Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentengagemang i hållbarhetsarbetet

Dokmentation från workshop 18 oktober 2017

Hur kan studenternas engagemang i hållbarhetsfrågor stöttas och synliggöras bättre? Behövs ett "Green office"?

Samtalsledare

Ebba Coghlan, UPF (Utrikespolitiska föreningen)

Övriga bordsvärdar

LUS – Lunds universitets studentkårer
Hållbart universitet
Lund Sustainable Engineers
Ulla Boström Hjorth, projektledare vid Samverkan
Madeleine Brask, Miljöbron
Amanda Bjernestedt, Studentsamordnare Lunds kommun och Lunds universitet

Sammanfattning

Johanna Gillner

Sammanfattning av workshopen

Det efterfrågades mer information om vilka resurser och kontakter som redan finns på universitetet kopplade till hållbarhetsarbetet och att samla den informationen på ett ställe, att inrätta ett slags Green Office. Det talades om behovet av att införa valbara studentrepresentanter som är ansvariga för hållbarhetsfrågor vid studentkårerna för att öka studenternas inflytande och påverkansmöjlighet, samt införa frågor rörande hållbarhetsperspektiv inom ramen för kursutvärderingarna. Vidare önskas ett ökat samarbete mellan fakulteterna, både att hyra in föreläsare inom aktuella ämnen och att öka samarbetet mellan studentorganisationer vid olika fakulteter som sysslar med hållbarhetsfrågor.

Det diskuterades hur studenter upplever universitetets hållbarhetsarbete och möjligheterna att engagera sig. Studenterna lyfte att det finns många olika studentorganisationer som sysslar med detta och att det kan vara ett problem att det dels kan uppstå någon form av konkurrens om engagemang kring hållbarhetsfrågor genom att olika aktörer gör samma saker samtidigt, dels att många studentorganisationer dras med begränsade ekonomiska resurser. Representanter från Miljöbron och Venturelab, dit studenter som har idéer kan söka sig, informerade om olika projekt- och finansieringsmöjligheter.

Kontinuitet i hållbarhetsarbetet inom studentorganisationer kan också vara ett problem. Vad gäller universitetets roll och arbete tyckte studenterna att det kunde vara svårt att veta vem som har vilket ansvar och vart man kan vända sig med olika frågor och idéer. Det upplevs svårt att överblicka vad som är på gång inom hållbarhetsfrågan, både inom universitetet och bland studentorganisationerna. Det lyftes även att det saknas valda studentrepresentanter för hållbarhets- och miljöfrågor i studentkårerna och därmed i samarbetet med universitetet. Att införa sådana studentrepresentanter ansåg studenterna önskvärt både för inflytande och kontinuitet.

Frågan lyftes om fakulteterna kan göra något för att underlätta studenternas engagemang. Studenterna lyfte att det kan vara problematiskt om studentorganisationerna skulle få finansiering direkt från fakulteterna eller universitetet eftersom studentorganisationernas uppdrag är att granska universitetet. Vad fakulteterna däremot skulle kunna göra är att upplåta lokaler till studentorganisationer, samt att ge en minut av föreläsningstiden till information om vad som är på gång. Studenterna efterfrågade dessutom mer information om vilka personer som redan finns på fakulteterna och som jobbar med dessa frågor.

Green Office diskuterades som en lösningsorienterad idé apropå ovannämnda problem. Green Office skulle vara en samlingspunkt eller kontaktperson på universitetet. Där kan information samlas om vem och vart man kan vända sig vidare i specifika frågor gällande hållbarhet. Idéer på information som bör finnas och upprättas inkluderade en Hållbarhetskalender för olika event som är på gång, en kontaktdatabas av föreningar och personer som arbetar med hållbarhet på olika sätt både inom universitetet och studentföreningar, samt inspiration och information om tidigare evenemang eller projekt som varit lyckade.

En annan fråga som diskuterades under workshopen var den om samarbete över fakultetsgränser. Samtliga deltagare var överens om att ökat samarbete är gynnsamt både ur avseende på effektivitet och kvalitet. Studenterna såg gärna att man kunde låna in föreläsare från andra fakulteter i de fall det är relevant för undervisningen. Det talades dessutom om samarbeten olika studentorganisationer emellan. En jämförelse gjordes mellan att ett sådant samarbete har börjat växa fram mellan olika studentorganisationer på olika fakulteter som arbetar med jämlikhetsfrågor och att det skulle vara önskvärt att ha ett liknande samarbete inom hållbarhetsfrågor. Ytterligare en konkret idé som lyftes var att arrangera en liknande workshop som den aktuella, men av, för och med studenter från olika studieinriktningar. Miljöbron och Venturelab lyfte att de ofta har projektet där studenter från olika studiebakgrunder samarbetar, vilket har visat sig extra gynnsamt och uppskattat.

Slutligen lyftes frågan om kursutvärderingars koppling till hållbarhetsperspektiv. Studenterna efterfrågade att kursutvärderingar ska göras på lektionstid, för att garantera maximalt deltagande. Vidare efterfrågades att i kursutvärderingar införa frågor gällande om hållbarhetsperspektiv lyfts inom kursen. Studenterna upplevde att det var svårt att få gehör från universitetet för att införa detta.

Sammanfattningsvis efterfrågades mer information om vilka resurser och kontakter som redan finns på universitetet kopplade till hållbarhetsarbete och att samla den informationen på ett ställe, att inrätta ett Green Office. Det talades om behovet av att införa valbara studentrepresentanter som är ansvariga för hållbarhetsfrågor vid studentkårerna för att öka studenternas inflytande och påverkansmöjlighet, samt införa frågor rörande hållbarhetsperspektiv inom ramen för kursutvärderingarna. Vidare önskas ett ökat samarbete mellan fakulteterna, både att hyra in föreläsare inom aktuella ämnen och att öka samarbetet mellan studentorganisationer vid olika fakulteter som sysslar med hållbarhetsfrågor.