Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatpåverkan från Lunds universitet

Universitetet har under 2021 gjort en analys av klimatavtrycket som ger en helhetsbild av universitetets klimatpåverkande utsläpp under åren 2018 och 2020. De områden som står för mest utsläpp är forskningsutrustning och varor, resor och lokaler. Mellan 2018 och 2020 minskade utsläppen med ca 25%, vilket i stort sett endast berodde på minskat resande under coronapandemin. 

I universitetets hållbarhetsplan är målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 50% fram till 2023 (referensår 2018).  Universitetet har också anslutit sig till Klimatramverket, till 2030 ska man ha genomfört åtgärder för att ligga i linje med 1,5-gradersmålet.

Klimatavtrycksberäkningen kommer att användas som underlag för insatser som måste göras för att nå målen om kraftigt minskad klimatpåverkan. Processägare inom de mest påverkande områdena ska ta fram förslag på åtgärder (upphandling, resor/transporter och lokaler) och sektion Ekonomi har i uppdrag att revidera universitetets reseföreskrifter.

Rapporten Miljöspendanalys Lunds universitet (PDF 1,36 MB, ny flik)

Jämförelse av klimatavtryck 2018 och 2020 (ton CO2e)

Tabell som jämför klimatavtryck 2018 och 2020. Illustration.

Lunds universitets totala klimatavtryck uppgick 2018 till ca 54 000 ton koldioxidekvivalenter och 2020 till ca 41 000 ton koldioxidekvivalenter. Skillnaden beror till allra största del på minskade utsläpp inom kategorin Resor och transporter vilket är en effekt av coronapandemin.

Två år har valts ut för beräkning av klimatbelastande utsläpp. År 2018 valdes då det utgör basår i Lunds universitets mål om minskade utsläpp av växthusgaser. År 2020 valdes för att få en bild av i vilken omfattning universitetets koldioxidutsläpp påverkades av coronapandemin.

Tjänsteresor

  • 2021 köptes 2083 st flygbiljetter och 2535 tågbiljetter vid Lunds universitet.

  • Koldioxidutsläppen från resor har minskat med 1% jämfört med 2020 och 84% jämfört med 2019 innan coronapandemin. Flyget står för den största minskningen. 

Utsläpp från alla tjänsteresor 2018–2021 (kg CO2)

Graf som visar de kraftigt minskade resorna under 2020 och 2021. Diagram.


Utsläpp tjänsteresor fördelat på flyg och övriga transportmedel (kg CO2)

Utsläpp fördelat på flygresor och andra resor 2018-2021. Flygresorna har minskat mycket 2020 och 2021. Diagram.


Detaljerad statistik över utläpp från olika transportmedel

Resor på Lunds universitet 2019–2021 (kg CO2)
Transportmedel201920202021
Flyg under 50 mil45 6516 39139 365
Flyg över 50 mil5 743 954804 154787 813
Bilresor213 469139 746108 942
Tåg2288
Bussresor24 62210 68813 163
Totalt tjänsteresor6 027 718960 987949 291
Trafikflygutbildning143 615305 852241 454

Trafikflygutbildningen flyger i utbildningssyfte och räknas inte in i diagrammen med tjänsteresor ovan. Utsläppen från korta flygresor har ökat under 2021 jämfört med 2020. Det beror främst på nya beräkningsfaktorer som ger korta flygsträckor högre utsläpp. Totalt sett står de långa resorna för betydligt större utsläpp. 

Årlig miljöredovisning

Universitetet redovisar i början av varje år sitt miljöledningsarbete till regeringen och Naturvårdsverket. I redovisningen kan du läsa om vad universitetet gjort under föregående år för att nå miljömålen i hållbarhetsplanen.

Lunds universitets miljöredovisning 2021 (PDF 270 kB, ny flik)