningsområdena, men är öppen för all personal vid Lunds universitet. 

Teman

Ansökningsprocessen

Temat inriktar sig på att skriva ansökningar, med fokus på att formulera samhällsrelevans, vilka globala mål ansökan kommer att påverka och vilka påvisade effekter projektet kommer generera.

Dessa workshops kommer att stödja kapaciteten att adressera de globala målen i forskningsansökningar och generera en diskussion om hur effekter kan mätas och demonstreras. Workshoparna kommer även stödja reflektion om vilka effekter forskningsprojekt har på mänskliga samhällen och miljön. Forskarna ska både utbyta erfarenheter och dra nytta av expertisen hos inbjudna gästdeltagare.

I anslutning till temat ansökningsprocessen erbjuds doktorandkursen Hållbarhetspåverkan och samhällsrelevans för forskningsansökningar, öppen för alla doktorander.

Läs mer om doktorandkursen Hållbarhetspåverkan och samhällsrelevans för forskningsansökningar.

Policy och forskningsutveckling

Temat berör frågor om policy som driver nationell och internationell forskningsutveckling. Det syftar till att erbjuda uppdaterad information om utvecklingen i nationella och internationella forskningspolitiska dagordningar med avseende på hållbarhet, de globala hållbarhetsmålen och tillgänglig forskningsfinansiering.

Dessa workshops kommer att stödja samarbeten inriktade på de globala målen inom stora forskningsansökningar, samt öka medvetenheten om hållbarhetskrav i utlysningar från EU och nationella finansiärer. Nedan kan du läsa om vad som diskuterats under genomförda workshoppar, samt innehåll i kommande workshoppar.  

Framtidsorienterade metodologier

Temat inriktar sig på grundläggande metodologiska frågor för att hantera hållbarhetsutmaningar. Särskilt svårigheten att uppskatta sannolikheter, prognoser, kartlägga systemiska sammankopplingar, modellering och forskningsdesign för att identifiera relevanta eller framväxande orsaksmekanismer som går utöver tidigare erfarenheter.

Dessa workshops kommer att stärka innovation och tvärvetenskap genom utökat samarbete mellan forskningsområdena, för att utveckla nya tillvägagångssätt inom forskningsmetoder som är inriktade på hållbarhetsutmaningar. Arbetet kommer bidra till att bygga en kunskapsbank och ett nätverk av experter.

Innehållet kan innefatta frågor som statistiska tillvägagångssätt för sällsynta händelser, sätt att närma sig 'framväxt', formalisera osäkerhet, kombinera modellering och expertkunskap, systemisk kartläggning och systemdynamik, organisering av databaser för att möjliggöra hämtning av underliggande observationer och kontextuell information, eller metoder som involverar utforskning av alternativa framtidsutsikter.

I anslutning till temat framtidsorienterade metodologier erbjuds doktorandkursen Framtidsorienterade metodologier (FOM), öppen för alla doktorander.

Läs mer om doktorandkursen Framtidsorienterade metodologier (FOM).