Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrning och politik

Människans inverkan på miljö och naturresurser väcker frågor om demokrati, maktutövning, politisk representation, internationell politik, ekonomisk utveckling, rättsliga instrument och diplomati. En hållbar utveckling av samhället fordrar även framgångsrikt ledarskap som driver internationella överenskommelser, regelverk och styrmedel framåt. Till exempel kommer nya, effektiva styrinstrument behövas för att å ena sidan motverka klimatförändringen och å andra sidan hantera konflikt- och riskanalyser och anpassning.

Foto av Ban Ki Moon när han pratar från ett podie under COP19. Foto:UNFCCC Ban Ki Moon, Warszawa

Klimat- och miljöpolitik

Miljöpolitik som forskningsfråga handlar om hur vetenskaplig kunskap fortplantar sig till effektiv miljöpolitik. Den klimat- och miljöpolitiska forskningen vid Lunds universitet rör sig i gränslandet mellan miljöpolitik å ena sidan och å andra sidan statsvetenskaplig forskning om internationella relationer, politisk teori, beslutsfattande, förvaltning och komparativ politik. Några centrala forskningsområden är:

 • Global klimat- och miljöpolitik
 • Vetenskapens roll i beslutsfattande
 • Risk och osäkerhet
 • Demokratiskt deltagande i miljöpolitiken
 • EU:s miljöpolitik
 • Grön politisk teori
 • Makt och rättvisa mellan generationer

Styrmedel

För att Sverige ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om och genomföra åtagandena i internationella miljöavtal har samhället infört olika typer av styrmedel som driver på i förändringsarbetet mot hållbar utveckling. Det kan handla om ekonomiska styrmedel, juridiska styrmedel eller information, samhällsplanering och miljöledningssystem.

Vid Lunds universitet handlar forskningen om styrmedel med koppling till miljö och hållbar utveckling om:

 • Försiktighetsprincipen som rättslig princip
 • Rättslig reglering av kemikalier, biobränslen och energieffektivisering
 • Allmänrättsliga principer och behovet av hållbar utveckling
 • Hållbarhet vid offentlig upphandling
 • Betydelsen av deltagande och samråd för styrning mot hållbar utveckling
 • Klimatpolitik och samhällsstyrning

Hållbarhetsvetenskap

Denna tvärvetenskapliga forskningsdisciplin har sitt fokus i gränsområdet mellan samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. Forskningsfältet definieras av sina frågeställningar snarare än av de vetenskapsgrenar som det omfattar och en målsättning är att skapa nya former av samarbeten mellan olika kunskapsområden och aktörer. Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

 • Självförsörjande jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Förbättrade försörjningsmöjligheter i Afrika genom hållbara innovationer
 • Storskaliga landövertaganden i Afrika
 • Hållbarhetskriterier för förnyelsebar energi: Sverige i en europeisk och global kontext
 • Globalisering och hållbar utveckling
 • Vattenkonflikter i Mellanöstern