Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad är hållbarhet?

2015 var ett år med två avgörande globala beslut. I september beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. I december samma år slöts ett nytt globalt klimatavtal i Paris.

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna", sa FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon om de globala målen för hållbar utveckling från FN när de antogs av världens länder 2015. Målen syftar ytterst i att få slut på extrem fattigdom, att bekämpa ojämställdhet och orättvisa, främja fred och rättvisa samt att åtgärda klimatförändringen. De problem världen ser hänger nära samman och en omställning till ett mer hållbart samhälle kräver insatser på flera områden.

Länk till extern sida om de globala hållbarhetsmålen.

Lite historik om hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner. I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett övergripande mål för svensk politik. Begreppet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling. 

I Sveriges strategi för att leva upp till de tre hållbarhetskomponenterna finns definierade indikatorer som delas in i sex större områden:

  • hälsa
  • hållbar konsumtion och produktion
  • ekonomisk utveckling
  • social sammanhållning
  • miljö och klimat
  • global utveckling.

Länk till svenska regeringens strategi för hållbar utveckling.

Forskningens roll

Forskningen, inte minst den ämnesmässigt gränsöverskridande, spelar en avgörande roll för att flytta fram kunskapsfronten kring dessa breda frågor.

Men vilka ”behov” innehåller de olika hållbarhetskomponenterna, hur förhåller de sig till varandra, och hur kan vi människor förhålla oss till dem? Det finns olika tolkningar av innehållet, men ingen tydlig definition eftersom gränserna mellan dem kan uppfattas som flytande och dessutom beroende av vilken kontext man befinner sig i. För att kunna hållbarhetsnavigera bland den mångfald av forskning som bedrivs inom och mellan Lunds universitets åtta fakulteter och andra verksamheter och i samverkan med det omgivande samhället öppnar vi här dörrarna till de tre komponenterna för att se vad som kan rymmas där inne:

Morötter och rödbetor. Foto.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna; social och ekonomisk hållbarhet. Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation. I Sverige har riksdagen beslutat att arbetet mot ekologisk hållbarhet ska vägledas av det så kallade miljömålssystemet som består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitik och miljöarbete på alla nivåer i samhället och syftar till att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska finnas på plats inom en generation. Miljökvalitetsmålen beskriver det hållbara tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen brukar kallas för ”steg på vägen” för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.

Länk till extern sida om de svenska miljömålen.

Människor som tittar på grödor vid en odlingsbädd. Foto.

Social hållbarhet

Social hållbarhet berör människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan människor. De mänskliga rättigheterna är grundläggande och ett flertal av FN:s globala mål visar på vad begreppet social hållbarhet innefattar. 

Ekonomisk hållbarhet

Innebörden av ekonomisk hållbarhet uttolkades ursprungligen på i huvudsak två brett generaliserande sätt. Det ena perspektivet var att ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt. Det andra synsättet var att ekonomisk hållbarhet likställs med ekonomisk tillväxt som tillåts ske på bekostnad av de andra två hållbarhetskomponenterna.

Idag förs ett bredare resonemang där ”grön tillväxt” och ”grön ekonomi” är nyckelbegrepp. Grön tillväxt handlar om att satsningar på till exempel miljöteknik, även ur ett traditionellt ekonomiskt perspektiv, driver på den ekonomiska utvecklingen rent allmänt och därför ökar handlingsutrymmet för hållbar utveckling på alla plan. En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans livsbetingelser förbättras samtidigt som miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar. En grön ekonomi har låga kolutsläpp, utnyttjar resurser effektivt, och är socialt inkluderande.

Sidansvarig:

Sustainable Development Goals (SDG)

globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att till år 2030:

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • lösa klimatkrisen.

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen här

Källa: De globala målen/FN

Antologier om klimatforskning

Omslag för antologier om hållbar utveckling. Foto.

Hållbarhetsforum har gett ut två antologier om klimatforskning. Läs mer om och beställa dessa här:

Länk till antologin 15 nedslag i klimatforskningen (2013)

Länk till antologin 15 hållbara lösningar för framtiden (2015)

Blir världen bättre?

Broschyrer "Blir värden bättre?" från UNDP och Staffan Landin. Foto: globalamalen.se

En bok från UNDP och Staffan Landin "Blir världen bättre?" berättar på ett inspirerande sätt om globala målen för hållbar utveckling som gäller från och med 2016. 

Ladda ner boken på de globala målens hemsida.

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen