Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljöledningssystem som vägvisare

Miljöledningssystemet vid Lunds universitet samlar miljö- och hållbarhetsarbetet under ett paraply och omfattar både positiv och negativ påverkan på miljö och hållbar utveckling. Under 2021 har ett projekt startats för att tydligare inkludera och stötta fakulteter och motsvarande verksamheter utifrån deras respektive behov och förutsättningar.

Lunds universitet har sedan många år ett miljöledningssystem på universitetsgemensam nivå, men utredningar visade att det fanns behov av utveckling och en tydligare organisation på fakultet- och institutionsnivå. Roller och ansvar behöver tydliggöras, det behövs stöd till fakulteter och motsvarande verksamheter och uppföljningen behöver omfatta hela organisationen. Därför beslutade rektor under 2021 om ett tvåårigt projekt för att stärka miljöledningsarbetet.

Under 2022 kommer styrdokument att tas fram som klargör vad miljöledningssystemet innebär på universitetet, vem som ansvarar för vad inom miljö och hållbar utveckling, samt vilka stödfunktioner som finns och vad de har för uppgifter. Projektet fortsätter till 2023 och projektledare är Marianne Dalbro. Fakultetsrepresentanter är utsedda, kontakta fakultetsledning eller motsvarande för att komma i kontakt med dessa. 

Om miljöledningssystem

  • Lunds universitet omfattas sedan 2010 av Miljöledningsförordningen (SFS 2009:907) som anger att statliga myndigheter ska ha ett miljöledningssystem i syfte att minska sin miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling.
  • Det finns krav på miljöpolicy, mål, handlingsplan, tydlig ansvarsfördelning, verksamhetsrutiner och att det årligen ska genomföras miljörevisioner i verksamheten. Varje år ska arbetet följas upp och återrapporteras till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet. 
  • Miljöledningssystem innebär en systematik för att knyta ihop det miljö- och hållbarhetsarbete som redan sker på universitetet, med en tydlig struktur för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.
  • Trots namnet innefattar miljöledningssystemet alla hållbarhetsfrågor, inte bara miljörelaterade.

Kontakt

Kontakta Nina Nordh, miljösamordnare, för mer information om universitetets miljöledningssystem.

nina [dot] nordh [at] bygg [dot] lu [dot] se (nina[dot]nordh[at]bygg[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 95 41