Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Så gör kommuner skillnad när det gäller att lösa globala miljöutmaningar

Kan en enskild kommuns ansträngningar göra någon skillnad när det gäller att lösa de brådskande globala miljöutmaningarna? Det menar Nora Smedby vid Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet, som i sin avhandling fokuserar på kommunala initiativ för att främja byggandet av energieffektiva byggnader i svenska kommuner.
Foto Flickr: Västra Hamnen, Malmö. Fotograf: Bojana Lukac, Malmö stad
Foto Flickr: Västra Hamnen, Malmö. Fotograf: Bojana Lukac, Malmö stad

I sin avhandling visar hon att proaktiva kommunala insatser kan göra skillnad och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Nora försvarar sin avhandling Local environmental governance: Assessing proactive initiatives in building energy efficiency, den 8 april 2016, vid Lunds universitet.

Städer har kommit att framstå som alltmer drivande i arbetet med att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle. Utöver att genomföra statliga direktiv eller fokusera på klassiskt kommunala uppgifter som fysisk planering eller renhållning, har kommunala politiker och tjänstemän alltmer kommit att driva en egen miljöpolitik på lokal nivå. Ett exempel är energi- och klimatområdet, där kommuner ofta sätter upp högre mål kring minskningar av växthusgasutsläpp och omställning av energisystemet än vad som görs på nationell nivå.

– En viktig aspekt i avhandlingen har varit att undersöka i vilken utsträckning dessa typer av proaktiva kommunala initiativ faktiskt genomförs, och huruvida de bidrar till att nå uppsatta mål. Andra relevanta aspekter att undersöka har varit huruvida insatserna bidrar till tillämpning av ny teknik och om de kan leda till förändringar relaterade till förutsättningarna för politisk styrning, säger Nora Smedby.

Genom att fokusera på och undersöka kommunala politiska styrmedel samt strategiska tillvägagångssätt i enskilda stadsutvecklingsprojekt, s.k. styrningsinitiativ, i flera svenska kommuner och en dansk, visar Nora Smedby i sin avhandling att kommuner kan accelerera till omställningen till ett hållbart samhälle.

Forskningen har undersökt vilka former kommunernas strategiska arbete tar, genom att studera hur regler, dialog och tillhandahållande av infrastruktur används av kommunerna för att uppnå förändring.

– De studerade kommunerna har använt sig av dialog med byggherrar men också av bindande regler, såsom energikrav, i sitt främjande för energieffektivt byggande, säger Nora Smedby.

Resultaten från forskningen visar att en kombination av dialog och bindande regler har varit framgångsrik för att få byggherrar att höja sina ambitioner vad gäller byggnaders energiprestanda. Sådana strategier har man bland annat arbetat fram i utvecklingen av Västra hamnen i Malmö.

– Dialog var viktigt för att skapa acceptans för höga hållbarhetsambitioner samt för att stödja den lärandeprocess som anammande av nya tekniska lösningar kräver. På så sätt kunde införandet av radikalt bättre lösningar främjas, även om de fortfarande inte infördes på bred front i de studerade utvecklingsprojekten, framhåller Nora Smedby.

Resultaten visar också att det är viktigt att från kommunens sida arbeta med hållbarhetsfrågorna genom hela stadsutvecklingsprocessen.

– Det handlade, i de studerade projekten, om att ha en dialog med byggherrarna och motivera dem när svårigheter uppstod eller att då omförhandla överenskommelser och hitta nya lösningar. Men det handlade också om att kontrollera att krav och överenskommelser som gjorts faktiskt efterlevdes. Forskningen visar både på exempel när detta fungerade väl och när det fungerade mindre väl, säger Nora Smedby.

Nora Smedby menar att kunskap vad det gäller lokal styrning behövs för att kunna utforma bättre politiska styrmedel på lokal nivå och bättre övergripande politiska ramar för omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

– Under senaste tiden har man från nationell nivå försvårat för svenska kommuner att ställa krav på byggnaders tekniska egenskaper, såsom energiprestanda, till följd av den så kallade särkravsdebatten. I min avhandling argumenterar jag istället för nationella politiska ramverk som bättre kan tillvarata fördelarna med föregångare på lokal nivå, till exempel genom framåtsyftande energikrav i de nationella byggreglerna, där enskilda kommuner kan få införa de framtida kraven i förtid, sammanfattar Nora Smedby.

Text: Marianne Sandberg, IIIEE

Disputation

Avhandlingen Local environmental governance: Assessing proactive initiatives in building energy efficiency försvaras den 8 april 2016, kl. 13.15 i aulan, Internationella Miljöinstitutet, Lunds Universitet, Tegnérsplatsen 4, Lund.

IIEE:s webbplats: www.iiiee.lu.se

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se