Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Styrmedel och politik

Foto:UNFCCC Ban Ki Moon, Warszawa

Människans inverkan på miljön och naturresurserna väcker frågor om demokrati, maktutövning, politisk representation, internationell politik, ekonomisk utveckling, rättsliga instrument och diplomati. En hållbar utveckling av samhället fordrar även framgångsrikt ledarskap som driver internationella överenskommelser, regelverk och styrmedel framåt. Till exempel kommer nya, effektiva styrinstrument behövas för att å ena sidan motverka klimatförändringen och å andra sidan hantera konflikt- och riskanalyser och anpassning.

Klimat- och miljöpolitik

Miljöpolitik som forskningsfråga handlar om hur vetenskaplig kunskap fortplantar sig till effektiv miljöpolitik. Den klimat- och miljöpolitiska forskningen vid Lunds universitet rör sig i gränslandet mellan miljöpolitik å ena sidan och å andra sidan statsvetenskaplig forskning om internationella relationer, politisk teori, beslutsfattande, förvaltning och komparativ politik. Några centrala forskningsområden är:

 • Global klimat- och miljöpolitik
 • Vetenskapens roll i beslutsfattande
 • Risk och osäkerhet
 • Demokratiskt deltagande i miljöpolitiken
 • EU:s miljöpolitik
 • Grön politisk teori
 • Makt och rättvisa mellan generationer

Styrmedel

För att Sverige ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om och genomföra åtagandena i internationella miljöavtal, till exempel om klimat och biologisk mångfald, har samhället infört olika typer av styrmedel som driver på i förändringsarbetet mot hållbar utveckling. Det kan handla om ekonomiska styrmedel (skatter, avgifter, avdrag, pant, subventioner) och juridiska styrmedel (lagar och regler). Det kan också handla om information, samhällsplanering och miljöledningssystem.

Vid Lunds universitet handlar forskningen om styrmedel med koppling till miljö och hållbar utveckling om:

 • Försiktighetsprincipen som rättslig princip
 • Rättslig reglering av kemikalier, biobränslen och energieffektivisering
 • Allmänrättsliga principer och behovet av hållbar utveckling
 • Hållbarhet vid offentlig upphandling
 • Betydelsen av deltagande och samråd för styrning mot hållbar utveckling
 • Klimatpolitik och samhällsstyrning

Sustainability science (hållbarhetsvetenskap)

Denna tvärvetenskapliga forskningsdisciplin har sitt fokus i gränsområdet mellan samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap, och på vetenskapen och samhällets användning av kunskapen. Forskningsfältet definieras av sina frågeställningar snarare än av de vetenskapsgrenar som det omfattar och en målsättning är att skapa nya former av samarbeten mellan olika kunskapsområden och aktörer. Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

 • Självförsörjande jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Förbättrade försörjningsmöjligheter i Afrika genom hållbara innovationer
 • Storskaliga landövertaganden i Afrika
 • Hållbarhetskriterier för förnyelsebar energi: Sverige i en europeisk och global kontext
 • Globalisering och hållbar utveckling
 • Vattenkonflikter i Mellanöstern
Sidansvarig:

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se